If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Deflator PKB

The GDP deflator is a way of adjusting nominal output to get the real value of output. In this video, get an intuitive explanation of the GDP deflator and learn how to calculate the GDP deflator.  Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Rozpatrywaliśmy uproszczoną gospodarkę sprzedającą jedno dobro lub usługę. Teraz spójrzmy na sprawy ogólnie. Rozpatrzmy bardziej złożone gospodarki. Powiedzmy, że roku pierwszym… w roku pierwszym ekonomiści ustalili, że poziom cen dóbr i usług w tej gospodarce wynosi 100. Pomnożyli to i podzielili przez odpowiednie liczby, a wygenerowany w ten sposób wskaźnik mówi, że jest to 100. Zrobili to, by mierzyć ceny w innych latach w odniesieniu do roku pierwszego. Powiedzmy, że w roku 2., w roku drugim… przy użyciu swojego wskaźnika, stwierdzają, że ceny wynoszą teraz 110. To nie takie proste. Byłoby łatwo, gdyby w całej gospodarce wytwarzano tylko jedno dobro lub usługę, np. jabłka. Rozpatrywaliśmy tylko cenę jabłek, która wzrosła z 50 do 55 centów. W prawdziwym świecie to skomplikowane. Dóbr i usług jest mnóstwo! Niektóre ceny rosną, inne spadają. Zmieniają się ilości dóbr i usług. Dóbr i usług istniejących w roku 1. nie ma już w roku 2. A w roku 2. są dobra i usługi, których nie było w roku 1. Załóżmy jednak, że ekonomiści mogą to określić. Jeśli ogólny poziom cen w roku 1. wynosił 100, a teraz wynosi 110, to znaczy, że rzeczy zdrożały o 10%. Jeśli założymy, że znamy tę relację, a powtarzam, trudno ją określić i nie ma doskonałego sposobu… to jak obliczymy relację między PKB realnym a nominalnym? Zawsze, gdy mówimy o PKB realnym, o PKB realnym w roku drugim… PKB realny w roku drugim. Mówiąc o PKB realnym, zawsze odnosimy się do cen w którymś roku bazowym. W tym przykładzie odnosimy realny PKB w roku drugim do dolarów z roku pierwszego. Zatem, mając dobra i usługi wytworzone w roku drugim, pomyślmy, co by było, gdyby miały te same ceny, co w roku pierwszym. To nam da realny PKB w roku drugim. Można po prostu myśleć o stosunku wartości. Stosunek… zapiszę. Nominalny PKB… To jest PKB w roku drugim w dolarach z roku drugiego, podzielony przez… właściwie to jest proporcja. Podzielone przez realny PKB w roku drugim. I jest to mierzone w dolarach z roku pierwszego. Mierzone w dolarach z roku pierwszego. Będzie to tym samym, co stosunek cen z roku 2. do cen z roku 1. To będzie stosunek… Wykorzystamy ten wskaźnik. To będzie 110 do 100. Zastanówcie się nad tym chwilę. Powiemy: „Te same dobra…”. Mierzy się te same dobra i usługi. PKB realny to mierzenie ich w cenach z roku pierwszego, a PKB nominalny - w cenach z roku drugiego. Jeśli rzeczy zdrożały o 10% w porównaniu z rokiem pierwszym, to PKB nominalny powinien być o 10% wyższy niż realny. Identyczny stosunek. Możemy teraz obrabiać to algebraicznie. Np. możemy powiedzieć… „Nominalny PKB…". To jest właśnie przypadek, o którym mówiliśmy. To jest PKB nominalny z roku drugiego. Możemy powiedzieć, że PKB nominalny… jest równy… możemy pomnożyć obie strony przez PKB realny. Mamy więc: 110… podzielić przez 100 razy PKB realny. Razy PKB realny. Pamiętajcie, to nie jest PKB nominalny z roku 2. To jest PKB realny z roku 2., mierzony w dolarach z roku 1. Albo możemy podzielić… możemy podzielić obie strony równania przez: „110 podzielić przez 100”, i uzyskujemy nominalny PKB w roku drugim podzielony przez 110/100. Przez 110/100. To daje nam realny PKB. Równa się realnemu PKB. To jest PKB nominalny w roku drugim. Jeszcze raz: PKB nominalny w roku drugim. Przy takim zapisie powstaje wrażenie, że bierzecie PKB nominalny w roku 2., a ceny wzrosły, jest wzrost poziomu cen zwany inflacją cen. Widzimy go tutaj. A teraz poddajemy go deflacji, by uzyskać PKB realny. Dzielimy go przez stosunek cen. Dzielimy go przez wartość, o którą wzrosły ceny. Można to nazwać stosunkiem cen z roku 2. do cen z roku 1. Ta wartość wynosi 1,1. Innymi słowy, poddajemy deflacji nominalny PKB w roku drugim, by uzyskać PKB realny w roku 2., czyli przedstawić go w cenach z roku 1. Ceny z roku pierwszego. A z tego powodu, liczba znajdująca się tutaj… ta liczba jest nazywana deflatorem. To jest nasz deflator PKB. Wybieracie rok bazowy, w tym przypadku rok pierwszy, mógłby to być rok 1985 albo 2006, wszystko jedno, który. Deflator PKB będzie się odnosił do tego roku bazowego. Skoro w roku bazowym było 100, to deflator pokaże, jakie są ceny w tym roku. Można cofać się w czasie. W roku 0 deflator mógł wynosić nawet 85, bo może rzeczy były tańsze. Może też wystąpić spadek cen, czyli deflacja, więc np. w roku drugim deflator wyniósłby 98. Nazywa się to deflatorem, bo, generalnie, z biegiem czasu postępuje inflacja, więc będziecie poddawać deflacji nominalny PKB. Będziecie dzielić go przez wartość większą od 1. Będzie to liczba większa niż 100/100, czyli wartość z roku bazowego do obliczania PKB realnego.