Estetyczny odnosi się do rodzaju ludzkiego doświadczenia, które łączy w sobie percepcję, odczuwanie, nadawanie znaczeń i docenienie cech wytworzonych i / lub zmanipulowanych przedmiotów, aktów i zdarzeń z codziennego życia. Doświadczenie estetyczne motywuje zachowania i tworzy kategorie, przez które nasze doświadczenia świata mogą być organizowane.
Stowarzyszenia artystyczne obejmują zdefiniowane grupy, warsztaty, akademie i ruchy.
Tradycje artystyczne są normami twórczości artystycznej i produktów artystycznych. Tradycje artystyczne przejawiają się w procesach tworzenia sztuki (wykorzystanie materiałów i technik, sposobu wyświetlania), poprzez interakcje między dziełami sztuki i publicznością oraz w formie i / lub treści dzieła sztuki.
Zmiany artystyczne to rozbieżności w tradycjach wyborów artystycznych przejawiających się w procesach tworzenia sztuki, poprzez interakcje pomiędzy dziełami sztuki i publicznością oraz w formie i / lub treści. Tradycję oraz zmianę formy i treści można opisać w kategoriach stylu.
Odbiorcy dzieła sztuki to ci, którzy wchodzą w interakcję z pracą jako uczestnicy, facylitatorzy i / lub obserwatorzy. Charakterystyka publiczności obejmuje płeć, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, status społeczno-ekonomiczny, przekonania i wartości. Grupami odbiorców mogą być rówieśnicy, potomkowie, kolekcjonerzy, naukowcy, goście galerii / muzeów i inni artyści.
Treść dzieła sztuki składa się z interakcyjnych, komunikatywnych elementów projektu, przedstawień i prezentacji w dziele sztuki. Treść obejmuje tematykę: widoczne obrazy, które mogą być formalnym opisem (np. prace minimalistyczne lub abstrakcyjne), reprezentatywnym przedstawieniem (np. portret i krajobraz) i / lub symbolicznym przedstawieniem (np. emblematy jak herb i logo). Treść może być narracyjna, symboliczna, duchowa, historyczna, mitologiczna, nadprzyrodzona i / lub propagandowa (np. satyryczna i / lub nastawiona na protest).
Kontekst obejmuje oryginalne i późniejsze otoczenie historyczne i kulturowe dzieła sztuki. Kontekst zawiera informacje o czasie, miejscu i kulturze, w którym powstało dzieło sztuki, a także informacje o tym, kiedy, gdzie i jak kolejni widzowie wchodzili w interakcję z dziełem. Zamierzonym celem artystycznym dzieła sztuki jest informacja kontekstowa, którym jest wybrany aspekt pracy (który może być publiczny lub prywatny), a także kolejne lokalizacje dzieła. Sposoby wystawiania dzieła sztuki mogą obejmować związane z nimi akcesoria (np. przedmioty ceremonialne, strój) i bodźce multisensoryczne (np. zapach i dźwięk). Cechy artystki i odbiorców - w tym cechy estetyczne, intelektualne, religijne, polityczne, społeczne i ekonomiczne - są kontekstem. Patronat, własność dzieła sztuki i inne relacje władzy są również aspektami kontekstu. Informacje kontekstowe obejmują reakcję odbiorców na dzieło sztuki. Informacje kontekstowe mogą być dostarczane poprzez zapisy, raporty, kroniki religijne, osobiste refleksje, manifesty, publikacje naukowe, środki masowego przekazu, dane socjologiczne, badania kulturowe, dane geograficzne, artefakty, opowiadania i / lub performensy (np. ustne, pisemne, poetyckie, muzyczne , taneczne), dokumentacja, archeologia i badania.
Elementy projektu to linia, kształt, kolor (odcień, wartość, nasycenie), tekstura, wartość (cieniowanie), przestrzeń i forma.
Zasady projektowania to równowaga / symetria, rytm / wzór, ruch, harmonia, kontrast, nacisk, proporcja / skala i jedność.
Forma opisuje materiały składowe i sposób ich wykorzystania do tworzenia elementów fizycznych i wizualnych, które łączą się w dzieło sztuki. Forma jest rozpatrywana poprzez zastosowane elementy projektu oraz zasady analizy podstawowych składników wizualnych dzieła i ich związku z całą pracą.
Funkcja obejmuje zamierzone działanie artysty w dzieło i faktyczne korzystanie z dzieła, które może ulec zmianie w zależności od odbiorców, czasu, lokalizacji i kultury. Funkcjami mogą być użyteczność, wstawiennictwo, dekoracyjność, komunikacja i upamiętnienie oraz funkcje duchowe, społeczne, polityczne i / lub osobista ekspresja.
Materiały obejmują surowce (takie jak pigment, drewno i wapień), mieszanki (takie jak tekstylia, ceramika i atrament) oraz składniki (takie jak koraliki, papier) używane do tworzenia dzieła sztuki. Określone materiały mają nieodłączne właściwości (np. giętkość, kruchość i trwałość) oraz mają skłonność do gromadzenia wartości kulturowej (np. wartość złota lub piór z powodu względnej rzadkości lub egzotyki).
Prezentacja to ekspozycja, wydanie i / lub wygląd dzieła sztuki.
Odpowiedź jest reakcją osoby lub populacji na doświadczenie generowane przez dzieło sztuki. Odpowiedzi widzów na dzieło sztuki mogą być fizyczne, percepcyjne, duchowe, intelektualne i / lub emocjonalne.
Styl to połączenie unikalnych i definiujących cech, które mogą odzwierciedlać okres historyczny, położenie geograficzne, kontekst kulturowy i indywidualną rękę artysty.
Techniki obejmują procesy tworzenia sztuki, narzędzia i technologie, które uwzględniają i / lub wykorzystują właściwości materiałów. Techniki od prostych do złożonych i od łatwych do trudnych, mogą być ćwiczone przez jednego artystę lub mogą wymagać wysiłku grupowego.
Dzieło sztuki powstaje poprzez przemyślane działanie materiałami i technikami przez artystę w celu wytworzenia celowej formy i treści, którymi może być architektura, obiekt, działanie i / lub wydarzenie. Dzieło sztuki może być dwu-, trój- lub czterowymiarowe (oparte na czasie i performatywne).
© 2013 The College Board
Ładowanie