If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do analizy grawimetrycznej (wagowej): ulatnianie grawimetryczne

Wprowadzenie do grawimetrii ulatniania i wytrącania osadów. Przykład użycia ulatniania do ustalenia czystości mieszanin hydratów metali. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.

Co to jest analiza grawimetryczna (wagowa)

Analiza grawimetryczna jest klasą technik laboratoryjnych używana do określenia masy oraz stężenia substancji poprzez pomiar zmiany masy. Substancja chemiczna, której masę próbujemy określić, jest czasami nazywana analitem. Przy użyciu metody grawimetrycznej jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania takie jak:
  • Jakie jest stężenie analitu w roztworze?
  • Jak czysta jest nasza próbka? Próbką może być substancja stała lub roztwór substancji
2 typowe rodzaje analizy grawimetrycznej. Oba wymagają zmiany fazy analitu w celu oddzielania go od reszty mieszaniny, co skutkuje zmianą masy. Możesz usłyszeć, że jedna lub obie z tych metod są nazywane analizą grawimetryczną, jak również bardziej opisowymi nazwami niżej.
Rysunek Alicji z "Alicja w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla z brązową butelką z napisem "Pij mnie".
Na ogół nie zaleca się picia tajemniczej cieczy! Może Alice mogłaby użyć analizy grawimetrycznej, aby dowiedzieć się, co jest w butelce. Jak może sprawdzić obecność rozpuszczalnych soli srebra? Image of Alice from Wikimedia Commons, public domain
Grawimetria grawitacyjna polega na oddzieleniu składników naszej mieszaniny przez podgrzanie lub chemiczną dekompozycję próbki. Ogrzewanie lub rozkład chemiczny oddziela wszelkie lotne związki, co powoduje zmianę masy, którą możemy zmierzyć. W następnym rozdziale tego artykułu przejdziemy do szczegółowego przykładu grawimimetrii ulatniania!
Grawimetria strąceniowa wykorzystuje reakcję wytrącania w celu oddzielenia jednej lub więcej części roztworu przez strącenie jej do ciała stałego. Zmiana fazy następuje, gdy analit rozpuszcza się w roztworze, a następnie reaguje, tworząc stały osad. Substancję stałą można oddzielić od ciekłych składników za pomocą sączenia. Masę ciała stałego można użyć do obliczenia ilości lub stężenia związków jonowych w roztworze.
W tym artykule zaprezentujemy przykład użycia grawimetrii parowania w środowisku laboratoryjnym. Omówimy także niektóre rzeczy, które mogą się nie udać podczas eksperymentu z analizą grawimetryczną i jak może to wpłynąć na nasze wyniki.

Przykład: Określanie czystości mieszaniny hydratów metali za pomocą grawimetrii grawitacyjnej

Złe wieści! Właśnie zostaliśmy poinformowany przez naszego asystenta laboratoryjnego, Igora, że ​​mógł przypadkowo zanieczyścić butelkę hydratu metalu BaCl22H2O nieznaną ilością KCl. W celu określenia czystości naszego BaCl22H2O, podgrzewamy 9.51g mieszaniny hydratu metalu w celu usunięcia wody z próbki. Po ogrzaniu, próbka posiada masę 9.14g.
Jaki jest procent masowy BaCl22H2O w oryginalnej mieszaninie?
Problemy z analizą grawimetryczną są po prostu problemami ze stechiometrią z kilkoma dodatkowymi krokami. Mam nadzieję, że pamiętasz, że aby wykonać dowolne obliczenia stechiometryczne, potrzebujemy współczynników ze zbilansowanego równania reakcji chemicznej.
Na początku przeanalizujmy, co się dzieje gdy podgrzewamy próbkę. Usuwamy wodę z BaCl22H2O, tworząc BaCl2(s) woda natomiast wyparowuje, H2O(g). Pod koniec procesu ogrzewania powinniśmy zostać z mieszaniną bezwodnych BaCl2(s) i KCl(s). W następnych obliczeniach zamierzamy przyjąc następujące założenia:
  • Cała masa utracona z próbki pochodzi z odparowanego H2O, w przeciwieństwie do innych procesów dekompozycji
  • Cała woda pochodzi z dehydratacji BaCl22H2O.
Uwaga: Nie wiemy nic o tym jak dużo zanieczyszczeń KCl, znajduje się w mieszaninie. Może wahać się pomiędzy 0100%KCl. Prawdopodobnie nie jest to 100%KCl, ponieważ po podgrzaniu straciliśmy masę wody.
Możemy zapisać reakcję dehydratacji następującym równaniem:
BaCl22H2O(s)BaCl2(s)+2H2O(g)
Bazując na powyższym, zbilansowanym, równaniu reakcji chemicznej, zakładamy, że otrzymamy 2mole H2O(g), za każdy 1mol BaCl22H2O. Użyjemy tej zależności stechiometrycznej w naszych obliczeniach, aby zamienić mole utraconej wody w mole BaCl22H2O z oryginalnej próbki.
Przejdźmy przez obliczenia krok po kroku.

Krok 1: Obliczmy zmianę masy próbki

Jesteśmy w stanie znaleźć ilość wody którą utraciliśmy podczas procesu ogrzewania, obliczając zmianę masy dla naszej próbki.
Masa H2O=Początkowa masa próbkiKońcowa masa próbki=9,51g9,14g=0,37g H2O

Krok 2. Przeliczmy masę odparowanej wody na mole

W celu przeliczenia ilości utraconej wody do ilości BaCl22H2O wykorzystując stosunek molowy, będziemy musieli zamienić masę wyparowanej wody w ilość moli. Możemy tego dokonać posługując się masą molową wody, 18,02g/mol.
Masa wody=0,37g H2O1mol H2O18,02g H2O=2.05102mol H2O

Krok 3. Przeliczmy mole wody, do moli BaCl22H2O

Możemy przeliczyć mole wody w mole BaCl22H2O używając współczynnika molowego ze zbilansowanej reakcji.
mol BaCl22H2O=2,05102mol H2O×1mol BaCl22H2O2mol H2O=1,03102mol BaCl22H2O

Krok 4. Przeliczmy mol BaCl22H2O do masy w gramach

Ponieważ chcemy znaleźć procent masowy BaCl22H2O, musimy poznać masę BaCl22H2O w oryginalnej próbce. Możemy to zrobić poprzez zamianę moli BaCl22H2O do masy w gramach używając masy molowej BaCl22H2O.
Masa BaCl22H2O=1.03102mol BaCl22H2O×244,47g BaCl22H2O1mol BaCl22H2O=2,51g BaCl22H2O

Krok 5. Obliczmy procent masowy BaCl22H2O w oryginalnej próbce

Procent masowy możemy obliczyć przy użyciu współczynnika molowego z Kroku 4 i oryginalnej masy próbki.
Masa% BaCl22H2O=2,51gBaCl22H2O9,51gmieszaniny100%=26,4%BaCl22H2O       (Nie dziękujemy Igorowi!)
Skrót: Moglibyśmy także połączyć kroki od 2 do 4 w jedno równanie (pod warunkiem, że zwrócimy szczególną uwagę na nasze jednostki) Aby przeliczyć masę H2O do masy BaCl22H2O (którą nazwiemy "hydratem" w obliczeniach, aby zaoszczędzić trochę miejsca), należy rozwiązać następujące równanie:
Masa hydratu = 0,37g H2O  1mol H2O18,02g H2O  1mol hydratu2mol H2O  244,47g hydratu1mol hydratu = 2,51g hydratu                                                 Krok 2:                               Krok 3:                      Krok 4:
                                         znajdźmy mole H2O    użyjmy stosunku molowego   znajdźmy g BaCl22H2O                                  

Potencjalne źródła błędu

Właśnie z powodzeniem użyliśmy analizy grawimetrycznej do obliczenia czystości mieszaniny, huuurrra! Jednakże czasem, kiedy jesteś w laboratorium, rzeczy mogą nie potoczyć się tak dobrze. Może się zdarzyć:
  • Błędy w stechiometrii, takie jak niezbilansowanie równania rekacji dehydratacji BaCl22H2O
  • Błędy laboratoryjne, takie jak nie danie wodzie wystarczająco dużo czasu, aby wyparowała, lub zapomnienie wytarować naczynia wagowego
Co byłoby gdybyśmy popełnili powyższe błędy?
Sytuacja 1: Zapomnieliśmy zbilansować równanie rekacji
W tej sytuacji możemy użyć złego stosunku molowego w obliczeniach w Kroku 3. Zamiast użyć poprawnego stosunku 2H2O1BaCl22H2O, użylibyśmy stosunku 1H2O1BaCl22H2O. To podwoiłoby liczbę moli hydratu obliczone w Kroku 3, co także podwaja nasz całkowity procent masowy BaCl22H2O. W ostatecznym rozrachunku wyszłoby nam, że próbka ma dużo większą czystość niż w rzeczywistości!
Sprawdzenie koncepcji: Jaką masę hydratu metalu obliczylibyśmy w sytuacji 1?
Morał z tej historii? Zawsze sprawdzaj dwa razy czy wszystkie równania są odpowiednio zbilansowane!
Sytuacja 2: Zabrakło nam czasu i nie cała woda wyparowała
Dłoń trzymająca szkiełko zegarkowe z białym bezwodnym siarczanem miedzi (II) i uwodnionym siarczanem miedzi (II), który pojawia się jako błękitny punkt po środku białego proszku po dodaniu wody.
W niektórych przypadkach hydrat metalu i związek bezwonny różnią się kolorem. Na przykład bezwodny siarczan miedzi (II) jest białą substancją stałą, która zmienia kolor na błękitny, gdy jest uwodniony. W takich przypadkach można użyć zmiany koloru, tak samo, jak zmiany masy do monitorowania procesu odwodnienia. IObraz, Benjah-bmm27, Wikimedia Commons, Domena publiczna
W drugiej sytuacji nie odwodniliśmy w pełni naszej próbki. Może to się, niestety, zdarzyć z wielu powodów. Na przykład, może nam zabraknąć czasu, poziom ogrzewania może być ustawiony zbyt nisko, albo po prostu, przez pomyłkę zabraliśmy za szybko próbkę podgrzewającego ją urządzenia. Jak to wpływa na nasze obliczenia?
W tej sytuacji różnica w masie obliczona przez nas w Kroku 1 będzie mniejsza, więc będziemy mieć odpowiednio mniej moli wody w Kroku 2. To spowoduje, że obliczymy mniejszy procent masowy BaCl22H2O w porównaniu do całkowicie odwodnionej próbki. W ostatecznym rozrachunku okaże się, że niedoszacowaliśmy czystości hydratu metalu.
Chemicy zwykle starają się uniknąć sytuacji 2 poprzez suszenie do stałej masy. Oznacza to monitorowanie zmiany masy próbki podczas okresu suszenia, aż przestaniemy obserwować dalsze zmiany masy (co zależy również od dokładności wagi w laboratorium). Zaraz na początku ogrzewania możliwe, że zaobserwujesz znaczący spadek masy, gdy próbka traci wodę. W miarę kontynuowania podgrzewania próbki, zmiana masy staje się coraz mniejsza, ponieważ jest coraz mniej wody do wyparowania. W pewnym momencie nie będzie wystarczającej ilości wody, aby zanotować znaczącą zmianę masy, więc zmierzona masa pozostanie w przybliżeniu stała w wielu pomiarach. W tym momencie możesz założyć, że twoja próbka jest sucha!
Podpowiedź: Powierzchnia ma zawsze znaczenie, podczas usuwania substancji lotnych z próbki. Większa powierzchnia spowoduje zwiększenie szybkości parowania. Możesz zwiększyć powierzchnię próbki poprzez możliwie jak najcieńsze rozłożenie próbki na powierzchni grzewczej lub rozbicie większych brył, ponieważ wilgoć może zostać uwięziona wewnątrz fragmentów próbki.

Podsumowanie

Analiza grawimetryczna należy do klasy technik laboratoryjnych, które wykorzystują zmiany masy do obliczenia ilości lub stężenia analitu. Jeden z rodzajów analizy grawimetrycznej nazywany grawimetrią parowania mierzy zmianę masy po usunięciu lotnych związków. Przykładem grawimetrii parowania użycie zmiany masy po ogrzewaniu, w celu obliczenia ilości lu czystości hydratu metalu. Oto kilka przydatnych wskazówek odnośnie do eksperymentów i obliczeń z udziałem analizy grawimetrycznej:
  • Sprawdzaj dwa razy stechiometrię reakcji i upewnij się, że równania reakcji są zbilansowane.
  • Podczas usuwania lotnych związków z próbki, upewnij się, że wysuszyłeś ją do stałej masy.
  • Zawsze taruj naczynie wagowe!
Aby przeczytać więcej o innym, powszechnym typie analizy grawimetrycznej, zobacz ten artykuł o grawimetrii wytrącania.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.