If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości o siłach działających pod kątem do kierunku ruchu

Przypomnij sobie, co wiesz na temat sił działających pod kątem do kierunku ruchu, na przykład jak rozłożyć je na prostopadłe składowe. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Jak poradzić sobie w przypadku, kiedy siła działa pod kątem do kierunku ruchu?

Czasem mamy do czynienia z sytuacją, gdy siła działa pod kątem do kierunku ruchu, tak jak na Rysunku 1.
Rysunek 1. Siła działająca na masę m pod kątem w stosunku do kierunku ruchu.
Każdy wektor można przedstawić w postaci sumy dwóch prostopadłych składowych. W tym przypadku chcemy rozłożyć siłę działającą na masę m na składową pionową i poziomą (Rysunek 2). Dzięki temu możemy zapisać równania wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona oddzielnie dla kierunku poziomego i pionowego.
Rysunek 2. Składowe siły F, działającej pod kątem theta do poziomu na masę m. Składowa F, start subscript, x, end subscript działa w kierunku poziomy a składowa F, start subscript, y, end subscript działa w kierunku pionowym. Pamiętaj, że wszystkie trzy sily, F, F, start subscript, x, end subscript i F, start subscript, y, end subscript są wektorami.
Długości składowych siły F wynoszą:
   długosˊci składowych siły F wynoszą:Fx=FcosθFy=Fsinθ\begin{aligned} ~~~&\text{długości składowych siły F wynoszą:} \\\\&F_x = F\cos\theta & \\\\ &F_y= F\sin\theta \end{aligned}

Analiza sił działających w kierunku poziomym

Jeśli tarcie masy przedstawionej na rysunku 1 o powierzchnię stołu można zaniedbać, jedyną siłą działającą na masę w kierunku poziomym jest pozioma składowa siły F, to znaczy F, start subscript, x, end subscript. experiences no friction, Z drugiej zasady dynamiki Newtona dla sił działających w kierunku poziomym wynika równanie (F, start subscript, x, end subscript wyraziliśmy już przez F i theta):
m, a, start subscript, x, end subscript, equals, F, start subscript, x, end subscript, equals, F, cosine, theta

Analiza sił działających w kierunku pionowym

Analizując ruch masy m w kierunku pionowym, widzimy że spoczywa ona na stole. To oznacza, że pionowa składowa siły F, czyli F, start subscript, y, end subscript, oraz siła reakcji powierzchni stołu, działając w kierunku pionowym, równoważą się wzajemnie. Możemy wyrazić F, start subscript, y, end subscript przez F i theta i zapisać równanie, wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona dla sił w kierunku pionowym.
may=Fy0=Fsinθ+FNFg\begin{aligned}ma_y&=F_y \\\\ 0 &= F\sin\theta + F_N - F_g\end{aligned}

Dowiedz się więcej

Podobny przykład siły działającej pod kątem do kierunku ruchu analizujemy w tym filmie na temat sił działających na pewną masę.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie i po mistrzowsku opanować materiał omawiany w tym artykule, spróbuj zrobić ćwiczenie o siłach działających pod kątem do kierunku ruchu.