If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie zadań o tempie zmian wielkości powiązanych ze sobą

Rozwiązywanie zadań o tempie zmian wielkości, które są ze sobą powiązane, polega na tym, że staramy się znaleźć związek danej wielkości, której tempo zmian mamy obliczyć, z inną wielkością, której tempo zmian znamy i na tej podstawie znaleźć rozwiązanie. Zobaczmy, jak to się robi. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
W zadaniach, w których mamy wyznaczyć tempo zmiany powiązanych wielkości chodzi o to, aby oblicz tempo zmian pewnej wielkości poprzez powiązanie jej z innymi wielkościami, których tempo zmian znamy.

Przykład obliczenia tempa zmian powiązanych wielkości

Przypuśćmy, że mamy rozwiązać następujące zadanie:
Promień koła, r(t), rośnie w tempie 3 centymetrów na sekundę. W pewnej chwili t0, promień wynosi 8 centymetrów.
Ile wynosi tempo zmian pola powierzchni A(t) koła w tej właśnie chwili czasu?

Spróbujmy zrozumieć związki pomiędzy tymi wielkościami i tempem ich zmian

W tym zadaniu zajmujemy się kołem, którego promień zmienia się w czasie. W zagadnieniu występują dwie różne wielkości:
r(t) to promień koła w chwili t sekund od momentu rozpoczęcia liczenia czasu. Promień to długość, mierzymy go na przykład w centymetrach.
A(t) to pole powierzchni tego samego koła w chwili t sekund od momentu rozpoczęcia liczenia czasu. Pole powierzchni mierzymy w centymetrach kwadratowych.
Q zadaniu występują także tempa zmian obu tych wielkości. Tempo zmian to po prostu pochodna danej wielkości po czasie:
r(t) oznacza tempo zmian promienia koła w chwili t, mierzone w centymetrach na sekundę.
A(t) oznacza tempo zmian pola powierzchni koła w chwili t, mierzone w centymetrach kwadratowych na sekundę.

Spróbujmy zrozumieć, o co tu chodzi

Wiemy, że promień koła rośnie z szybkością 3 centymetrów na sekundę. To oznacza, że w dowolnej chwili t, r(t)=3.
Wiemy także, że w pewnej chwili t0 promień koła wynosił 8 centymetrów. To oznacza, że r(t0)=8. To równanie jest słuszne tylko dla chwili t0 i nie jest prawdziwe dla innej chwili czasu t.
Nasze zadanie polega na obliczeniu tempa zmian pola powierzchni koła A(t) w tej właśnie chwili t0. Matematycznie, powiedzielibyśmy że chcemy obliczyć A(t0).

Związek pomiędzy polem powierzchni i promieniem koła

Rozumiemy już, z jakimi wielkościami mamy do czynienia, pora więc znaleźć wzór, który je łączy. Chcemy znaleźć związek pomiędzy polem powierzchni a promieniem koła. Te dwie wielkości wiąże wzór na pole powierzchni koła:
A=πr2

Różniczkowanie

Najprostszy sposób by obliczyć A(t0) to po prostu zróżniczkować po czasie obie strony tego równania. W ten sposób będziemy mogli przedstawić A(t0) za pomocą wielkości, które znamy, to znaczy r(t0) i r(t0) i w ten sposób obliczyć A(t0).
Skorzystajmy teraz ze wzoru na A(r(t)) i różniczkujmy. Wynik będzie zależał od r(t), tzn. pochodnej promienia koła po czasie.
A(t)=π[r(t)]2ddt[A(t)]=ddt[π[r(t)]2]A(t)=2πr(t)r(t)
To jest sedno naszego rozwiązania: dzięki temu, że powiązaliśmy ze sobą wielkości występujące w zadaniu (tzn.. A i r), różniczkując po czasie mogliśmy powiązać także odpowiednie tempa ich zmian (tzn. A i r). Dlatego właśnie mówimy tutaj o "tempie zmian powiązanych ze sobą wielkości"!

Rozwiązanie

Równanie, które otrzymaliśmy, jest prawdziwe dla dowolnej chwili t, a więc także w chwili t0. Podstawiająć r(t0)=8 i r(t0)=3 do tego równania, otrzymamy:
A(t0)=2πr(t0)r(t0)=2π(8)(3)=48π
Podsumowując, obliczyliśmy że w chwili t0 pole powierzchni tego koła rośnie w tempie 48π centymetrów kwadratowych na sekundę.
Zadanie 1.A
W tym zadaniu poprowadzimy Cię jeszcze raz przez analizę obliczania tempa zmian powiązanych wielkości na przykładzie następującego zadania:
Podstawa trójkąta zmniejsza się w tempie 13 m/h (metrów na godzinę), a wysokość tego trójkąta zwiększa się w tempie 6 m/h. W pewnej chwili t0 podstawa wynosi 5 m, a wysokość 1 m. Jakie jest tempo zmian pola trójkąta A(t) w tej właśnie chwili?
Dopasuj odpowiednie jednostki do każdej z podanych wielkości.
m
m/h
m2
m2/h
b(t)
A(t0)
h(t0)
dAdt

Chcesz poćwiczyć więcej? Spróbuj rozwiązać te zadania.

Częsty problem: kłopoty ze zrozumieniem, które wielkości się zmieniają, a które są stałe

W typowym zadaniu o powiązanych ze sobą tempach zmian różnych wielkości mamy do czynienia z różnymi wyrażeniami. Jedne z nich opisują wielkości, inne tempa ich zmian w czasie. Jeszcze inne są stałymi w czasie współczynnikami.
To bardzo ważne, byś rozumiał(a) znaczenie poszczególnych wyrażeń i umiał(a) przypisać im odpowiednie wartości, jeśli takie dane są w treści zadania.
Warto powtórzyć jeszcze raz analizę podobną do tych z przykładu z kołem i z zadania z trójkątem: jaką interpretację mają występujące w zadaniu wielkości? W jakich jednostkach je wyrażamy? Ile wynoszą odpowiednio tempa ich zmian? Ile wynoszą ich wartości?
Zadanie 2
Rozważ następujące zadanie:
Dwa samochody zbliżają się do skrzyżowania jadąc w dwóch, prostopadłych do siebie kierunkach. Prędkość pierwszego samochodu wynosi 50 km/h, a prędkość drugiego równa się 90 km/h. W pewnej chwili t0 pierwszy samochód znajduje się w odległości x(t0) równej 0,5 km od środka skrzyżowania, a odległość drugiego samochodu od środka skrzyżowania w tej samej chwili wynosi y(t0) równe 1,2 km. Ile wynosi tempo zmian odległości d(t) pomiędzy samochodami w tej chwili czasu?
Którego z poniższych równań należy użyć, aby rozwiązać to zadanie?
Wybierz 1 odpowiedź:

Częsty błąd: opieramy się na równaniu, które nie opisuje sytuacji danej w tym zadaniu

Prawidłowe równanie, które wiąże wielkości występujące w zadaniu, odgrywa podstawową rolę w znalezieniu jego rozwiązania. W typowej sytuacji pomocny będzie rysunek, na którym pojawią się wszystkie te wielkości. Na przykład, w tym zadaniu odległości samochodów od środka skrzyżowania i odległość pomiędzy samochodami tworzą razem trójkąt prostokątny..
Rysunek wyraźnie pokazuje że chodzi o związek pomiędzy długościami trzech boków trójkąta prostokątnego. które spełniają twierdzenie Pitagorasa:
[d(t)]2=[x(t)]2+[y(t)]2
Gdyby rysunku nie było, moglibyśmy przypadkowo potraktować d(t) jako pole powierzchni trójkąta...
d(t)=x(t)y(t)2
...albo potraktować x(t), y(t) oraz d(t) jak trzy kąty w trójkącie...
d(t)+x(t)+y(t)=180
...czy na przykład potraktować d(t) tak, jakby to był kąt i próbować użyć go jako argumentu w funkcji trygonometrycznej.
tan[d(t)]=y(t)x(t).
Czasem w zadaniu może chodzić o sumę kątów, a czasem o pole lub kąt w trójkącie,, ale w tym zadaniu chodzi o przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego.
Zadanie 3
Rozważ następujące zadanie:
Drabina o długości 20 opiera się górnym końcem o ścianę. Odległość x(t) pomiędzy dolnym, opartym o ziemię końcem, a ścianą rośnie w tempie of 3 metrów na minutę. W pewnej chwili t0 odległość od ziemi górnego końca drabiny y(t0) wynosi 15 metrów. W jakim tempie, w tej właśnie chwili, zmienia się kąt θ(t) pomiędzy drabiną a ziemią?
Którego z poniższych równań należy użyć, aby rozwiązać to zadanie?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz poćwiczyć więcej? Spróbuj rozwiązać te zadania.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.