If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych

Pełna treść deklaracji niepodległości Zjednoczonych Stanów
W KONGRESIE, 4 LIPCA 1776
Jednomyślna deklaracja trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki
Ilekroć w wyniku działań ludzkich koniecznym staje się dla pewnych ludzi rozwiązać polityczne więzi, które łączyły ich z innymi oraz objąć oddzielną i równą pozycję wśród innych innych potęg ziemskich, do której upoważniają ich Prawa Natury i te Boskiej Natury, zwykły szacunek do innych ludzi wymaga, że powinni określić powody, które skłoniły ich do tejże separacji.
Uważamy te prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że zostali obdarzeni przez swego Stwórcę niezbywalnymi prawami, takimi jak prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. — Że aby chronić te prawa, ludzie powinni tworzyć rządy sprawujące swoją władzę za zgodą rządzonych, — Że kiedy tylko jakikolwiek rząd zaczyna szkodzić ludziom, ludzie ci mają prawo do zmiany albo obalenia go i do utworzenia nowego na podstawie takich zasad i organizując go w taki sposób, aby jak najbardziej sprzyjał ich bezpieczeństwu i szczęściu. Roztropność, rzecz jasna, mówi, że ustanowiony rząd nie powinien być zmieniany z błahych i przejściowych powodów, jako że doświadczenie wykazało, że ludzie są bardziej skłonni cierpieć zło, które są w stanie przeboleć, niż dać sobie prawo do tego, aby pozbyć się jego źródeł. Lecz gdy długi ciąg przemocy i uzurpacji, zmierzający niezachwianie ku jednemu celowi zdradza, że działanie ma na celu uwięzić ich w szponach despotyzmu, prawem ludzi i ich obowiązkiem jest pozbyć się takiej władzy i ustanowić nową, aby chronić ich przyszłe bezpieczeństwo. — Kolonie cierpliwie znosiły te cierpienia, a teraz pojawiła się u nich potrzeba zmiany systemu rządów. Historia obecnego króla Wielkiej Brytanii jest historią powtarzających się niesprawiedliwości i uzurpowań, których bezpośrednim celem było ustanowienie całkowitej tyranii nad tymi Stanami. Aby to udowodnić, pozwólmy, aby świat ujrzał następujące fakty.
Odmówił on wyrażenia zgody na najcenniejsze i najpotrzebniejsze dla dobra publicznego prawa.
Zabronił swoim gubernatorom zatwierdzić prawa natychmiastowej i naglącej potrzeby, zawieszając ich działania aż do uzyskania jego zgody; a podczas gdy były zawieszone, całkowicie je negował.
Odmówił ustanowienia innych praw korzystnych dla dużych grup ludzi, chyba że ci ludzie zrzekliby się prawa do reprezentacji we władzy ustawodawczej, prawa cennego dla nich będącego zagrożeniem dla tyranii.
Zwoływał organy ustawodawcze w miejscach nietypowych, niewygodnych i odległych od depozytu ich Archiwów Państwowych tylko po to, aby wymusić na nich podporządkowanie się do jego poleceń.
Nieustannie rozwiązywał Izbę Reprezentantów za jej męskie i stanowcze przeciwstawianie się jego inwazjom na prawa ludzi.
Po takich rozwiązaniach przez długi czas zabraniał wybierania kolejnych, przez co władze ustawodawcze, niezdolne do zniszczenia, zwrócić się musiały o wykonywanie tej władzy do ludzi; państwo pozostawało wtedy wystawione na niebezpieczeństwo inwazji z zewnątrz i buntów wewnątrz.
Starał się zapobiec zaludnieniu tych Stanów i w tym celu utrudniał wprowadzenie praw o naturalizacji cudzoziemców, odmawiając przyjęcia innych praw zachęcających do imigracji, jak również stawiał coraz to ostrzejsze warunki do nabywania ziem.
Utrudniał pracę wymiaru sprawiedliwości poprzez odmowę zatwierdzania praw na ustanowienie władzy sądowniczej.
Uczynnił sędziów zależnymi od jego woli w zakresie sprawowania przez nich urzędu, jak również wysokości i wypłaty ich zarobków. Stworzył wiele nowych urzędów i nasyłał chmary urzędników, którzy nękali naszych ludzi i wyjadali ich zapasy.
Trzymał na naszych terenach, nawet w czasach pokoju, funkcjonującą armię bez zgody naszej władzy ustawodawczej.
Miał wpływ na uczynienie wojska niezależnym i nadrzędnym władzy cywilnej.
Współpracował z innymi, żeby podporządkować nas jurysdykcji obcej dla naszej konstytucji i nieznanej naszym prawom, wyrażając zgodę na ich prawa fałszywego prawodawstwa:
Na zakwaterowanie ogromnych oddziałów zbrojnych wśród nas;
Na chronienie ich poprzez śmiechu warte procesy w sprawie każdego morderstwa, którego dopuścili się na mieszkańcach tych Stanów;
Na pozbawienie nas handlu z resztą świata;
Na nakładanie na nas podatków bez naszej woli;
Na pozbawianie nas, w wielu przypadkach, korzyści płynących z procesów z udziałem przysięgłych;
Na wywożenie nas za morza by sądzić nas za nieprawdziwe wykroczenia;
Na obalenie wolnego Systemu Praw Angielskich w sąsiedniej prowincji i ustanowienie tam rządu arbitralnego, jak również powiększenie jej terenu w celu ustanowienia jej przykładem i wygodnym instrumentem do wprowadzania takiej samej władzy absolutnej w tych Koloniach;
Na odebranie nam naszych Swobód, obalenie najcenniejszych praw i kompletną zmianę formy naszego rządu;
Na odbieranie nam naszych władz ustawodawczych i deklarowanie siebie odpowiedzialnymi za ustanawianie naszych praw w każdej sytuacji;
Wyrzekł się naszego rządu, deklarując, że jesteśmy wyjęci spod jego opieki i wypowiadając wojnę przeciwko nam.
Splądrował nasze morza, spustoszył nasze wybrzeża, spalił nasze miasta i zgładził naszych ludzi.
Jednocześnie transportuje ogromne armie obcych najemników, aby ukończyć dzieło śmierci, zniszczenia i tyranii, już rozpoczęte serią okrucieństwa i perfidii podobną do tej z najbardziej barbarzyńskich wieków i całkowicie niegodną głowy cywilizowanego narodu.
Biorąc naszych obywateli w niewolę na otwartych morzach, zmuszał ich do skierowania broni przeciw ich własnemu krajowi, do tego, by stali się oprawcami swych przyjaciół i braci, lub by padli z ich rąk.
Wzniecał wśród nas wojny domowe i starał się nasłać na mieszkańców naszych ziem bezwzględnych indiańskich dzikusów, których znaną taktyką wojenną jest bezwzględne unicestwianie wszystkich bez względu na wiek, płeć i kondycję.
Na każdym etapie tych prześladowań wnosiliśmy o jak najskromniejsze zadośćuczynienie. Odpowiedzią na te nasze wnioski były tylko kolejne krzywdy. Władce, którego każde zachowanie określić można jako tyranię, jest niezdatny do bycia władcą wolnych ludzi.
Nie omieszkaliśmy się również zwracać do naszych brytyjskich braci. Ostrzegaliśmy ich co jakiś czas o tym, jak ich władza stara się narzucić na nas nieuzasadnioną jurysdykcję. Przypominaliśmy im o powodach naszej emigracji i osiedlania się tutaj. Apelowaliśmy do ich wrodzonego poczucia sprawiedliwości i wielkoduszności, powołując się na więzy naszej wspólnej krwi, błagaliśmy ich o obalenie uzurpatorów, którzy zmierzali do nieuchronnego rozerwania naszych więzów i stosunków. Byli jednak głusi na głos sprawiedliwości i pokrewieństwa. Musimy więc zaakceptować nieuchronne, co oznacza separację i uznanie ich, tak samo, jak resztę ludzkości, wrogami w wojnie i przyjaciółmi w pokoju.
Dlatego też my, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki, zebrani na Kongresie Ogólnym, odwołując się do Sądu Najwyższego tego świata o prawość naszych intencji, w imię i na mocy autorytetu dobrych ludzi zamieszkujących te kolonie, uroczyście przedstawiamy i oświadczymy, iż te zjednoczone kolonie są, jak również mają prawo być, wolnymi i niepodległymi stanami, że pozbywają się wszelkich powiązań z Koroną Brytyjską oraz że wszystkie polityczne powiązania między nimi a Wielką Brytanią są, jak również powinny być, całkowicie rozwiązane, jak również że jako wolne i niepodległe stany mają pełne prawo do wypowiadania wojny, zawierania pokoju, zawiązywania sojuszy, ustanawiania handlu i do innych aktów i działań, do który niepodległe państwa mają prawo. —Wspierając się ochroną Boskiej Opatrzności, przysięgamy wobec siebie nawzajem oddać nasze życia, majątki i nasz święty honor w imię ochrony tej deklaracji.
New Hampshire: Josiah Bartlett, William Whipple, Matthew Thornton
Massachusetts: John Hancock, Samuel Adams, John Adams, Robert Treat Paine, Elbridge Gerry
Rhode Island: Stephen Hopkins, William Ellery
Connecticut: Roger Sherman, Samuel Huntington, William Williams, Oliver Wolcott
Nowy Jork: William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis, Lewis Morris
New Jersey: Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark
Pensylwania: Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Morton, George Clymer, James Smith, George Taylor, James Wilson, George Ross
Delaware: Caesar Rodney, George Read, Thomas McKean
Maryland: Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll of Carrollton
Wirginia: George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas Nelson, Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton
Karolina Północna: William Hooper, Joseph Hewes, John Penn
Karolina Południowa: Edward Rutledge, Thomas Heyward, Jr., Thomas Lynch, Jr., Arthur Middleton
Georgia: Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.