If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawo popytu

Jeśli cena dobra idzie w górę, to ludzie chcą kupić go mniej.

Kluczowe punkty

  • Prawo popytu mówi, że wyższa cena prowadzi do mniejszej ilości popytu, a niższa cena prowadzi do większej ilości popytu.
  • Krzywe popytu i tabele popytu to narzędzia, których używamy do podsumowania związku pomiędzy ceną i popytem.

Popyt na dobra i usługi

Ekonomiści używają pojęcia popyt w odniesieniu do ilość jakiegoś dobra lub usługi, którą konsumenci chcą i mogą kupić po każdej cenie. Popyt jest oparty na potrzebach i chęciach - konsument może odróżniać potrzeby od chęci, jednak z perspektywy ekonomisty są to te same rzeczy. Popyt jest również oparty na możliwości zapłacenia. Jeśli nie możesz za coś zapłacić, nie masz efektywnego popytu.
What a buyer pays for a unit of the specific good or service is called price. The total number of units purchased at that price is called the quantity demanded. An increase in the price of a good or service almost always decreases the quantity demanded of that good or service. Conversely, a decrease in price will increase the quantity demanded.
When the price of a gallon of gasoline goes up, for example, people look for ways to reduce their consumption by combining several errands, commuting by carpool or mass transit, or taking weekend or vacation trips closer to home. Economists call this inverse relationship between price and quantity demanded the law of demand. The law of demand assumes that all other variables that affect demand are held constant.

Tabela popytu i krzywa popytu

  • A demand schedule is a table that shows the quantity demanded at each price.
  • A demand curve is a graph that shows the quantity demanded at each price. Sometimes the demand curve is also called a demand schedule because it is a graphical representation of the demand scheduls.
Mamy tutaj przykład tabeli popytu dla rynku benzyny.
Price (per gallon)Quantity demanded (millions of gallons)
$1.00800
$1.20700
$1.40600
$1.60550
$1.80500
$2.00460
$2.20420
Cena, w tym przypadku, mierzona jest w dolarach za galon benzyny. Ilość popytu mierzona jest w milionach galonów w jakimś określonym czasie, na przykład dziennie lub rocznie, i na jakimś określonym terenie, na przykład stanie lub kraju.
Here's the same information shown as a demand curve with quantity on the horizontal axis and the price per gallon on the vertical axis. Note that this is an exception to the normal rule in mathematics that the independent variable (x) goes on the horizontal axis and the dependent variable (y) goes on the vertical.
Krzywa popytu dla benzyny
Tabela popytu pokazuje, że kiedy cena rośnie, ilość popytu maleje, i na odwrót. Te punkty są zaznaczone na wykresie, a linia je łącząca nazywa się krzywą popytu. Ujemne nachylenie krzywej popytu ponownie przedstawia nam prawo popytu — odwrotny związek pomiędzy ceną i ilością popytu.
Krzywe popytu będą nieco inne dla każdego produktu. Mogą być bardzo strome lub płaskie, mogą być też proste lub zakrzywione. Prawie wszystkie krzywe popytu mają jednak nachylenie ujemne, opadając od lewej do prawej. Tak więc krzywe popytu uosabiają prawo popytu: kiedy cena rośnie, ilość popytu maleje, a kiedy cena spada, ilość popytu rośnie.

Różnica pomiędzy popytem a ilością popytu

W terminologii ekonomicznej popyt nie jest tym samym co ilość popytu. Kiedy ekonomiści mówią o popycie, mają na myśli związek pomiędzy jakimś zakresem cen i ilościami, jakie ludzie chcą kupić po tych cenach, co jest zilustrowane krzywymi popytu lub tabelami popytu, Kiedy ekonomiści mówią o ilości popytu, mają na myśli tylko konkretny punkt na krzywej popytu, lub konkretną ilość w tabeli popytu. Krótko mówiąc, popyt odnosi się do krzywej, a ilość popytu odnosi się do określonego punktu na tej krzywej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.