If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do oddychania komórkowego i reakcji redoks

Wstęp do reakcji redox w oddychaniu komórkowym. Fosforylacja substratowa vs. fosforylacja oksydacyjna. Nośniki elektronów. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji "HASCO-LEK".

Wprowadzenie

Wyobraź sobie, że jesteś komórką. Właśnie dostałeś dużą, soczystą cząsteczkę glukozy i chciałbyś zamienić część energii cząsteczki glukozy w bardziej nadającą się do użycia formę, taką, którą możesz spożytkować do zasilenia twoich reakcji metabolicznych. Jak to zrobić? Jaki jest najlepszy sposób, aby wycisnąć jak najwięcej energii z cząsteczki glukozy i pochwycić tę energię w przydatnej formie?
Na szczęście dla nas, nasze komórki - i te innych żywych organizmów - doskonale radzą sobie z pozyskiwaniem energii z glukozy i innych cząsteczek organicznych, takich jak tłuszcze i aminokwasy. W tym artykule przedstawimy sporą dawkę przydatnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób komórki wykorzystują "paliwa" w różnej postaci. Następnie przyjrzymy się bliżej niektórym reakcjom kluczowym dla tego procesu, w których występuje transfer elektronów (reakcje redoks).

Przegląd ścieżek rozkładu "paliwa"

Reakcje, które pomagają pozyskać energię z cząsteczek takich jak glukoza, są nazywane reakcjami katabolicznymi. Oznacza to, że obejmują one rozbicie większej cząsteczki na mniejsze kawałki. Na przykład, gdy glukoza rozkłada się w obecności tlenu, przekształca się w sześć cząsteczek dwutlenku węgla i sześć cząsteczek wody. Ogólną reakcję tego procesu można zapisać jako:
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O ΔG=686kcal/mol
W komórce ta ogólna reakcja jest podzielona na wiele mniejszych etapów. Energia zawarta w wiązaniach glukozy jest uwalniana w małych porcjach, a część z niej jest wychwytywana w postaci adenozynotrójfosforanu ( ATP), małej cząsteczki, która napędza reakcje w komórce. Znaczna część energii z glukozy jest zużywana na reakcje cieplne (utrzymanie temperatury komórki), część - wystarczająca ilość - jest wychwytywana, aby utrzymać metabolizm komórkowy.
Struktura ATP.
_Obraz zmodyfikowany z "ATP: Adenosine triphosphate: Figure 1," przez OpenStax College, Biology, CC BY 4.0._
Kiedy cząsteczka glukozy ulega stopniowemu rozkładowi, w niektórych z etapów rozkładu wyzwalana jest energia, która wychwytywana jest bezpośrednio jako ATP. W tych etapach grupa fosforanowa przenoszona jest ze szlaku pośredniczącego bezpośrednio na ADP, w procesie znanym jako fosforylacja substratowa.
Jednakże istnieje o wiele więcej reakcji w etapach których ATP jest wytwarzane w sposób pośredni. W tych etapach elektrony z glukozy są przenoszone na małe cząsteczki znane jako nośniki elektronów. Nośniki elektronów przenoszą elektrony na grupę białek znajdujących się w wewnętrznej błonie mitochondrium, zwanych łańcuchem transportu elektronów. Gdy elektrony przemieszczają się przez łańcuch transportu elektronów, przechodzą z wyższego, na niższy poziom energii i ostatecznie przekazywane są do tlenu (tworząc wodę).
Gdy elektron przechodzi przez łańcuch transportu elektronów, energia, którą uwalnia, jest wykorzystywana do pompowania protonów (H+) z macierzy mitochondrium, tworząc w ten sposób gradient elektrochemiczny. Kiedy H+ z powrotem obniża gradient, elektrony przechodzą przez enzym zwany syntazą ATP, kierujący syntezą ATP. Proces ten jest znany jako fosforylacja oksydacyjna. Poniższy schemat przedstawia przykłady fosforylacji oksydacyjnej i substratowej.
Uproszczony schemat przedstawiający fosforylację oksydacyjną i substratową podczas reakcji rozkładu glukozy. Wewnątrz macierzy mitochondrium, fosforylacja substratowa zachodzi, gdy grupa fosforanowa z produktu pośredniego reakcji rozkładu glukozy jest przenoszona do ADP, tworząc ATP. W tym samym czasie elektrony są transportowane z produktów pośrednich reakcji rozkładu glukozy do łańcucha transportu elektronów przez nośniki elektronów. Elektrony poruszają się w łańcuchu transportu elektronów, pompując protony w przestrzeń międzybłonową. Kiedy te protony spływają z powrotem w dół gradientu stężenia, przechodzą one przez syntazę ATP, która wykorzystuje przepływ elektronów do syntezy ATP z ADP i nieorganicznego fosforanu (Pi). Ten proces transportu elektronów, pompowania protonów i wychwytywania energii z gradientu protonów w celu wytworzenia ATP nazywany jest fosforylacją oksydacyjną.
_Obraz zmodyfikowany z "Etc4" przez Fvasconcellos (public domain)._
Kiedy paliwa organiczne, takie jak glukoza, rozkładane są za pomocą łańcucha transportu elektronów, proces rozkładu nazywany jest oddychaniem komórkowym.

Nośniki elektronów

Nośniki elektronów, zwane również elektronowymi przewoźnikami, są małymi cząsteczkami organicznymi, które odgrywają kluczową rolę w oddychaniu komórkowym. Ich nazwa jest dobrym opisem ich działania: odbierają elektrony od jednej cząsteczki i oddają je innej. Na diagramie powyżej widać nośniki elektronów przenoszące elektrony z reakcji rozpadu glukozy do łańcucha transportu elektronów.
Istnieją dwa rodzaje nośników elektronów, które są szczególnie ważne w oddychaniu komórkowym: NAD+ (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, pokazany poniżej) i FAD (dinukleotyd flawinoadeninowy).
Struktury chemiczne NAD + i NADH. NADH ma atom wodoru przyłączony do jednego pierścienia zawierającego azot, podczas gdy w NAD + ten sam pierścień nie ma przyłączonego wodoru i ma ładunek dodatni.
_Obraz zmodyfikowany z"Energy in living systems: Figure 1," przez OpenStax College, Biology (CC BY 3.0)._
Kiedy NAD+ i FAD odbierają elektrony, zyskują jeden lub więcej atomów wodoru, zmieniając się w nieco inną postać:
NAD+ + 2e + 2H+ NADH +  H+
FAD + 2e + 2 H+ FADH2
A kiedy oddają elektrony, wracają do pierwotnej postaci:
NADH NAD+ + 2e + H+
FADH2 FAD + 2e + 2 H+
Reakcje, w których NAD+ i FAD zyskują lub tracą elektrony są przykładami klasy reakcji zwanych reakcjami redoks. Przyjrzyjmy się bliżej temu czym są te reakcje oraz dlaczego są tak ważne w oddychaniu komórkowym.

Czym są reakcje redoks?

Oddychanie komórkowe obejmuje wiele reakcji, w których elektrony są przekazywane z jednej cząsteczki do drugiej. Reakcje w których dochodzi do transferu elektronów znane są jako reakcje utleniania i redukcji (lub reakcje redoks).
Być może pamiętasz z chemii, że reakcja redoks zachodzi, gdy jedna cząsteczka traci elektrony i jest utleniana , podczas gdy inna cząsteczka zyskuje elektrony (te, które zostały utracone przez pierwszą cząsteczkę) i jest redukowana. Mnemotechnika: TEU/ZER: Traci Elektrony, Utlenia/ Zyskuje Elektrony, Redukuje.
Tworzenie się chlorku magnezu jest jednym z przykładów reakcji redoks, która doskonale pasuje do naszej definicji przedstawionej powyżej:
Mg+Cl2Mg2++2Cl
W tej reakcji atom magnezu traci dwa elektrony, więc jest utleniany. Te dwa elektrony są pobierane przez chlor, który jest redukowany.
Jednakże, jak to Sal zaznacza w swoim filmie o utlenianiu i redukcji w biologii, powinniśmy wziąć w cudzysłów wyrażenia "zyskać elektrony" i "stracić elektrony" występujące w naszym opisie sytuacji, która dzieje się w cząsteczkach podczas reakcji redukcji. Powinno to nastąpić, ponieważ możemy również mieć reakcję, w której jedna cząsteczka bardziej zagarnia elektron niż w pełni go pozyskuje lub elektron jest zagarniany a nie tracony.
Co przez to rozumiemy? Aby to pokazać, użyjmy przykładu z filmu:
2H2 + O2 2H2O + ciepło
Ta reakcja nie obejmuje oczywistego transferu elektronów, ale nadal pozostaje przykładem reakcji redoks. Jest tak, ponieważ gęstość elektronów na atomach H i O różni się pomiędzy produktami i substratami.
Nie jest oczywiste dlaczego tak jest, zatem rozłóżmy właściwości atomów na części pierwsze. Kiedy atomy H łączą się ze sobą w H2, dzielą po równo elektrony: żaden z nich nie wygrywa w przeciąganiu liny z elektronami. To samo zjawisko jest prawdziwe dla atomów O łączących się ze sobą w O2. Jednakże ta kwestia wygląda inaczej dla produktów, H2O. Tlen jest bardziej elektroujemny (czyli "głodny elektronów") niż wodór, więc w wiązaniu OH w cząsteczce wody elektrony będą bardziej przyciągane przez atom O i przez więcej czasu będą bliżej niego niż atomu H.
Zatem, pomimo iż żadne elektrony nie są ani w pełni pozyskiwane ani tracone, to w powyższej reakcji:
  • O ma większą gęstość elektronową po niż przed reakcją (zostaje zredukowany)
  • H ma mniejszą gęstość elektronową niż przed reakcją (zostaje utleniony)
Coś dla chemicznych zapaleńców: zmiana w przyciąganiu elektronów podczas reakcji może być bardziej precyzyjnie opisana przy pomocy stopni utlenienia atomów O i H. Zobacz film o stopniach utlenienia, które są "narzędziami do księgowania" prezentującymi zmiany we współdzieleniu elektronów.

A co z zyskiwaniem i utratą atomów H i O?

Reakcje utleniania i redukcji są podstawą transferu i/lub przekazywania elektronów. Jednakże w kontekście biologicznym, istnieje pewna sztuczka, którą możemy wykorzystać, aby zrozumieć ścieżkę elektronów. Ta sztuczka pozwala nam wykorzystać uzyskiwanie lub utratę atomów H i O jako sposób transferu elektronów.
Ogólnie rzecz biorąc:
  • Jeśli cząsteczka zawierająca węgiel zyskuje atomy H lub traci atomy O podczas reakcji, jest prawdopodobnie redukowana (przyjmuje elektrony lub zwiększa się jej gęstość elektronowa)
  • Z drugiej strony, jeśli cząsteczka zawierająca węgiel traci atomy H albo zyskuje atomy O, jest prawdopodobnie utleniana (oddaje elektrony lub zmniejsza swoją gęstość elektronową)
Wróćmy do przykładu z reakcją rozkładu glukozy:
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O
W glukozie, węgiel jest związany z atomami H, gdy w dwutlenku węgla, nie jest związany z żadnym H. Więc, możemy przewidzieć, że glukoza jest w tej reakcji utleniana. Podobnie, atomy O w O2 ostatecznie są związane z większą ilością H po niż przed reakcją, więc możemy przewidzieć, że tlen jest redukowany. (Autor filmu potwierdza to z perspektywy transferu elektronów w swoim filmiku o reakcjach redoks w procesie oddychania.)
Jak ta sztuczka działa? Oto jeden ze sposobów myślenia przedstawiony przez autora filmu o utlenianiu i redukcji w biologii:
  • Atomy, do których przyłącza się H w cząsteczkach organicznych to C, O, N, i P. Są one bardziej elektroujemne niż sam H. Zatem, jeśli atom H i jego elektron łączą się z cząsteczką, prawdopodobieństwo jest takie, że cokolwiek, co przyłączy się do nowego H, będzie przyciągać elektron i zostanie zredukowane.
  • O jest bardziej elektroujemny niż inne podstawowe atomy powszechnie występujące w cząsteczkach biologicznych. Jeśli przyłącza cząsteczkę, prawdopodobnie zmniejsza jej gęstość elektronową, tym samym ją utleniając.

Co jest celem reakcji redoks?

Teraz, gdy bardziej rozumiemy czym jest reakcja redoks, poświęćmy chwilę na zastanowienie się dlaczego ona zachodzi. Dlaczego komórka trudzi się nad odrywaniem elektronów od glukozy, przenoszeniem ich na nośniki elektronów i przemieszczaniem przez łańcuch transportu elektronów z wykorzystaniem długiej sekwencji reakcji redoks?
Podstawowa odpowiedź brzmi: Aby uzyskać energię z cząsteczki glukozy! Poniżej przedstawiono reakcję rozkładu glukozy, którą widzieliśmy na początku tego artykułu:
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O ΔG=686kcal/mol
Jej zapis możemy poprawić na bardziej zrozumiały:
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energia!
Jak wyjaśnia autor filmu o reakcjach redoks w procesie oddychania, elektrony są na wyższym poziomie energetycznym, kiedy są związane z mniej elektroujemnymi atomami (takimi jak C lub H) i są na niższym poziomie energetycznym, gdy są związane z atomem bardziej elektroujemnym (takim jak O). Zatem, w reakcji takiej jak powyższy rozkład glukozy, uwalniana jest energia, ponieważ elektrony przemieszczają się do poziomu o mniejszej energii, bardziej "wygodnego", gdy "podróżują" od glukozy do tlenu.
Energia, która jest uwalniana wraz z przemieszczaniem się elektronów do poziomów o niższej energii, może zostać wychwycona i wykorzystana. Podczas oddychania komórkowego elektrony z glukozy przemieszczają się stopniowo przez łańcuch transportu elektronów ku tlenowi, mijając coraz to niższe poziomy energetyczne i uwalniając ją na każdym z etapów. Celem oddychania komórkowego jest akumulacja tej energii w postaci ATP.
Obraz zmodyfikowany z Carbohydrate metabolism: Figure 1 OpenStax College, Anatomy & Physiology, CC BY 3.0
W kolejnych artykułach i filmach przejdziemy krok po kroku przez proces oddychania komórkowego, obserwując jak energia uwalniana w reakcjach redoks jest wychwytywana w postaci ATP.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.