If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jakie czynniki zmieniają podaż?

Cena nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na ilość podaży.

Kluczowe informacje

  • Przesunięcie krzywej podaży: Zmiany w kosztach produkcji i powiązane z nimi czynniki mogą spowodować przesunięcie całej krzywej podaży w prawo lub w lewo. Powoduje to większą lub mniejszą ilość podaży przy danej cenie.
  • Założenie ceteris paribus: Krzywe podaży wiążą ceny i ilości podaży przy założeniu, że żadne inne czynniki się nie zmienią. Jest to nazywane założeniem ceteris paribus. W tym artykule omawiamy co się dzieje, kiedy inne czynniki nie są niezmienne.

Założenie ceteris paribus

Krzywa popytu i krzywa podaży to związek pomiędzy dwiema, i tylko dwiema, zmiennymi: ilość na osi poziomej i cena na osi pionowej. Założenie stojące za krzywą popytu i krzywą podaży jest takie, że żadne istotne czynniki ekonomiczne, inne niż cena produktu, się nie zmieniają. Ekonomiści nazywają to założenie ceteris paribus, łacińska fraza oznaczająca "przy pozostałych warunkach równych". Jeśli wszystkie pozostałe czynniki nie byłyby takie same, to prawa podaży i popytu niekoniecznie miałyby zastosowanie. Reszta artykułu omawia to, co się dzieje, kiedy inne czynniki nie zostają takie same.

Jak koszty produkcji wpływają na podaż

Krzywa podaży pokazuje w jaki sposób zmienia się ilość podaży kiedy cena rośnie i spada, przy założeniu ceteris paribus—że żadne inne ekonomicznie istotne czynniki się nie zmieniają. Jeśli inne istotne czynniki zmienią się, to cała krzywa podaży się przesunie. Przesunięcie krzywej podaży oznacza zmianę ilości podaży dla każdej ceny.
Powiedzmy że mamy początkową krzywą podaży określonego rodzaju samochodu. Wyobraź sobie teraz, że cena stali—ważny składnik w produkcji samochodów—wzrasta, więc produkcja samochodów staje się droższa.
W którym kierunku ten wzrost przesunie krzywą podaży?
Wybierz 1 odpowiedź:

Przesunięcie podaży: przykład z samochodami
W wyniku wzrostu kosztów produkcji krzywa podaży przesuwa się w lewo, do S1. Firmy będą miały mniejszy zysk na samochód, więc będą produkować mniej samochodów pod danej cenie, zmniejszając ilość podaży.
Zmniejszenie kosztów spowoduje przeciwny efekt, powodując przesunięcie krzywej w prawo, do S2. Firmy będą miały większy zysk na samochodzie, więc będą produkować więcej samochodów po danej cenie, zwiększając ilość sprzedaży.

Inne czynniki wpływające na podaż

W powyższym przykładzie widzimy, że zmiany w cenie surowców procesu produkcji wpłyną na koszt produkcji i w związku z tym na podaż. Kilka innych czynników wpłynie także na koszt produkcji.

Warunki naturalne

W 2014 Równina Mandżurska w północno-wschodnich Chinach—która produkuje najwięcej pszenicy, kukurydzy i soi w kraju—doświadczyła największej suszy od ostatnich 50 lat. Susza zmniejsza podaż produktów rolnych, co oznacza, że dla danej ceny dostarczana jest mniejsza ilość. I analogicznie, lepsza pogoda niż zwykle spowoduje przesunięcie krzywej podaży w prawo.

Nowa technologia

Kiedy firma odkrywa nową technologię, która pozwala produkować po niższych kosztach, krzywa podaży także przesuwa się w prawo. Na przykład w latach 1960 naukowcy skupiali się głównie na Zielonej Rewolucji, czyli wyhodowaniu ulepszonych nasion podstawowych upraw, takich jak pszenica i ryż. We wczesnych latach 90 więcej niż dwie trzecie pszenicy i ryżu na świecie w krajach o niskim dochodzie było uprawianych z nasion Zielonej Rewolucji—i zbiory były dwa razy większe na akr ziemi. Technologiczne ulepszenie, które redukuje koszty produkcji przesunie podaż w prawo, powodując, że większa ilość może zostać wyprodukowana po danej cenie.

Polityki rządów

Polityka rządu może wpłynąć na koszt produkcji i krzywą podaży przez podatki, regulacje prawne i dotacje. W USA na przykład rząd nakłada podatek na napoje alkoholowe i dostaje rocznie około 8 bilionów dolarów od producentów. Podatki są traktowane jako koszty przez przedsiębiorstwa. Wyższe koszty zmniejszają podaż z powodów omówionych powyżej. Innym przykładem polityki, która może wpłynąć na koszty jest szeroki zakres regulacji prawnych, które powodują, że firmy muszą wydawać pieniądze na dbanie o środowisko czy bezpieczeństwo w pracy; stosowanie się do regulacji zwiększa koszty.
Dotacje rządowe, z drugiej strony, to coś przeciwnego do podatku. Dotacja ma miejsce wtedy, kiedy rząd płaci bezpośrednio przedsiębiorstwu lub obniża mu podatki, jeśli przedsiębiorstwo przeprowadza określone działania. Z punktu widzenia firmy podatki lub regulacje są dodatkowym kosztem produkcji, który przesuwa podaż w lewo, w wyniku czego firma produkuje mniejszą ilość po danej cenie. Dotacje rządowe zmniejszają jednak koszty produkcji i zwiększają tym samym podaż dla każdej danej ceny, przesuwając krzywą podaży w prawo.

Podsumowanie czynników zmieniających podaż

Poniższy wykres podsumowuje czynniki, które zmieniają podaż dóbr i usług. Zauważ, że zmiana ceny dobra sama w sobie nie znajduje się pośród czynników, które przesuwają krzywą podaży. Pomimo że zmiana ceny dobra lub usługi zwykle powoduje zmianę w ilości podaży lub przesunięcie wzdłuż krzywej podaży konkretnego dobra lub usługi, to nie powoduje przesunięcia samej krzywej podaży.
Czynniki, które przesuwają krzywe podaży
(a) Lista czynników, które przesuwają krzywą podaży z S0 do S1. (b) Te same czynniki, ale w odwrotnym kierunku, mogą spowodować przesunięcie krzywej podaży z S0 do S1.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.