If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wzrost wykładniczy i logistyczny

W jaki sposób rosną populacje, kiedy mają nieograniczone zasoby (i jak ograniczenia zasobów zmieniają ten wzorzec).

Kluczowe punkty:

 • We wzroście wykładniczym współczynnik wzrostu populacji per capita (na osobnika) pozostaje taki sam niezależnie od wielkości populacji, co sprawia, że populacja rośnie coraz szybciej, kiedy staje się większa.
 • W przyrodzie wiele populacji może rosnąć wykładniczo przez jakiś czas, ale ostatecznie będą one ograniczone przez dostępność zasobów.
 • We wzroście logistycznym współczynnik wzrostu populacji per capita maleje, kiedy wielkość populacji zbliża się do maksimum wynikającego z ograniczonych zasobów środowiska zwanego pojemnością siedliska (K).
 • Wzrost wykładniczy ilustruje krzywa J-kształtna, a wzrost logistyczny - krzywa S-kształtna.

Wprowadzenie

Teoretycznie dowolny typ organizmu mógłby przejąć Ziemię poprzez samo rozmnażanie. Na przykład, wyobraź sobie, że mamy parę królików, samca i samicę. Gdyby te króliki i ich potomkowie rozmnażali się z maksymalną szybkością ("jak króliki") przez 7 lat, bez żadnych zgonów, mielibyśmy wystarczająco dużo królików, żeby zapełnić nimi cały stan Rhode Island1,2,3. I to nawet jeszcze nie jest tak imponujące – gdybyśmy zamiast tego użyli bakterii E. coli, moglibyśmy zacząć od jednej bakterii i uzyskalibyśmy wystarczająco dużo bakterii, aby utworzyć na powierzchni Ziemi warstwę o grubości 1 stopy (30,5 cm) w zaledwie 36 godzin4!
Jak już pewnie zauważyłeś, na powierzchni Ziemi nie ma warstwy bakterii o grubości 1 stopy (a przynajmniej nie w moim domu), a króliki nie zawładnęły Rhode Island. Dlaczego w takim razie nie widzimy wzrostu tych populacji do takiego rozmiaru, jaki teoretycznie mogłyby osiągnąć? E. coli, króliki i wszystkie organizmy żywe potrzebują konkretnych zasobów, takich jak składniki odżywcze i odpowiednie środowisko, aby przeżyć i się rozmnażać. Zasoby te nie są nieograniczone i populacja może osiągnąć tylko taki rozmiar, na jaki pozwala dostępność zasobów w jej środowisku.
Ekolodzy badający populacje używają różnych metod matematycznych w celu modelowania dynamiki populacji (zmiana wielkości i składu populacji na przestrzeni czasu). Niektóre z tych modeli przedstawiają wzrost bez ograniczeń środowiskowych, inne uwzględniają "bariery" związane z ograniczeniem zasobów. Modele matematyczne populacji mogą być używane, aby dokładnie opisać zmiany zachodzące w populacji i, co ważne, przewidzieć jej rozwój.

Modelowanie tempa wzrostu populacji

Aby zrozumieć różne modele używane do przedstawienia dynamiki populacji, zaczniemy od przyjrzenia się ogólnemu równaniu na tempo wzrostu populacji (zmianę liczby osobników w populacji na przestrzeni czasu):
dNdT=rN
W tym równaniu dN/dT oznacza tempo wzrostu populacji w danym momencie, N to wielkość populacji, T to czas, a r to współczynnik wzrostu per capita – czyli to, jak szybko populacja rośnie w przeliczeniu na osobnika. (Zobacz temat dotyczący rachunku różniczkowego, aby dowiedzieć się więcej o zapisie dN/dT.)
Jeśli założymy, że osobniki nie przybywają do populacji, ani jej nie opuszczają, r jest funkcją współczynników urodzeń i zgonów. Możesz dowiedzieć się więcej o znaczeniu i wyprowadzeniu równania tutaj:
Powyższe równanie jest bardzo ogólne i możemy utworzyć jego bardziej szczegółowe formy, aby opisać dwa różne rodzaje modeli wzrostu: wykładniczy i logistyczny.
 • Kiedy współczynnik wzrostu per capita (r) przyjmuje taką samą wartość dodatnią niezależnie od rozmiaru populacji, mówimy o wzroście wykładniczym.
 • Kiedy współczynnik wzrostu per capita (r) maleje wraz ze wzrostem populacji aż do jej maksymalnego poziomu, mówimy o wzroście logistycznym.
Oto krótki przegląd – nie martw się, jeśli jeszcze tego wszystkiego nie rozumiesz:
Poniżej przeanalizujemy jeszcze dokładniej wzrost wykładniczy i logistyczny.

Wzrost wykładniczy

Bakterie hodowane w laboratoriach są świetnym przykładem wzrostu wykładniczego. We wzroście wykładniczym współczynnik wzrostu populacji rośnie z czasem, proporcjonalnie do wielkości populacji.
Zobaczmy, jak to działa. Bakterie rozmnażają się przez podział, a czas pomiędzy podziałami dla wielu gatunków bakterii wynosi około godziny. Aby zaobserwować wzrost wykładniczy, zacznijmy od umieszczenia 1000 bakterii w kolbie z nieograniczonym zapasem składników odżywczych.
 • Po 1 godzinie: każda bakteria się podzieli, co daje nam łącznie 2000 bakterii (wzrost o 1000 bakterii).
 • Po 2 godzinach: każda z 2000 bakterii się podzieli, otrzymujemy 4000 (wzrost o 2000 bakterii).
 • Po 3 godzinach: każda z 4000 bakterii się podzieli, otrzymujemy 8000 (wzrost o 4000 bakterii).
Kluczowe we wzroście wykładniczym jest to, że wskaźnik wzrostu populacji — liczba organizmów dodawanych w każdym pokoleniu — wzrasta, kiedy populacja staje się większa. Wyniki mogą być oszałamiające: po 1 dniu (24 podziałach) nasza populacja bakterii urośnie z 1000 do ponad 16 miliardów! Kiedy wielkość populacji N jest obserwowana na przestrzeni czasu, tworzy się krzywa J-kształtna.
W jaki sposób modelujemy wzrost wykładniczy populacji? Jak już wspomnieliśmy, mamy do czynienia ze wzrostem wykładniczym, kiedy r (współczynnik wzrostu per capita) dla naszej populacji jest dodatni i stały. Chociaż każde dodatnie, stałe r może określać wzrost wykładniczy, często będziesz mógł się spotkać ze wzrostem wykładniczym, w którym zamiast r jest rmax.
rmax to maksymalny współczynnik wzrostu per capita dla danego gatunku w warunkach idealnych i różni się w zależności od gatunku. Na przykład, bakterie mogą rozmnażać się znacznie szybciej niż ludzie i miałyby wyższy maksymalny współczynnik wzrostu per capita. Maksymalny współczynnik wzrostu gatunku, czasem nazywany jego potencjałem biotycznym, został przedstawiony za pomocą następującego równania:
dNdT=rmaxN

Wzrost logistyczny

Wzrost wykładniczy nie jest stanem zbyt stabilnym, ponieważ wymaga nieskończonej ilości zasobów (która raczej nie występuje w prawdziwym świecie).
Wzrost wykładniczy może mieć miejsce przez jakiś czas, kiedy jest mało osobników i dużo zasobów. Jednak kiedy liczba osobników jest wystarczająco duża, zasoby zaczynają się wyczerpywać, co spowalnia tempo wzrostu. Ostatecznie współczynnik wzrostu stabilizuje się i otrzymujemy krzywą S-kształtną. Wielkość populacji, przy której następuje stabilizacja i która przedstawia maksymalną wielkość populacji, jaka może się utrzymać w danym środowisku, nazywamy pojemnością siedliska, czyli K.
Możemy matematycznie modelować wzrost logistyczny, zmieniając nasze równanie na wzrost wykładniczy, posługując się r (współczynnikiem wzrostu per capita) zależnym od wielkości populacji (N) i tym, jak blisko jest ona osiągnięcia pojemności siedliska (K). Zakładając, że populacja ma podstawowy współczynnik wzrostu równy rmax, kiedy jest bardzo mała, możemy zapisać następujące równanie:
dNdT=rmax(KN)KN
Poświęćmy chwilę na przeanalizowanie tego równania i zobaczmy, dlaczego ma ono sens. W danym momencie w czasie wzrostu populacji wyrażenie KN pokazuje nam, ile osobników może jeszcze dołączyć do populacji zanim osiągnie ona pojemność siedliska. (KN)/K jest zatem tą częścią pojemności siedliska, która jeszcze nie została “wykorzystana”. Im większa część pojemności siedliska została wykorzystana, tym bardziej wyrażenie (KN)/K będzie obniżało współczynnik wzrostu.
Kiedy populacja jest niewielka, N jest bardzo małe w porównaniu do K. Wyrażenie (KN)/K jest równe w przybliżeniu (K/K), czyli 1, co daje nam równanie na wzrost wykładniczy. Pasuje to do powyższego wykresu: populacja początkowo rośnie niemal wykładniczo, a potem się stabilizuje, zbliżając się do K.

Jakie czynniki determinują pojemność siedliska?

Zasadniczo każdy rodzaj zasobów ważny dla przeżycia gatunku może go ograniczać. W przypadku roślin kluczowymi zasobami są woda, światło słoneczne, składniki odżywcze i obszar, na którym rosną. Dla zwierząt ważnymi zasobami są pokarm, woda, schronienie i obszar, który zasiedlają. Ograniczone ilości tych zasobów prowadzą do konkurencji pomiędzy osobnikami należącymi do tych samych populacji, czyli konkurencji wewnątrzgatunkowej (w obrębie jednego gatunku).
Konkurencja wewnątrzgatunkowa o zasoby może nie mieć wpływu na populacje, które mają wielkość znacznie mniejszą od pojemności siedliska — zasoby są bogate i wszystkie osobniki mogą zdobyć to, czego potrzebują. Jednak kiedy wielkość populacji rośnie, konkurencja się nasila. Co więcej, nagromadzenie odpadów może redukować pojemność siedliska.

Przykłady wzrostu logistycznego

Drożdże, mikroskopijne grzyby używane w produkcji chleba i napojów alkoholowych, mogą tworzyć krzywą S-kształtną, kiedy są hodowane w probówce. Na poniższym wykresie wzrost drożdży stabilizuje się, kiedy populacja osiąga limit dostępnych składników odżywczych. (Gdybyśmy śledzili tę populację dłużej, najprawdopodobniej załamałaby się, ponieważ probówka to zamknięty system – źródła pożywienia ostatecznie by się wyczerpały, a odpady mogłyby się nagromadzić do takiego stopnia, że byłyby toksyczne).
W rzeczywistości istnieją pewne odmiany “idealnej” krzywej logistycznej. Jedną z nich możemy zaobserwować na poniższym wykresie, który przedstawia wzrost populacji fok pospolitych w stanie Waszyngton. Na początku XX wieku polowano na foki w ramach programu rządowego, który uznawał je za szkodliwe drapieżniki, co znacznie zmniejszyło ich liczbę5. Od kiedy program ten został zlikwidowany, populacje fok rosły mniej więcej zgodnie z wzorcem logistycznym6.
Obraz: "Environmental limits to population growth: Figure 2," OpenStax College, Biology, CC BY 4.0. Dane na wykresie pochodzą z pracy Huber i Laake5, za: Skalski i in.6.
Jak pokazano na powyższym wykresie, wielkość populacji może się nieco wahać, kiedy zbliża się do pojemności siedliska, spadając poniżej lub rosnąc powyżej tej wartości. Ciągłe oscylowanie (skoki powyżej i poniżej wartości) wokół pojemności siedliska jest częste w przypadku prawdziwych populacji, które nie tworzą idealnie płaskiej linii.

Podsumowanie

 • Wzrost wykładniczy ma miejsce, kiedy współczynnik wzrostu populacji per capita pozostaje taki sam, niezależnie od wielkości populacji, co sprawia, że populacja rośnie coraz szybciej, kiedy staje się większa. Jest on przedstawiany za pomocą następującego równania:
  dNdT=rmaxN
  Wzrost wykładniczy ilustruje krzywa J-kształtna.
 • Wzrost logistyczny ma miejsce, kiedy współczynnik wzrostu populacji per capita maleje, gdy populacja zbliża się do maksimum wynikającego z ograniczonych zasobów, czyli pojemności siedliska (K). Jest on przedstawiany za pomocą następującego równania:
  dNdT=rmax(KN)KN
  Wzrost logistyczny ilustruje krzywa S-kształtna.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.