If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zastosowanie podstawowych praw

Obwód elektryczny rozwiązujemy bezpośrednio za pomocą podstawowych praw: prawa Ohma i praw Kirchhoffa, których używamy do wyznaczenia natężeń prądów i napięć występujących w obwodzie. Stworzone przez Willy McAllister. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji Akamai.

Wprowadzenie

Przerobiliśmy już kilka przykładów, w których prawo Ohma pomogło nam w wyprowadzeniu równań dla oporników połączonych szeregowo i równolegle , dzielnika napięcia oraz w upraszczaniu układów wielu oporników. Teraz dodamy do tego prawa Kirchhoffa. Podejście to nazwiemy zastosowaniem podstawowych praw.
Nasz cel: Wyznaczyć natężenia prądu i napięcia w poniższym obwodzie.
Kroki, które podejmiemy w tym kierunku będą wiązały się ze stworzeniem układu niezależnych równań i rozwiązaniem go:
 1. Oznacz napięcia i natężenia prądu korzystając z konwencji znaków dla elementów pasywnych.
 2. Wybierz zmienną niezależną, i albo v, tak by zbudować możliwie proste równania.
 3. Rozpisz równania używając PPK, NPK, albo obu. Sprawdź, czy każdy z elementów obwodu występuje w co najmniej jednym równaniu.
 4. Rozwiąż układ równań.
 5. Wyznacz potrzebne Ci napięcia lub natężenia prądu.

Krok 1: Wprowadzenie oznaczeń na schemacie

Dobrym pomysłem jest zacząć od oznaczenia napięć, natężeń prądów, węzłów a następnie zrobienia listy tego, co wiemy o naszym obwodzie i tego, co chcielibyśmy wyznaczyć.
Znane własności obwodu i te, które pozostają do wyznaczenia:
 • 5 elementów
 • 3 węzły, oznaczone a, b i c.
 • 3 oczka (wewnętrzne pętle).
 • 1 napięcie źródła o wartości vS i 2 napięcia elementów, v1 i v2.
 • 1 natężenia źródła prądowego, iS i 3 natężenia prądu płynącego przez elementy, i1, i2 i i3.
Przypisując bieguny napięć i natężeń, stosujemy konwencję znaku dla elementów pasywnych: Strzałki prądów skierowane są w kierunku dodatniego bieguna napięcia oporników.
Narysujemy ten obwód w taki sposób, by podkreślić, że występują w nim tylko trzy węzły. Obwód rozwidla się na węzłach b i c.
(Momentalnie nasuwa się pomysł, by uprościć obwód przez wprowadzenie oporu zastępczego za oporniki 6Ω i 5Ω. Nie zrobimy jednak tego, żeby zachować ogólną procedurę analizy takiego obwodu.)

Krok 2: Wybranie zmiennej niezależnej

Stoimy teraz przed wyborem. Czy lepiej, żeby zmienną niezależną było napięcie v, czy natężenie prądu i? Dobrym sposobem, aby o tym zdecydować, jest porównanie liczby nieznanych napięć i natężeń. W naszym obwodzie występują 2 nieznane napięcia i prądy o 3 nieznanych natężeniach. Możemy rozpisać i rozwiązać układ albo z 2 wyrazami napięciowymi, albo z 3 prądowymi. Łatwiej będzie mieć 2 niewiadome. W takim razie niech napięcie będzie zmienną niezależną.

Krok 3: Zapisanie niezależnych równań

W obwodzie występują dwa nieznane napięcia. Potrzebujemy więc zbudować dwa niezależne równania. Wybierzemy równanie NPK dla oczka po lewej stronie schematu oraz PPK dla węzła b. Czemu akurat tak? Kierowałem się tym, żeby uwzględnić najbardziej interesujące cechy obwodu. Węzeł b jest centralnym punktem naszego obwodu. Z b wychodzi kilka połączeń do różnych elementów. Te, które nie mają do niego bezpośredniego połączenia, należą z kolei do oczka po lewej stronie. Dzięki temu te dwa wybory dopełniają się wzajemnie. Dzięki mojemu doświadczeniu z elektroniką mogłem przewidzieć, jak będzie wyglądała dalsza analiza. Po zetknięciu się z zadaniami tego typu też wyrobisz sobie własną intuicję.

NPK wokół skrajnego lewego oczka

Skrajne lewe oczko zaznaczono pomarańczowym kółkiem.
Zaczynamy w lewym dolnym rogu obwodu, przy symbolu uziemienia. Poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, sumując po drodze napięcia. Napięciowe prawo Kirchhoffa głosi, że suma napięć na elementach w pętli wynosi zero.
+vSv1v2=0
+140v1v2=0
Znak przy v1 i v2 pojawia się ze względu na to, że trafiamy na bieguny + elementów i doświadczamy spadków napięcia.

PPK w węźle b

Drugie równanie otrzymamy rozpisując prądowe prawo Kirchhoffa w węźle b. Jedno ze sformułowań głosi, że natężenia prądów wpływających i wypływających z węzła są sobie równe.
Zsumujemy natężenia wpływające do węzła b i porównamy do sumy natężeń prądów wypływających.
i1+iS=i2+i3
Wcześniej w kroku 2 przyjęliśmy v1 i v2 za zmienne niezależne. Użyjemy więc prawa Ohma do wyrażenia nieznanych natężeń prądu przez napięcia i opory.
v120Ω+18=v26Ω+v25Ω
Otrzymaliśmy nasz układ dwóch równań, który po drobnym przekształceniu ma postać:
v1+v2=140
120v1(16+15)v2=18
W tych dwóch równaniach zawiera się wszystko, co dzieje się w obwodzie.
To dobry moment na zrobienie szybkiego sprawdzenia. Czy każdy z elementów obwodu daje swój wkład do co najmniej jednego z równań? Czy któreś pominęliśmy? Sprawdź wszystkie 5 elementów.

Kroki 4 i 5: Rozwiązanie

Spróbuj samodzielnie rozwiązać układ równań przed zajrzeniem do pełnej odpowiedzi poniżej.
Wyznacz nieznane napięcia v1 i v2 oraz nieznane natężenia prądów i1, i2 oraz i3.
v1=
V

v2=
V

i1=
A

i2=
A

i3=
A

Podsumowanie

Rozwiązaliśmy ten obwód bezpośrednio stosując podstawowe prawa. Naszymi narzędziami było prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.
Kroki rozwiązania:
 1. Wprowadzenie oznaczeń na schemacie zgodnie z konwencją dla elementów pasywnych
 2. Wybranie zmiennej niezależnej, i albo v, tak by utworzyć jak najprostszy układ równań. Wybieramy tę zmienną, która da niższą liczbę niewiadomych.
 3. Rozpisanie równań za pomocą PPK, NPK albo obu. Upewnij się, że każdy element występuje w co najmniej jednym równaniu.
 4. Rozwiązanie układu równań ze zmiennymi niezależnymi (w naszym przypadku było to v1 i v2).
 5. Rozwiązanie pozostałych niewiadomych.
Nasze podejście ma solidne podstawy w podstawowych prawach. Udało się uzyskać właściwą odpowiedź, jednak wybór właściwych równań wydaje się być kwestią umowną. Na następnych stronach omówimy ustrukturyzowane metody: metodę napięć węzłowych i metodę prądów oczkowych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.