If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Graficzne wyobrażenie podnoszenia liczby zespolonej do potęgi

Zobacz jak wygląda graficzne przedstawienie potęgowania na płaszczyźnie zespolonej.

Związek między i2=1 i miejscem i wśród liczb

Nasze rozważania nad liczbami zespolonymi zaczęły się od wymyślenia liczby  i , dla której i2=1, a następnie przedstawiliśmy ją umieszczając poza osią liczbową, jedną jednostkę powyżej 0. Dzięki wizualizacjom z poprzedniego artykułu możemy zobaczyć dlaczego ten punkt w na płaszczyźnie jest naturalnym miejscem dla liczby, której kwadrat wynosi 1.
Zobacz, mnożenie przez i powoduje obrót o 90 wokół początku układu współrzędnych:
Filmy wideo na Khan Academy
Można to zrozumieć na dwa sposoby: albo ze względu na to, że wartość bezwzględna i wynosi 1, a argument 90, albo ponieważ taki obrót jest jedynym sposobem przekręcenia układu współrzędnych (przy ustalonym położeniu punktu 0) tak, aby 1 znalazło się w miejscu, gdzie wcześniej było i.
W takim razie co wydarzy się jeśli pomnożymy wszystkie punkty na płaszczyźnie dwukrotnie przez i?
Filmy wideo na Khan Academy
Jest to tożsame z obrotem o 180 wokół początku układu współrzędnych, czyli mnożeniem przez 1. Takie rozumowanie jest prawidłowe, ponieważ dwukrotne mnożenie przez i to to samo co mnożenie przez i2, które powinno wynosić 1.
Widać wyraźnie, że nie można umieścić liczby i w innym miejscu na płaszczyźnie zespolonej, jednocześnie respektując jej podstawową własność, to znaczy i2=1.

Potęgowanie liczb zespolonych

Pobawmy się teraz w wielokrotne mnożenie liczb zespolonych przez siebie.

Przykład 1: (1+i3)3

Weźmy liczbę zespoloną z=1+i3, której moduł wynosi 12+(3)2=2, a argument równa się 60. Co się stanie, jeśli pomnożymy liczby na płaszczyźnie zespolonej przez z trzy razy pod rząd?
Filmy wideo na Khan Academy
Wszystko jest rozciągnięte trzykrotnie o czynnik 2, a zatem końcowy czynnik skali wynosi 23=8. Podobnie, wszystkie liczby obrócone są trzykrotnie o 60, a więc całkowity obrót ma 180. To znaczy, że koniec końców przekształcenie płaszczyzny zespolonej jest równoważne pomnożeniu przez 8, czyli (1+i3)3=8.
Możemy również zobaczyć to za pomocą algebry w następujący sposób:
=(2(cos(60)+isin(60)))3=23(cos(60+60+60)+isin(60+60+60) =8(cos(180)+isin(180))=8

Przykład 2: (1+i)8

Załóżmy, że mnożymy wszystko na płaszczyźnie przez (1+i) kolejno osiem razy:
Filmy wideo na Khan Academy
Ponieważ moduł 1+i równa się
|1+i|=12+12=2,
wszystko jest rozciągnięte osiem razy ze współczynnikiem skali równym 2, a więc ostatecznie współczynnik skali wynosi (2)8=24=16.
Ponieważ argument (1+i) równa się 45, wszystko zostało obrócone o kąt 845=360, czyli tak, jakby nie było w ogóle żadnego obrotu. A zatem, (1+i)8=16.
Możemy to też zobaczyć za pomocą algebry
=(1+i)8=(2(cos(45)+isin(45))8=(2)8(cos(45++458 razy)+isin(45++458 razy))=16(cos(360)+isin(360))=16

Przykład 3: z5=1

A teraz zadajmy pytanie odwrotne: czy istnieje taka liczba z, że jeśli pomnożymy płaszczyznę zespoloną przez z pięć razy pod rząd, to nic się nie zmieni? Innymi słowy, czy umiemy rozwiązać równanie z5=1? Jedną z odpowiedzi jest na pewno z=1, ale czy są jeszcze inne rozwiązania?
Po pierwsze, moduł takiej liczby z musi być równy 1, bo jeśli byłby większy od 1, to płaszczyzna zespolona by się rozciągnęła, a gdyby był mniejszy niż 1, o by się skurczyła. Z obrotami sprawa wygląda inaczej, ponieważ po kilku obrotach możemy powrócić do miejsca, z którego wystartowaliśmy. Na przykład, jeśli obrócisz płaszczyznę o 15 pełnego obrotu, w ten sposób
Filmy wideo na Khan Academy
To powtarzając ten obrót 5 w sumie razy pod rząd powrócisz do sytuacji początkowej.
Filmy wideo na Khan Academy
Liczba, która obraca w ten sposób płaszczyznę, to cos(72)+isin(72), ponieważ 3605=72.
Istnieją również inne rozwiązania, takie jak obrót o 25 kąta pełnego:
Filmy wideo na Khan Academy
albo o 15 pełnego obrotu, tylko w drugą stronę:
Filmy wideo na Khan Academy
Pięknie się składa, bo liczby zespolone, które są rozwiązaniem tego równania, tworzą wierzchołki pięciokąta foremnego wpisanego w okrąg jednostkowy:
Rozwiązania równania z5=1

Przykład 4: z6=27

Spójrzmy teraz na równanie z6=27. Mamy znaleźć liczbę zespoloną z taką, że mnożenie przez nią 6 razy pod rząd rozciągnie płaszczyznę zespoloną z czynnikiem skali 27, oraz obróci ją o 180, ponieważ znak minus jest równoważny obrotowi o 180.
Liczba, która poprzez 6-krotne mnożenie rozciągnie płaszczyznę 27 razy musi mieć moduł równy 276=3, a jeden z możliwych obrotów, który po 6 złożeniach da obrót o 180 to obrót o kąt 1806=30. A zatem jedną z liczb zespolonych, które są rozwiązaniem równania z6=27 jest
3(cos(30)+isin(30))=3(32+i12)=32+i32
Istnieją jednak również inne rozwiązania! Wszystkie tworzą wierzchołki sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu 3:
Rozwiązania równania z6=27
Czy widzisz, dlaczego?

Rozwiązywanie równań typu zn=w

Spróbujmy teraz uogólnić dwa ostatnie przykłady. Jeśli masz dane w i n, a zadanie polega na znalezieniu rozwiązania z, tak, jak w poprzednim przykładzie, w którym n=6 i w=27, zacznij od zapisania w w postaci trygonometrycznej:
w=r(cos(θ)+isin(θ))
Stąd wynika, że w najprostszym przypadku argument z musi być równy θn, a moduł rn, skoro po pomnożenie z przez siebie n razy ma oznaczać obrót o kąt θ i skalowanie z czynnikiem skali r, dokładnie tak, jak byśmy mnożyli przez w, czyli
z=rn(cos(θn)+isin(θn))
Aby znaleźć pozostałe rozwiązania, powinniśmy pamiętać, że kąt θ można także przedstawić jako θ+2π, albo θ+4π, albo ogólnie θ+2kπ dla dowolnej liczby całkowitej k, ponieważ z punktu widzenia obrotu te kąty są równoważne. Ma to jednak znaczenie, jeśli obliczamy θn, bo zamiana θ na, na przykład, θ+2π przed podzieleniem przez n da kąt, który już nie jest równoważny. To znaczy, że wszystkie rozwiązania będą miały postać
z=rn(cos(θ+2kπn)+isin(θ+2kπn))
dla pewnych całkowitych wartości k. Każda z tych wartości da inną odpowiedź jeśli k będzie się zmieniać od 0 do n1, lecz jeśli k=n zauważymy, że kąt θ+2nπn=θn+2π jest z punktu widzenia obrotów płaszczyzny równoważny kątowi θn, skoro różnią się o jeden pełen obrót. A zatem wszystkie możliwe rozwiązania odpowiadają wartościom k leżącym pomiędzy 0 a n1.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.