If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości o siłach działających pod kątem do kierunku ruchu

Przypomnij sobie, co wiesz na temat sił działających pod kątem do kierunku ruchu, na przykład jak rozłożyć je na prostopadłe składowe. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Jak poradzić sobie w przypadku, kiedy siła działa pod kątem do kierunku ruchu?

Czasem mamy do czynienia z sytuacją, gdy siła działa pod kątem do kierunku ruchu, tak jak na Rysunku 1.
Rysunek 1. Siła działająca na masę m pod kątem w stosunku do kierunku ruchu.
Każdy wektor można przedstawić w postaci sumy dwóch prostopadłych składowych. W tym przypadku chcemy rozłożyć siłę działającą na masę m na składową pionową i poziomą (Rysunek 2). Dzięki temu możemy zapisać równania wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona oddzielnie dla kierunku poziomego i pionowego.
Rysunek 2. Składowe siły F, działającej pod kątem θ do poziomu na masę m. Składowa Fx działa w kierunku poziomy a składowa Fy działa w kierunku pionowym. Pamiętaj, że wszystkie trzy sily, F, Fx i Fy są wektorami.
Długości składowych siły F wynoszą:
   długości składowych siły F wynoszą:Fx=FcosθFy=Fsinθ

Analiza sił działających w kierunku poziomym

Jeśli tarcie masy przedstawionej na rysunku 1 o powierzchnię stołu można zaniedbać, jedyną siłą działającą na masę w kierunku poziomym jest pozioma składowa siły F, to znaczy Fx. experiences no friction, Z drugiej zasady dynamiki Newtona dla sił działających w kierunku poziomym wynika równanie (Fx wyraziliśmy już przez F i θ):
max=Fx=Fcosθ

Analiza sił działających w kierunku pionowym

Analizując ruch masy m w kierunku pionowym, widzimy że spoczywa ona na stole. To oznacza, że pionowa składowa siły F, czyli Fy, oraz siła reakcji powierzchni stołu, działając w kierunku pionowym, równoważą się wzajemnie. Możemy wyrazić Fy przez F i θ i zapisać równanie, wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona dla sił w kierunku pionowym.
may=Fy0=Fsinθ+FNFg

Dowiedz się więcej

Podobny przykład siły działającej pod kątem do kierunku ruchu analizujemy w tym filmie na temat sił działających na pewną masę.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie i po mistrzowsku opanować materiał omawiany w tym artykule, spróbuj zrobić ćwiczenie o siłach działających pod kątem do kierunku ruchu.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.