Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Podsumowanie lekcji: Popyt i determinanty popytu

W tym podsumowaniu możesz przypomnieć sobie kluczowe pojęcia, wykresy i obliczenia używane w analizowanie popytu na dobro. Przypomnij sobie rozróżnienie między popytem a ilością popytu, determinanty popytu oraz jak przedstawiamy popyt przy użyciu wykresu.
Na konkurencyjnym rynku popyt na dobra lub usługi i ich podaż wyznaczają cenę równowagi.

Prawo popytu

Na rynku można wyróżnić dwa podmioty: kupujących i sprzedających. Popyt powiązany jest z kupującymi. Popyt reprezentuje wszystkie towary lub usługi, które kupujący byłby skłonny nabyć niezależnie od ceny.
Zgodnie z prawem popytu zależność jest zawsze negatywna: odpowiedzią na wzrost ceny jest spadek popytu.
Na przykład, jeśli cena gumek do ścierania spadnie, kupujący będą chcieli kupować ich więcej. Rynek dobra jest nieodłącznie związany z popytem i podażą.

Czynniki wpływające na popyt

Co poza ceną ma wpływ na popyt? Zmiana wysokości dochodów konsumentów także powoduje wzrost lub spadek popytu. Na przykład, jeśli spadnie liczba kupujących na rynku, zapotrzebowanie na dobra zmaleje, co oznacza zmniejszenie popytu.
Na przykład, jeśli gumki do ścierania są często kupowanym towarem, to gdy dochód kupujących się zwiększa, będą oni nabywać więcej gumek niezależnie od ich ceny. W takim wypadku krzywa popytu przesunęłaby się w prawo.

Kluczowe terminy

TerminDefinicja
popytilość dóbr lub usług, które kupujący chcieliby i mogliby kupić w zależności od ceny; popyt jest obrazowany graficznie jako krzywa popytu.
rozkład popytutabela przedstawiająca ilości towaru lub usługi; rozkład popytu zawiera dane o cenie i ilości towarów, na które jest popyt; dane to można wykorzystać do utworzenia krzywej popytu.
krzywa popytuwykres przedstawiający rozkład popytu; ukazuje zależności między ceną a popytem.
prawo popytuistnieje odwrotna zależność między ceną towaru a popytem; innymi słowy, z prawa popytu wynika, że ​​krzywa popytu jest pochylona w dół; gdy cena spada, ludzie kupują więcej towarów.
żądana ilośćilość, którą kupujący są skłonni kupić przy określonej cenie; każdy punkt na krzywej popytu jest powiązany z żądaną ilością.
zmiana żądanej ilościprzesunięcie wzdłuż krzywej popytu spowodowany zmianą ceny; zmiana żądanej ilości jest ruchem wzdłuż tej samej krzywej
zmiana popytugdy kupujący są skłonni nabyć inną ilość towaru lub usług po określonych cenach, co obrazowane jest przesunięciem krzywej popytu; dzieje się tak ze względu na zmianę jednego z determinantów popytu.
determinanty popytuzmiany okoliczności, które powodują przesunięcie krzywej popytu; akronim DOSIL pomoże Ci zapamiętać determinanty popytu (D-dochód, O-oczekiwania, S-smak, I-inne towary, L-liczba kupujących)
dobra normalnedobra, na które popyt rośnie, gdy rosną dochody kupujących.
dobra podrzędnedobra, na które popyt maleje, gdy rosną dochody kupujących.
dobra substytucyjnedobra, które mogą się wzajemnie zastępować; gdy cena dobra rośnie, rośnie popyt na jego substytut.
dobra komplementarnedobra, które często są razem konsumowane; gdy cena dobra rośnie, zmniejszy się zapotrzebowanie na dobro komplementarne.

Kluczowy model

Rysunek 1: Model prezentujący wzrost popytu
Krzywa popytu prezentuje ilości, które kupujący jest skłonny nabyć po wszystkich możliwych cenach. Na rysunku 1 krzywa D1 odzwierciedla kupującego, który nie byłby skłonny do zakupu, gdy cena wynosiłaby $9, kupiłby 2 sztuki, gdyby cena wynosiła $7, 6 sztuk, gdyby cena wynosiła $3 , i 9 sztuk, jeśli cena wynosiłaby $0.
Przesunięcie wzdłuż krzywej, na przykład przejście z punktu A do punktu B, pojawia się, gdy cena ulega zmianie - jest to reakcja na wzrost ceny. W tym przypadku ruch ten jest spowodowany wzrostem ceny z $3 do $7.
Krzywa D2 reprezentuje wyższy popyt na to dobro, który pojawiłby się, gdyby zmienił się determinant popytu. Na przykład wzrost liczby nabywców towaru spowodowałby wzrost popytu odzwierciedlony na tym wykresie. Przesunięcie z punktu B do punktu X nastąpiłoby tylko wtedy, gdyby popyt wzrósł.

Często popełniane błędy

Zmiana popytu versus zmiana żądanej ilości

  • Zmiana popytu i zmiana żądanej ilości to nie to samo. Popyt zmienia się tylko wtedy, gdy zmieni się jeden z determinantów popytu (przypomnij sobie elementy akronimu DOSIL). Na przykład rosnące dochody konsumentów zwiększą popyt na nowe samochody, dobro normalne, co przesunie całą krzywą popytu w prawo. Gdy popyt wzrośnie, będzie on niezależny od ceny samochodów.
  • Cena nie jest wyznacznikiem popytu, zatem zmiana ceny nie powoduje wzrostu ani spadku popytu. Jeśli cena nowych samochodów ulegnie zmianie, nastąpi zmiana ilości popytu i przesunięcie wzdłuż krzywej popytu.

Jak zmiana ceny wpływa na żądaną ilość dobra i na popyt na dobra powiązane?

  • Zmiana ceny dobra spowoduje zmianę popytu na to dobro, ale zmiana popytu na dobra powiązane (dobra komplementarne i substytucyjne) powoduje przesunięcie krzywej popytu.
  • Na przykład, gdy cena hot dogów spada, dzieją się trzy rzeczy: rośnie zapotrzebowanie na hot dogi, wzrasta popyt na bułki do hot dogów (dobro komplementarne) i spada popyt na hamburgery (dobro substytucyjne).

Pytania do dyskusji

  • Jak opisałbyś przyjacielowi różnicę między wzrostem popytu a wzrostem żądanej ilości?
  • Jakie jest pięć determinantów popytu?
  • Jak za pomocą wykresu pokazałbyś spadek popytu na bilety na koncerty?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.