If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyrażenia matematyczne

Komputery są niesamowicie dobre w matematyce. Tak naprawdę, to dlatego komputery zostały pierwotnie wynalezione! Matematycy i lekarze spędzali godziny na obliczaniu wyników ze swoich wzorów i danych. Teraz, komputer może "obliczyć" dla nich wyniki w ułamku sekundy.
Więc jak właściwie mamy sprawić, by komputer wykonywał dla nas matematykę?

Operatory arytmetyczne

Języki programowania wyposażone są w operatory arytmetyczne, a my możemy ich używać do tworzenia wyrażeń matematycznych.
Język JavaScript oferuje te operatory:
operatoroperacjaprzykładwynik
+dodawanie33 + 67100
-odejmowanie1024 - 256768
*mnożenie12 * 12144
/dzielenie144 / 1212
%reszta10 % 31
Wiele z nich prawdopodobnie wygląda znajomo i są to te same operacje, do których używasz kalkulatorów na lekcjach matematyki. Jednakże większość nowych programistów nigdy nie widziała %, operatora reszty.
Wyrażenie 10 % 3 oblicza resztę z 10 podzieloną przez 3. Wynik wynosi 1, ponieważ 10 / 3 równa się 3 i pozostawia resztę 1.
Operator reszty jest często nazywany operatorem "modulo", więc zazwyczaj czytamy wyrażenie 10 % 3 jako "10 mod 3".

Wielość operatorów

Możemy robić dłuższe wyrażenia, jak ten, który oblicza liczbę minut w roku:
60 * 24 * 365
Możemy również łączyć różne operatory w tym samym wyrażeniu, jak ten, który przelicza temperaturę 77°F na stopnie Celsjusza:
(77 - 32) * 5/9
Kiedy wyrażenie obejmuje różne operatory, JavaScript podąża za "kolejnością operacji" w celu podjęcia decyzji, jakie operacje należy najpierw oszacować, np. mnożenie przed odjęciem. Jednak często najlepiej jest używać nawiasów, aby kolejność była oczywista i zmniejszała prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
🔍Spróbuj sam: Poeksperymentuj z operatorami arytmetycznymi w tym programie:
📝 Zobacz równoważny kod w: App Lab | Snap | Python

Przechowywanie za pomocą zmiennych

Często będziemy chcieli przechowywać wyniki wyrażeń matematycznych w zmiennych, zwłaszcza jeśli chcemy później ponownie wykorzystać wyniki obliczeń.
Ta linia języka JavaScript przechowuje liczbę milisekund w jednej godzinie:
var hourMS = 1000 * 60 * 60;
Po uruchomieniu tej linii, zmienna hourMS przechowuje wartość 3600000 i możemy później odwołać się do tej zmiennej w naszym programie.
Możemy również używać zmiennych wewnątrz wyrażeń matematycznych, pod warunkiem, że zmienne te przechowują liczby.
Ten kod oblicza ilość mąki potrzebnej do wypieku dwóch bochenków chleba:
var numLoaves = 2;
var totalFlourCups = numLoaves * 4;
Kiedy komputer widzi numLoaves, sprawdza jego wartość, widzi, że przechowuje liczbę 2, a następnie z radością oblicza 2 * 4, przechowując wynik końcowy 8 w zmiennej totalFlourCups.
Poniższy program oblicza dzienny limit kalorii dla mojego kota. Ostateczne wyrażenia minCal i maxCal działają całkowicie na zmiennych.
🔍 Spróbuj zmienić zmienną catWeight, aby zapisać inną wagę (waga własnego kota, jeśli go masz), i zobacz, jak zmieniają się wyniki. 😸
📝 Zobacz równoważny kod w: App Lab | Snap | Python

Pseudokod dla wyrażeń matematycznych

Większość języków programowania używa tych samych operatorów do podstawowej arytmetyki: +, -, *, /.
Tak samo reprezentujemy je w pseudokodzie:
InstrukcjaWyjaśnienie
a + bOszacowuje wynik z b dodanego do a
a - bOszacowuje wynik b odjętego od a
a * bOszacowuje wynik a pomnożonego przez b
a / bOszacowuje wynik a podzielonego przez b
Operator reszty różni się znacząco w różnych językach. Oto jak go reprezentujemy w naszym pseudokodzie:
InstrukcjaWyjaśnienie
a MOD bOszacowuje resztę kiedy a jest dzielone przez b. Zakładając, że a i b są dodatnimi liczbami całkowitymi.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.