If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Suma Riemanna w notacji sigma

Sumy Riemanna można zapisać w zwartej postaci za pomocą tzw. notacji sigma. To jest trudny, ale niezbędnie konieczny krok w kierunku formalnej definicji całki oznaczonej. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Notacja sumy (sigma) pozwala nam na zapisywanie długich sum w postaci pojedynczego wyrażenia. Choć notacja ta ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach matematyki (również rachunku różniczkowym), skupimy się na zapisywaniu przy jej użyciu sum Riemanna.

Przykład zapisania sumy Riemanna w notacji sigma

Wyobraźmy sobie, że przybiżamy obszar po wykresem funkcji f(x)=x pomiędzy x=0,5 a x=3,5.
Zrobimy to zapisując wyrażenie opisujące prawostronną sumę Riemanna z czterema równymi przedziałami przy użyciu notacji sigma.
Niech A(i) oznacza pole i-tego prostokąta w naszym przybliżeniu.
Cała suma Riemanna może być zapisana następująco:
A(1)+A(2)+A(3)+A(4)=i=14A(i)
Teraz musimy znaleźć wyrażenie opisujące A(i).
Łączna długość przedziału [0,5,3,5] to 3 jednostki. Chcemy otrzymać 4 równe podprzedziały, więc szerokość każdego prostokąta wynosi 3:4=0,75 jednostki.
Wysokość każdego prostokąta to wartość funkcji f na prawym brzegu prostokąta (ponieważ to prawostronna suma Riemanna).
Niech xi oznacza wartość x na prawym brzegu i-tego prostokąta. Aby znaleźć xi dla dowolnej wartości i, zaczniemy w x=0,5 i dodamy kolejno wspólną szerokość 0,75.
Zatem wzór na xi to 0,5+0,75i. Teraz wysokość każdego prostokąta to wartość funkcji f na jego prawym brzegu.
f(xi)=xi=0,5+0,75i
Otrzymaliśmy więc ogólne wyrażenie na pole i-tego prostokąta:
A(i)=szerokośćwysokość=0,750,5+0,75i
Teraz pozostaje nam tylko zsumować wyrażenie dla i od 1 do 4:
=A(1)+A(2)+A(3)+A(4)=i=14A(i)=i=140,750,5+0,75i
I gotowe!

Podsumowanie procesu zapisywania sumy Riemanna w notacji sigma

Wyobraźmy sobie, że chcemy przybliżyć obszar pod wykresem funkji f na przedziale [a,b] przy pomocy n równych podprzedziałów.
Definiujemy Δx: Niech Δx oznacza szerokość każdego prostokąta, zatem Δx=ban.
Definiujemy xi: Niech xi oznacza wartość x na prawym brzegu każdego prostakąta, zatem xi=a+Δxi.
Definiujemy pole i-tego prostokąta: Wysokość każdego prostokąta wynosi f(xi), a pole każdego prostokąta to Δxf(xi).
Sumujemy prostokąty: Użyjemy teraz notacji sigma aby dodać do siebie pola poszczególnych prostokątów. Wartości, które przyjmuje i są różne dla lewostronnej i prawostronnej sumy Riemanna:
  • Kiedy zapisujemy prawostronną sumę Riemanna, i przyjmuje wartości od 1 do n.
  • Jednak kiedy zapisujemy lewostronną sume Riemanna, weźmiemy wartości i od 0 do n1 (w ten sposób otrzymamy wartość f na lewym brzegu każdego prostokąta).
Lewostronna suma RiemannaPrawostronna suma Riemanna
i=0n1Δxf(xi)i=1nΔxf(xi)
Zadanie 1.A
Zadanie 1 przeprowadzi Cię przez proces przybliżenia obszaru pomiędzy f(x)=0,1x2+1 a osią X na przedziale [2,7] przy użyciu lewostronnej sumy Riemanna z 10 równymi podprzedziałami.
Jaka jest szerokość każdego prostokąta, Δx?
Δx=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 2
Chcemy przybliżyć obszar pomiędzy wykresem funkcji g(x)=5x+2 a osią X na przedziale [1,7] korzystając z prawostronnej sumy Riemanna z 9 równymi podprzedziałami:
Które wyrażenie opowiada naszemu przybliżeniu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz poćwiczyć więcej? Spróbuj rozwiązać to zadanie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.