If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Spektroskopia: oddziaływanie światła z materią

How UV-Vis and IR radiation can be used to chemical structure and concentrations of solutions

Wstęp do spektroskopii

Chemicy badają, jak różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego oddziałują z atomami i cząsteczkami. Tę część nauki o falach elektromagnetycznych nazywamy spektroskopią. Sposób, w jaki promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje z materią jest zależny od rodzaju danej fali - czyli od jej częstotliwości. Nasze rozważania zaczniemy od spektroskopii UV-Vis, czyli opisu zjawisk, w których emitowane i absorbowane fotony mieszczą się w spektrum światła ultrafioletowego (UV) i widzialnego (zakres długości fal pomiędzy 10700 nm).

Spektroskopia UV-Vis

Wspomnieliśmy wcześniej, iż atomy i cząsteczki mogą absorbować (lub emitować) fotony, pochłaniając (lub oddając) przy tym ich energię. W zależności od wartości tej energii będą zachodziły różne zjawiska. Zaczniemy rozważania od prostego przypadku, w którym atom wodoru pochłania światło z zakresu widzialnego lub ultrafioletowego.
Gdy atom absorbuje taki foton, jego energia powoduje przejście elektronu w pojedynczym atomie na wyższy poziom energetyczny. Analogiczne przejście może zajść przy zmianie z wyższego poziomu na niższy, wówczas foton jest emitowany. Aby mogła zajść absorpcja, energia fotonu musi być równa lub większa od różnicy dwóch poziomów energetycznych, między którymi następuje przejście. Sytuacja, w której elektron znajduje się na wyższym (wzbudzonym) poziomie energetycznym jest niestabilna w porównaniu do stanu, w którym jest on na najniższym (podstawowym) poziomie. Wobec tego, po niedługim czasie elektron spadnie z powrotem na najniższy poziom energetyczny, emitując przy tym foton o energii równej różnicy poziomów. (Zjawisko to jest dobrze wyjaśnione na na tym filmie na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4jyfi28i928)
Przejścia z wyższych poziomów energetycznych na drugi nazywane są serią Balmera. Im większa jest różnica między poziomami, tym większą energię ma foton emitowany przy spadku na niższy poziom.
W atomie wodoru wzbudzone elektrony, spadając z wyższych poziomów energetycznych na poziom drugi, emitują fotony o różnych częstotliwościach, a więc i różnych kolorach.
Na rysunku powyżej widzimy przedstawione w uproszczony sposób różne poziomy energetyczne atomu wodoru oraz przejścia między nimi. Zauważmy, że z im wyższym poziomem mamy do czynienia, tym więcej energii będzie zaabsorbowane (lub wyemitowane). Wobec tego fotony o wyższej częstości będą związane z przejściami między poziomami o większej różnicy energii. Np., kiedy elektron spada z trzeciego na drugi poziom, emitowany jest foton światła czerwonego (długość fali około 700 nm); gdy elektron spada z szóstego poziomu na drugi, emitowany jest foton światła fioletowego (około 400 nm), co odpowiada większej częstotliwości (a więc i energii) niż w przypadku światła czerwonego.
Poziomy energetyczne (a więc i różnice miedzy nimi) są dla każdego pierwiastka inne. Wobec tego, analizując kolory fotonów wyemitowanych przez dany atom jesteśmy w stanie określić, co to za pierwiastek, jedynie na podstawie spektrum emisyjnego. Poniżej przedstawione jest kilka przykładów widm emisyjnych dla paru powszechnych pierwiastków:
Widma emisyjne dla atomów: H, He, N, O, Ar, Ne, Xe i Hg.
Widma emisyjne dla atomów różnych pierwiastków. Każda cienka linia w każdym widmie odpowiada pojedynczemu przejściu miedzy dwoma poziomami energetycznymi w atomie. Image from the Rochester Institute of Technology, CC BY-NC-SA 2.0.
Skoro każde widmo energetyczne jest jedyne w swoim rodzaju i odpowiada tylko jednemu pierwiastkowi, możemy myśleć o widmach jak o "odciskach palców" tych pierwiastków. Cienkie linie odpowiadają konkretnym długościom fal świetlnych, które są emitowane przy przejściach elektronów ze stanów wzbudzonych na te o niższej energii. Aby uzyskać obraz jak powyższy należy przepuścić światło wyemitowane przez wzbudzone atomy przez pryzmat - fale o różnej długości ulegną różnemu ugięciu, dzięki czemu poszczególne paski zostaną rozdzielone. Bez użycia pryzmatu nie bylibyśmy w stanie zaobserwować fal o różnych kolorach - wszystkie byłyby zmieszane i nierozróżnialne. Kolor emitowanego światła różni się w zależności od pierwiastka, co jest wykorzystywane przy kalibrowaniu urządzeń laboratoryjnych.
W laboratorium często możemy rozpoznać pierwiastek na podstawie tzw. "testu płomienia". Na poniższym zdjęciu widzimy zielony płomień, charakterystyczny dla spalania miedzi (pamiętajmy, że energia cieplna - propagowana m.in. przez promieniowanie elektromagnetyczne - jest odpowiedzialna za przechodzie elektronów do stanów wzbudzonych).
Kawałek miedzi płonie na zielono gdy włożymy go w otwarty ogień.
W związku z przejściami elektronów między poziomami energetycznymi, charakterystycznymi dla atomów miedzi, miedź płonie nietypowym, zielonym płomieniem gdy jest wystawiona na wolny ogień Image from Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Kiedy badamy w laboratorium nieznaną próbkę, chcąc się dowiedzieć, jakie pierwiastki zawiera, zawsze możemy posłużyć się "testem płomienia" i wysnuć wnioski na podstawie koloru płomienia, który zaobserwujemy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=9oYF-HxtoYg).

Spektroskopia podczerwieni (IR): wibracje cząsteczek

Jak dotąd mówiliśmy tylko o przejściach elektronów między poziomami o różnej energii, które zachodzą przy absorpcji fotonu z zakresu widzialnego lub ultrafioletowego. Jednak promieniowanie związane z fotonami o niższej energii - podczerwone (IR) - również może oddziaływać z cząsteczkami powodując w nich pewne zmiany. Ten typ promieniowania nie jest zazwyczaj wystarczająco energetyczny, by przenieść elektrony na stany wzbudzone, ale może sprawić, że wiązania między atomami zaczną drgać. Podobnie jak elektrony posiadały stany wzbudzone o ściśle zadanej energii, energia stanów wibracyjnych jest również jednoznacznie określona. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu możliwe jest odczytanie widma absorpcyjnego zadanej cząsteczki, co pozwala dalej stwierdzić, jakie wiązanie atomowe w niej występują. Np. na podstawie widma IR można odczytać, że pewna cząsteczka zawiera pojedyncze wiązania węgiel-węgiel, podwójne wiązania węgiel-węgiel, pojedyncze wiązania węgiel-azot, podwójne wiązania węgiel-tlen itd. Ponieważ każde z tych wiązań jest inne, wibrują one na różne sposoby i absorbują promieniowanie podczerwone o różnych długościach fali. W związku z tym, na podstawie widma IR chemicy są w stanie odczytać istotne informacje odnośnie chemicznej budowy cząsteczek.

Spektrofotometria: Prawo Beera-Lamberta

Ostatni tym spektroskopii, który omówimy, jest wykorzystywany do wyznaczania stężenia barwników w roztworach. Jeśli kiedykolwiek dodawałeś barwnik spożywczy do wody, wiesz, że im więcej barwnika dodałeś, tym roztwór stawał się ciemniejszy, a jego kolor bardziej nasycony.
Roztwory nadmanganianu potasu (KMnO4) o różnym stężeniu. Im bardziej stężony jest roztwór, tym staje się ciemniejszy i absorbuje więcej światła.
Roztwory nadmanganianu potasu (KMnO4) o różnych stężeniach. Im większe jest stężenie roztworu, tym jest on ciemniejszy i tym więcej światła absorbuje. Image from Flickr, CC BY 2.0.
Kiedy roztwór staje się ciemniejszy, oznacza to, że absorbuje więcej widzialnego światła. Jedną z najczęściej stosowanych w chemii metod wyznaczania stężenia roztworu jest umieszczenie go w spektrofotometrze - urządzeniu, które mierzy jego absorbancję. Absorbancja mierzona jest w skali od 0 do 1, przy czym zero oznacza, iż światło przechodzi przez roztwór bez żadnej straty, natomiast jeden - że całe światło zostaje zaabsorbowane. Zależność między wartością absorbancji a stężeniem barwników dane jest przez prawo Beera-Lamberta::
A=ϵlc
Gdzie A to absorbancja (wielkość bezwymiarowa), ϵ to współczynnik absorpcji, zależny od danego barwnika (w jednostkach M1cm1, l to grubość warstwy absorbującej (w cm), a c - stężenie roztworu (M, or molL).

Przykład: zastosowanie prawa Beera-Lamberta to wyznaczenia stężenia roztworu.

W spektrofotometrze umieszczono roztwór siarczanu miedzi (II) o nieznanym stężeniu. Zmierzono jego absorbancję i wyniosła ona 0,462. Współczynnik absorpcji dla siarczanu miedzi (II) wynosi 2,81 M1cm1, a grubość pojemnika z roztworem wynosiła 1,00 cm.
Jakie jest stężenie roztworu?
Najpierw przypomnijmy prawo Beera-Lamberta.
A=ϵlc
Dalej, przekształćmy równanie aby otrzymać wzór na stężenie c.
c=Aϵl
Ostatecznie podstawmy wartości liczbowe i obliczmy wartość c.
c=0,462(2,81 M1cm1)×(1,00 cm)=0,164 M

Podsumowanie

Fotony niosą ze sobą energie w ściśle określonych porcjach zwanych kwantami, które mogę być przekazane atomowi lub cząsteczce w procesie absorpcji. Używając promieniowania o różnej częstotliwości chemicy są w stanie zbadać właściwości materii, stosując odmienne metody spektroskopii. Fotony z zakresu widzialnego i UV często mają energię równą różnicy energii między stanami elektronu w atomie danego pierwiastka. Elektron, spadając z takiego stanu wzbudzonego na stan podstawowy, emituje foton o odpowiedniej energii. W związku z tym widmo emisyjne może być wykorzystywane do badania poziomów energetycznych elektronów oraz do rozpoznawania pierwiastków (w tym pewną bardzo prostą metodą - tzw. "testem płomienia").
Cząsteczki mogą również emitować i absorbować światło o niższej częstotliwości - podczerwone (IR). Widmo absorpcji IR pozwala na badanie chemicznej budowy cząstek; dzięki niemu dowiadujemy się, jakie typy wiązań zawiera. Ostatnim omówionym zastosowaniem spektroskopii w laboratorium jest użycie jej do wyznaczania stężeń roztworów przy wykorzystaniu prawa Beera-Lamberta.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.