Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wprowadzenie do czynników (dzielników) i podzielności

Naucz się co to znaczy, że wielomiany są czynnikami innych wielomianów lub że są przez nie podzielne.

Co warto już wiedzieć, aby skorzystać z tej lekcji

Jednomian to wyrażenie składające się z iloczynu stałej i nieujemnej potęgi x, np. 3x2. Wielomian jest sumą jednomianów, np. 3x2+6x1.

Czego nauczysz się w tej lekcji

W tej lekcji zbadany związek pomiędzy czynnikami i podzielnością wielomianów i nauczymy się sprawdzać, czy jeden wielomian jest dzielnikiem drugiego.

Czynniki (dzielniki) i podzielność liczb całkowitych

Ogólnie rzecz biorąc, dwie liczby całkowite, których iloczyn daje trzecią liczbę nazywamy czynnikami tej liczby
Na przykład, skoro 14=27, mówimy, że 2 i 7czynnikami liczby 14.
Liczba całkowita jest podzielna przez inną liczbę całkowitą, jeśli wynikiem dzielenia jest także liczba całkowita.
Na przykład, skoro 153=5 i 155=3, mówimy, że 15 dzieli się przez 3 i przez 5. Z drugiej strony, skoro 94=2,25, mówimy, że 9 nie dzieli się przez 4.
Zauważ bliski związek pomiędzy rozkładem liczby na czynniki a jej podzielnością:
Z tego, że 14=27 (co oznacza, że 2 jest czynnikiem liczby 14), wyciągamy wniosek, że 142=7 (co znaczy, że 14 dzieli się przez 2).
W drugą stronę, z tego, że 153=5 (co oznacza, że 15 dzieli się przez 3), wnioskujemy, że 15=35 (co znaczy, że 3 jest czynnikiem 15).
Tak jest zawsze: jeśli a jest czynnikiem b, to b dzieli się przez a, i na odwrót.

Czynniki (dzielniki) i podzielność wielomianów

W podobny sposób możemy powiązać czynniki i podzielność wielomianów.
Kiedy pomnożymy dwa lub więcej wielomianów przez siebie, każdy z tych wielomianów będzie czynnikiem wyniku mnożenia.
Na przykład, mamy 2x(x+3)=2x2+6x. To oznacza, że 2x oraz x+3 są czynnikami 2x2+6x.
Mówimy, że jeden wielomian dzieli się przez inny wielomian, jeśli iloraz jest także wielomianem.
Na przykład, skoro 6x23x=2x i skoro 6x22x=3x, to znaczy, że 6x2 dzieli się przez 3x i przez 2x. Z drugiej strony, skoro 4x2x2=2x, a więc wynik nie jest wielomianem, to znaczy, że 4x nie dzieli się przez 2x2.
Ten sam związek pomiędzy rozkładem na czynniki i podzielnością, który zaobserwowaliśmy w przypadku liczb całkowitych, można zauważyć także w przypadku wielomianów.
Ogólnie mówiąc, z tego, że p=qr dla pewnych wielomianów p, q, oraz r, wynika:
  • q i r są czynnikami p.
  • p dzieli się przez q oraz r.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Uzupełnij poniższe zdanie opisujące związek wyrażony równaniem 3x(x+2)=3x2+6x.
x+2
3x2+6x, natomiast 3x2+6x
x+2.

2) Nauczycielka napisała na tablicy następujące równanie:
(3x2)(4x)=12x3
Maciek wywnioskował, że 3x2 jest czynnikiem 12x3.
Justyna uważa, że 12x3 dzieli się przez 4x.
Kto ma rację?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wyznaczanie dzielników (czynników) i rozstrzyganie o podzielności

Przykład 1: Czy 24x4 dzieli się przez 8x3?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy obliczyć i uprościć 24x48x3. Jeśli wynik jest wielomianem, to 24x4 jest podzielne przez 8x3. Jeśli wynik nie jest wielomianem, to 24x4 jest podzielne przez 8x3.
24x48x3=248x4x3=3x1aman=amn=3x
Wynik dzielenia jest wielomianem, a zatem 24x4 dzieli się przez 8x3. (Z tego wynika także, że 8x3 jest czynnikiem 24x4.)

Przykład 2: Czy 4x6 jest czynnikiem 32x3?

Jeśli 4x6 jest czynnikiem 32x3, to jednocześnie 32x3 dzieli się przez 4x6. A zatem, obliczmy i uprośćmy 32x34x6.
32x34x6=324x3x6=8x3aman=amn=81x3am=1am=8x3
Zauważ, że 8x3 nie jest wielomianem, ponieważ jest to iloraz, a nie iloczyn. A zatem wnioskujemy, że 4x6 nie jest czynnikiem 32x3.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, aby ustalić, czy dany wielomian p jest podzielny przez inny wielomian q, lub równoważnie, czy q jest czynnikiem p, powinniśmy wyznaczyć i przeanalizować p(x)q(x).
Jeśli po uproszczeniu wynik jest wielomianem, to p dzieli się przez q, a także q jest czynnikiem p.

Sprawdź, czy rozumiesz

3) Czy 30x4 dzieli się przez 2x2?
Wybierz 1 odpowiedź:

4) Czy 12x2 jest czynnikiem 6x?
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenia sprawdzające

5*) Który z poniższych jednomianów jest dzielnikiem 15x2y6 ?
Dzielnik/Czynnik
Nie jest dzielnikiem
3x2y5
5x
10x4y3

6*) Pole powierzchni prostokąta o szerokości równej x+1 jednostek i długości wynoszącej x+4 jednostek równa się x2+5x+4 jednostek kwadratowych.
Które z następujących wyrażeń są czynnikami wielomianu x2+5x+4?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Dlaczego w ogóle interesujemy się rozkładem wielomianów na czynniki?

Dokładnie tak samo, jak w przypadku rozkładu na czynniki liczb całkowitych, rozkład wielomianów na czynniki ma wiele praktycznych zastosowań!
Na przykład, rozkład wielomianów na czynniki pomaga rozwiązywać równania kwadratowe i upraszczać wyrażenia wymierne.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa - zajrzyj tutaj:

Co dalej?

W następnym kroku dowiesz się, jak rozkładać na czynniki jednomiany: kolejny artykuł.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.