If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Badanie gromadzenia się różnych wielkości za pomocą całek oznaczonych

Całki oznaczone można interpretować jako nagromadzenie się pewnych wielkości. Zobacz, jak ta idea funkcjonuje w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Całka oznaczona może służyć do wyrażania informacji o narastaniu i zmianie netto danej wielkości. Zobaczmy, jak to się robi!

Rozważania o narastaniu w rzeczywistych sytuacjach

Powiedzmy, że zbiornik jest napełniany wodą w stałym tempie 5 L/min (litrów na minutę) przez 6 min. Możemy znaleźć objętość wody (w litrach) mnożąc przez siebie czas i tempo zmian.
Objętość=Czas×Tempo=6min5lmin=30minlmin=30l
Teraz rozważmy ten przypadek graficznie. Tempo zmian może być reprezentowane przez stałą funkcję r1(t)=5:
Każda jednostka na osi poziomej jest wyrażona w minutach, a każda jednostka na osi pionowej - w litrach na minutę, dlatego pole każdej jednostki kwadratowej jest wyrażone w litrach:
minszerokośćlminwysokość=lPole
Ponadto pole prostokąta ograniczonego przez wykres funkcji r1 oraz poziomą oś pomiędzy t=0 i t=6 daje nam objętość wody po 6 minutach:
Teraz powiedzmy, że napełniany jest inny zbiornik, ale tym razem tempo zmian nie jest stałe:
r2(t)=6sin(0,3t)
Jak wyznaczyć objętość wody w tym zbiorniku po 6 minutach? Aby to zrobić, zastanówmy się nad przybliżeniem obszaru pod krzywą pomiędzy t=0 a t=6 sumami Riemanna. Dla ułatwienia zastosujmy przybliżenie, przy którym każdy prostokąt ma szerokość 1 jednostki.
Wiemy już, że każdy prostokąt reprezentuje objętość wody w litrach. W szczególności, pole każdego prostokąta w tej sumie Riemanna jest przybliżeniem objętości wody, która została dolana do zbiornika w każdej kolejnej minucie. Kiedy dodamy do siebie te pola, to znaczy kiedy wszystkie objętości są zsumowane, otrzymamy przybliżenie całkowitej objętości wody po 6 minutach.
Im więcej prostokątów o mniejszych szerokościach użyjemy, tym dokładniejsze będzie nasze przybliżenie. Jeśli przejdziemy do badania granicy przy liczbie prostokątów dążącej do nieskończoności, otrzymamy całkę oznaczoną 06r2(t)dt. Oznacza to, że dokładna objętość wody po 6 minutach jest równa polu obszaru ograniczonego przez wykres r2 i poziomą oś pomiędzy t=0 a t=6.
Tak więc rachunek różniczkowy pozwala nam na wyznaczenie dokładnej objętości po 6 minutach:
06r2(t)dt24,5l

Całka oznaczona z tempa zmian danej wielkości pozwala obliczyć zmianę netto tej wielkości

W powyższym przykładzie pojawiła się funkcja opisująca tempo zmian. W tym przypadku było to tempo zmian objętości wody w czasie. Całka oznaczona tej funkcji pozwoliła nam obliczyć nagromadzenie objętości - wielkości, której tempo zmian znaliśmy.
Istotny był także przedział czasu, który braliśmy pod uwagę przy obliczaniu całki. W naszym przykładzie był to początek nalewania wody (t=0) i kolejne sześć minut (t=6). Zatem całka oznaczona pozwoliła nam wyznaczyć zmianę netto w ilości wody w zbiorniku pomiędzy t=0 a t=6.
Zazwyczaj myślimy o całkach oznaczonych na dwa sposoby: opisują one nagromadzenie danej wielkości, dlatego pozwalają nam wyznaczyć jej zmianę netto.

Dlaczego "zmiana netto" ilości, a nie po prostu ilość?

Zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie nie podano informacji, czy przed chwilą t=0 w zbiorniku znajdowała się woda. Jeśli zbiornik był pusty, wówczas 06r2(t)dt24,5l jest w rzeczywistości ilością wody w zbiorniku po 6 minutach. Ale jeśli zbiornik zawierał wcześniej, powiedzmy, 7 litrów wody, to objętość wody po 6 minutach wynosi:
7objętość w chwili t=0+06r2(t)dtzmiana, narastanie objętości od t=0 do t=6
Ca daje nam w przybliżeniu 7+24,5=31,5 L.
Zapamiętaj: Całka oznaczona zawsze daje nam zmianę netto danej wielkości, nie jej rzeczywistą wartość. Aby znaleźć rzeczywistą wartość, należy dodać wynik całkowania do wartości początkowej.
Zadanie 1.A
Zadanie 1 przeprowadzi Cię przez proces analizy zagadnienia dotyczącego nagromadzenia:
W czasie t, populacja bakterii rośnie w tempie r(t) gramów na dzień, gdzie t jest wyrażone w dniach.
W jakich jednostkach jest wyrażona całka oznaczona 08r(t)dt?
Wybierz 1 odpowiedź:

Często popełniany błąd: niewłaściwy wybór jednostki

Jak we wszystkich zadaniach tekstowych, jednostki odgrywają tu ważną rolę. Pamiętaj, że jeśli r to funkcja tempa wzrostu mierzonego w Wielkość AWielkość B, to jej całka oznaczona jest wyrażona w wielkości A.
Na przykład, w zadaniu 1 r było wyrażone w gramachdzień, dlatego całka z r jest wyrażona w gramach.
Zadanie 2
Eden spacerował w tempie r(t) kilometrów na godzinę (gdzie t oznacza czas w godzinach).
Jaką informację możemy odczytać z faktu, że 23r(t)dt=6?
Wybierz 1 odpowiedź:

Często popełniany błąd: Niezrozumienie przedziału całkowania

Dla każdej funkcji tempa zmian r, jej całka oznaczona abr(t)dt opisuje nagromadzenie wartości pomiędzy t=a a t=b.
Częstym błędem jest pominięcie jednej z granic (najczęściej dolnej), co skutkuje błędną interpretacją zadania.
Na przykład, w zadaniu 2 błędem byłoby interpretowanie 23r(t)dt jako odległości pokonanej przez Edena w czasie 3 godzin. Dolna granica całkowania to 2, więc 23r(t)dt to odległość, jaką pokonał Eden pomiędzy 2 a 3 godziną. Co więcej, w sytuacjach takich jak ta, kiedy przedział czasu ma dokładnie jedną jednostkę długości, zazwyczaj mówimy "podczas 3 godziny".
Zadanie 3
Dochody Julii wynoszą r(t) zł miesięcznie (gdzie t to odpowiedni miesiąc roku). Julia zarobiła 3 tysiące złotych w pierwszym miesiącu roku.
Jaką informację możemy odczytać z faktu, że 3+15r(t)dt=19?
Wybierz 1 odpowiedź:

Często popełniany błąd: Ignorowanie warunków początkowych

Dla funkcji tempa zmian f i jej funkcji pierwotnej F, całka abf(t)dt daje nam zmianę netto wartości F pomiędzy t=a a t=b. Jeśli dodamy do niej warunek początkowy, otrzymamy rzeczywistą wartość F.
Na przykład, w zadaniu 3 15r(t)dt odpowiada zminie w ilości pieniędzy, które zarobiła Julia pomiędzy 1 a 5 miesiącem. Ponieważ jednak dodaliśmy 3, czyli ilość pieniędzy zarobionych przez Julię w 1 miesiącu, całe wyrażenie odpowiada rzeczywistej ilości pieniędzy zarobionych po 5 miesiącach.

Związek z tempem zmian

W rachunku różniczkowym dowiedzieliśmy się, że pochodna f funkcji f daje chwilowe tempo zmian wartości f dla danego argumentu. Teraz zajmujemy sie sytuacją odwrotną. Dla dowolnej funkcji tempa zmian f, jej funkcja pierwotna F daje wartość zgromadzonej wielkości, której tempo zmian jest opisane przez f.
WielkośćTempo zmian
Rachunek różniczkowyf(x)f(x)
Rachunek całkowyF(x)=axf(t)dtf(x)
Zadanie 4
Funkcja k(t) opisuje ilość ketchupu (w kilogramach) wyprodukowanego przez fabrykę sosów w czasie t (w godzinach) danego dnia.
Co reprezentuje 04k(t)dt?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz jeszcze poćwiczyć? Spróbuj rozwiązać to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.