If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości o zapisie liczby zespolonej

Przypomniej sobie co wiesz o różnych sposobach przedstawienia liczby zespolonej: o postaciach kanonicznej, trygonometrycznej, oraz wykładniczej.

Jakie są różne sposoby zapisywania liczb zespolonych?

Postać kanonicznaa+bi
Postać trygonometrycznar(cos(θ)+isin(θ))
Postać wykładniczareiθ

Postać kanoniczna

a+bi
W postaci kanonicznej liczbę zespoloną przedstawiamy jako sumę dwóch składników: części rzeczywistej i części urojonej, pomnożonej przez i.
Ta postać jest bardzo wygodna jeśli mamy obliczyć sumę albo różnicę liczb zespolonych.
Liczbę zespoloną w postaci kanonicznej możemy także łatwo przedstawić na płaszczyźnie zespolonej. Części rzeczywista i urojona odpowiadają odpowiednio współrzędnej rzeczywistej i urojonej.
Chcesz dowiedzieć się więcej o liczbach zespolonych w postaci kanonicznej? Obejrzyj ten film about o płaszczyźnie zespolonej, oraz ten film o dodawaniu i odejmowaniu liczb zespolonych.

Postać trygonometryczna liczby zespolonej

r(cos(θ)+isin(θ))
Postać trygonometryczna podkreśla własności geometryczne liczby zespolonej: wartość bezwzględną liczby zespolonej (czyli odległość od początku układu współrzędnych na płaszczyźnie zespolonej) oraz kąt (kąt jaki tworzy wektor, utożsamiony z tą liczbą, z dodatnim kierunkiem osi rzeczywistej). Wartość bezwzględna i kąt nazywane są także odpowiednio modułem i argumentem liczby zespolonej.
Zauważ, że jeśli rozwiniemy wyrażenie w nawiasie, otrzymamy znowu postać kanoniczną liczby zespolonej.
r(cos(θ)+isin(θ))=rcos(θ)a+rsin(θ)bi
Tej formy warto używać, gdy chcemy pomnożyć lub podzielić liczby zespolone przez siebie: iloczyn dwóch liczb zespolonych o modułach równych r1 i r2 i argumentach równych odpowiednio θ1 i θ2 będzie liczbą zespoloną o module równym iloczynowi r1r2 i argumencie równym sumie θ1+θ2.
Chcesz wiedzieć więcej o postaci trygonometrycznej liczb zespolonych? Obejrzyj ten film.

Postać wykładnicza liczby zespolonej

reiθ
Postać wykładnicza zależy od tych samych własności liczby zespolonej, co postać trygonometryczna, to znaczy od modułu i argumentu, natomiast zapisuje je w innej, bardziej zwartej formie. Na przykład, mnożenie dwóch liczb zespolonych zapisanych w tej postaci można przedstawić jako:
(r1eiθ1)(r2eiθ2)=r1r2ei(θ1+θ2)
Wyprowadzenie postaci wykładniczej opiera się na słynnym wzorze Eulera, który można wyprowadzić z rozwinięcia potęgowego funkcji zespolonej ez w szereg względem dowolnego argumentu z. Wyprowadzenie jest zaawansowane, ale rezultat jest magicznie prosty: dla dowolnej liczby rzeczywistej x zachodzi eix równa się cos(x)+isin(x).
Korzystając ze wzoru Eulera możemy łatwo sprawdzić równoważność postaci trygonometrycznej i wykładniczej liczby zespolonej:
reiθ=r(cos(θ)+isin(θ))

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.