Accent
An emphasis or “punch” at the beginning of a musical sound.
Adagio (wł)
Oznacza wolne tempo. Czasami Adagio jest nazwą utworu lub jego części np. Adagio Mozarta na skrzypce i orkiestrę.
Andante (wł.)
W tempie spokojnego kroku; umiarkowane tempo.
Takt
Określona liczba dźwięków (nut i pauz), ułożona według metrum, zawarta pomiędzy dwoma pionowymi kreskami zwanymi kreskami taktowymi. Zobacz Podstawy Muzyki: Nuty i Rytm, Lekcja 1.: Nuty, Wartości nut, Czas trwania i Metrum
Beat/Pulse
Regular pattern within a bar or measure. Please see Music Basics: Notes and Rhythm, Lesson 1: Note Values, Duration, and Time Signatures
Kadencja (wł.: cadenza)
Rozszerzony fragment solo (grana przez jednego wykonawcę) w partii solisty w koncercie. Kadencją może być też solo w utworze orkiestrowym dla jednego lub grupy instrumentów. Zobacz Ludwig van Beethoven: Symfonia nr 5, analiza Gerarda Schwarza (Część 1), Część I
Chorał
Pierwotnie nawiązuje do melodii Niemieckiego hymnu Protestanckiego. Jako utwór zazwyczaj ma znaczenie kompozycji chóralnej, wykonywanej wokalnie lub instrumentalnie, tak jak chorał Bacha. Słowo “Chorał”jest czasem używane jako nazwa dla chóru.
Akord
Akordem określamy współbrzmienie co najmniej dwóch dźwięków.
Koncert
Dzieło dla jednego lub grupy wykonawców (solistów) z towarzyszeniem orkiestry.
Crescendo (Italian)
Meaning growing, as in a swelling of sound, or becoming louder.
Decrescendo/Diminuendo (Italian)
Getting softer; the opposite of crescendo.
Dolce (wł.)
Wykonywać słodko, delikatnie.
Downbeat
The first beat in a measure as conducted by the leader of an ensemble is called the downbeat. See Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5, A Conducting Lesson by Gerard Schwarz (1st Movement)
Ensemble
1) Grupa ludzi wspólni koncertujących, zespół; 
2) Wykonanie utworu solo lub wraz z zespołem.
Fanfara
Utwór muzyczny używany jako sygnał. Zwykle grany przez blaszaną sekcję dętą lub przez jeden instrument, najczęściej trąbkę.
Fermata
A symbol that tells the performer to hold the note as long as s/he would like, but certainly longer than the written note value. See Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5, A Conducting Lesson by Gerard Schwarz (1st Movement)
Bemol
Gdy bemol ♭ jest dodany do nuty, obniża ją o pół tonu.  Przykładowo, jeśli mamy nutę d i umieścimy przed nią bemol, stanie się ona nutą des.
Forma
Kształt lub organizacja utworu.
Forte (wł.)
Głośno lub mocno.
Fortissimo (Italian)
Louder than forte.
Półton
Interwał muzyczny (taki jak E-F lub H-C) równy 1⁄12 oktawy.
Harmonia
Jednoczesne brzmienie kombinacji gam, zachowywana wtedy, gdy połączeń akordów przyjemnie się słucha.
Instrumentacja
Również zwana orkiestracją (w odniesieniu do orkiestry). Jest to sposób, w jaki kompozytor lub aranżujący utwór przydziela poszczególne partie do konkretnych instrumentów.
Klucz
Zbiór gam opartych na poszczególnym ze stopni, tworząc skalę. Stanowi on podstawę brzmienia fragmentu lub całego utworu.
Larghetto (wł.)
Zazwyczaj odrobinę szybciej niż largo.
Largo (wł.)
Oznacza szeroko. W muzyce określenie powolnego tempa.
Major
This refers to a specific chord or key. 
A. When it refers to a chord, then the chord has three musical pitches with the space between the first and second pitches being four half steps, and the distance between the second and third pitches being three half steps. A half step is the smallest interval (space or distance) in traditional western classical music. It is the distance from any key on the piano to the closest adjoining key (white or black).
B. When major refers to a key, it is the central tonality upon which a work or movement is constructed, and will usually use the same tonic chord as the central or “destination” chord of the composition. For example, the Schumann Symphony No. 3 is in the key of E-flat major, and the first and last movements begin and end in the key of E-flat. Of course many keys and chords are used throughout this five movement work, but the most prominent one is E-flat.
Metrum
Jednostka czasu w muzyce posiadająca określoną ilość jednostek metrycznych o ustalonym czasie trwania, przypadających na jeden takt.
Melodia
Rozpoznawalne następowanie dźwięków, powtarzające się w czasie utworu.
Mol
Odnosi się do konkretnego akordu lub klucza.
A. Jeśli odnosi się do akordu to jest on zbudowany na trzech dźwiękach w następujących odstępach: pomiędzy pierwszym i drugim dźwiękiem są trzy. półtony, zaś pomiędzy drugim i trzecim są cztery półtony.
B. When minor refers to a key, it is the central tonality upon which a work or movement is constructed, and will usually use the same tonic chord as the central chord. For example, the first movement of Beethoven's 5th Symphony is in c minor. The most prominent chord is a c minor chord and the central pitch is a C. Of course many keys and chords are used throughout the movement.
Molto vivace (wł.)
Żywo lub bardzo szybko, żwawo.
Motyw
Rozpoznawalne następstwo dźwięków, krótszy od melodii.
Część
Jest jednostką dzielącą symfonię albo koncert. Składa się zwykle z wielu tematów i pomysłów muzycznych.
Notes
Symbols to represent sounds or pitches and duration of those sounds.  Please see Music Basics: Notes and Rhythm, Lesson 1: Note Values, Duration, and Time Signatures
Oktawa
Interwał pomiędzy dwoma nutami, z których wyższa ma dwa razy większą częstotliwość akustyczną od niższej. W skalach durowych i molowych odległość tego interwału to osiem tonów*, stąd termin “oktawa.”  (*w molowej lub durowej skali osiem tonów to wynik kombinacji “całych tonów” i “półtonów”)
Opus (Latin)
Meaning work. Work numbers are usually assigned by the composer. Often the opus numbers are assigned in order of composition, but at times the numbers are assigned by order of publication.
Pianissimo (wł.)
Ciszej niż piano.
Piano (Italian)
Gently, soft.
Wysokość
Częstotliwość* dźwięku od której zależy jak wysoko lub nisko będzie on brzmiał (* “częstotliwość” w tym kontekście jest to liczba kompletnych oscylacji fal dźwiękowych na sekundę).
Piu (Italian)
More. For example, piu piano would mean more softly.
Resolution
A group of chords can create harmonic tension. When this tension is released with a calm chord, or a chord without tension, it is “resolved” and is thus called a resolution.
Skala
Szereg przylegających dźwięków, ułożony w następstwo całych tonów i półtonów, na przykład tak jak w skalach durowych lub molowych. Konkretna skala jest zdefiniowana przez charakterystyczny wzór interwałów oraz przez najbardziej wyróżniający się dźwięk, znany jako tonika.
Sempre (Italian)
Always. For example, sempre forte would mean always loud.
Sempre piu (Italian)
Always more.
Sforzando(Italian)
Forceful, usually accented.
Sharp
When a sharp symbol ♯ is added to a note it raises the note by a half-step. For example, if we have the note G and we add a sharp to it the note now becomes G-sharp, or G♯.
Solo
Na jeden głos (wykonawcę), lub granie, śpiewnie samemu, bez innych instrumentów czy głosów. W utworach na orkiestrę rozumiane jako ważna partia dla solisty (wykonującego solo), pomimo tego soli to także wykonywanie partii samemu ale na przemian z innymi członkami zespołu.
Step (or “whole step”)
A musical interval between pitches (such as C–D or C–B♭) comprising two half steps.
Symfonia
Budowa utworu dla dużego zespołu (orkiestry).
Tempo (Italian)
The rate of speed of a musical work.
Temat
Najważniejsza melodia w dziele muzycznym. W utworze może występować jeden główny lub więcej tematów.
Tonalność
Organizacja wszystkich tonów i harmonii w utworze muzycznym w relacji do toniki.
Tonika
Wysokość dźwięku na pierwszym stopniu gamy (molowej bądź durowej), akord tonalny utworu skomponowanego w konkretnej tonacji.
Upbeat
The preparatory sign given prior to the first beat in a bar. See Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5, A Conducting Lesson by Gerard Schwarz (1st Movement)