Jeśli cena dobra idzie w górę, to ludzie chcą kupić go mniej.

Kluczowe punkty

  • Prawo popytu mówi, że wyższa cena prowadzi do mniejszej ilości popytu, a niższa cena prowadzi do większej ilości popytu.
  • Krzywe popytu i tabele popytu to narzędzia, których używamy do podsumowania związku pomiędzy ceną i popytem.

Popyt na dobra i usługi

Ekonomiści używają pojęcia popyt w odniesieniu do ilość jakiegoś dobra lub usługi, którą konsumenci chcą i mogą kupić po każdej cenie. Popyt jest oparty na potrzebach i chęciach - konsument może odróżniać potrzeby od chęci, jednak z perspektywy ekonomisty są to te same rzeczy. Popyt jest również oparty na możliwości zapłacenia. Jeśli nie możesz za coś zapłacić, nie masz efektywnego popytu.
To, co kupujący płaci za jednostkę określonego dobra lub usługi, nazywane jest ceną. Całkowita liczba jednostek zakupionych po tej cenie nazywana jest ilością popytu. Wzrost ceny dobra lub usługi prawie zawsze zmniejsza ilość popytu na dobro lub usługę. I analogicznie, spadek ceny powoduje wzrost ilości popytu. Kiedy cena litra benzyny wzrasta, to, na przykład, ludzie szukają sposób zredukowania zużycia benzyny łącząc ze sobą sprawy do załatwienia, umawiając się na wspólne przejazdy lub korzystając ze środków komunikacji masowej, albo wyjeżdżając na wakacje w kraju zamiast za granicę. Ekonomiści nazywają tą odwrotną zależność pomiędzy ceną i ilością popytu prawem popytu. Prawo popytu zakłada, że wszystkie inne zmienne, które wpływają na popyt, pozostają niezmienione.

Tabela popytu i krzywa popytu

  • Tabela popytu, to tabela, która pokazuje ilość popytu dla każdej ceny.
  • Krzywa popytu to wykres, który pokazuje ilość popytu dla każdej ceny.
Mamy tutaj przykład tabeli popytu dla rynku benzyny.
Cena (za galon)Ilość popytu (miliony galonów)
1,00$1{,}00\$800800
1,20$1{,}20\$700700
1,40$1{,}40\$600600
1,60$1{,}60\$550550
1,80$1{,}80\$500500
2,00$2{,}00\$460460
2,20$2{,}20\$420420
Cena, w tym przypadku, mierzona jest w dolarach za galon benzyny. Ilość popytu mierzona jest w milionach galonów w jakimś określonym czasie, na przykład dziennie lub rocznie, i na jakimś określonym terenie, na przykład stanie lub kraju.
Ta sama informacja pokazana jest na krzywej popytu z ilością na osi poziomej i ceną za galon na osi pionowej. Zauważ, że jest to wyjątek od zwykłej reguły w matematyce, gdzie zmienna niezależna (xx) znajduje się na osi poziomej, a zmienna zależna (yy) na osi pionowej.
Krzywe popytu będą nieco inne dla każdego produktu. Mogą być bardzo strome lub płaskie, mogą być też proste lub zakrzywione. Prawie wszystkie krzywe popytu mają jednak nachylenie ujemne, opadając od lewej do prawej. Tak więc krzywe popytu uosabiają prawo popytu: kiedy cena rośnie, ilość popytu maleje, a kiedy cena spada, ilość popytu rośnie.

Różnica pomiędzy popytem a ilością popytu

W terminologii ekonomicznej popyt nie jest tym samym co ilość popytu. Kiedy ekonomiści mówią o popycie, mają na myśli związek pomiędzy jakimś zakresem cen i ilościami, jakie ludzie chcą kupić po tych cenach, co jest zilustrowane krzywymi popytu lub tabelami popytu, Kiedy ekonomiści mówią o ilości popytu, mają na myśli tylko konkretny punkt na krzywej popytu, lub konkretną ilość w tabeli popytu. Krótko mówiąc, popyt odnosi się do krzywej, a ilość popytu odnosi się do określonego punktu na tej krzywej.
Ładowanie