If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Popęd siły

Overview of key terms and equations related to impulse, including how impulse can be calculated from a force vs. time graph.

Pojęcia kluczowe

Wyrażenie (typowe oznaczenia)Wyjaśnienie
Popęd sily (impuls) FΔtIloczyn średniej siły działające na ciało przez czas dzialania sily. Popęd siły jest równy zmianie pędu ciała Δp. Niekiedy oznaczany przez I. Wektor. Jednostką w układzie SI jest Ns lub kgms.

Równania

RównanieWyjaśnienie oznaczeńInterpretacja fizyczna
Δp=FwypΔtΔp oznacza zmianę pędu ciała w czasie Δt, Fwyp oznacza średnią wypadkową siłę działającą w tym czasie.Popęd jest iloczynem średniej wypadkowej siły działającej na ciało i czasu działania tej siły.

Zmiana pędu pod wpływem działania siły

Z definicji popędu siły wynika związek pomiędzy siłą a chwilowym tempem zmian pędu w czasie:
FΔt=ΔpF=ΔpΔt
Tempo zmian pędu ciała jest równe sile działającej na to ciało (pamiętaj, że i pęd i siła są wektorami. Tempo zmian pędu, jako granica ilorazu zmian pędu (wektora) i zmian czasu (skalara), gdy zmiany czasu są coraz mniejsze, jest także wektorem. Dla uproszczenia, nie stosujemy notacji wektorowej jak długo nie prowadzi to do nieporozumień). To znaczy, że:
  • O zmianie pędu ciała Δp w czasie Δt decyduje popęd siły F, działającej na to ciało w tym czasie.
  • I na odwrót: jeśli po upływie czasu Δt pęd ciała nie uległ zmianie (Δp=0), to na ciało działała siła F, której popęd w tym czasie wyniósł zero.

Popęd siły a wykres zależności siły od czasu

A jednym wymiarze popęd siły jest równy po prostu polu powierzchni obszaru ograniczonego wykresem siły w zależności od czasu, przy czym w obszarze, w którym siła jest dodatnia zmiana pędu Δp będzie dodatnia, a gdy siła jest ujemna (to znaczy, w danym układzie współrzędnych jej współrzędna jest ujemna), pole powierzchni trzeba wziąć ze znakiem minus, to znaczy, że zmiana pędu Δp będzie ujemna. W przypadku ruchu w więcej niż jednym wymiarze dotyczy to każdej współrzędnej z osobna. Obliczając pole powierzchni w przypadku bardziej skomplikowanej zależności siły od czasu, można podzielić czas na odcinki tak krótkie, by można było traktować w każdym z nich siłę jako stałą.
Na przykład w przypadku zależności siły od czasu przedstawionej na rysunku 1 zmiana pędu w czasie t1+t2 równa jest sumie pól powierzchni obszarów A1 i A2..
Rysunek 1. Popęd siły równa się polu powierzchni obszaru ograniczonego wykresem siły i osią czasu. Zmianę pędu ciała w przypadku zależności siły od czasu przedstawionej na tym rysunku w czasie t1+t2 można obliczyć dodając do siebie pola powierzchni obszarów A1 i A2.
Obszar A1 ma kształt prostokąta o wysokości F0 i szerokości t1. Obszar A2 ma kształt trójkąta prostokątnego o wysokości F0 i długości podstawy równej t2. Zmiana pędu ciała w czasie t1+t2 równa się
Δp=A1+A2=F0t1+12F0t2
Więcej przykładów podobnych obliczeń znajdziesz w naszym filmie o wyznaczaniu zmiany pędu ciała na podstawie wykresu zależności siły od czasu.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  1. Znak popędu siły. Popęd siły jest wektorem. Jeśli z obliczeń wynika ujemna wartość popędu siły, to oznacza to, że w wybranym układzie współrzędnych i w danym przedziale czasu współrzędna średniej wypadkowej siły działającej na ciało jest ujemna. Podobnie, dodatnia wartość popędu oznacza, że w tym układzie współrzędnych współrzędna średniej siły wypadkowej działającej na ciało jest dodatnia.
  2. Nie należy mylić popędu siły z pracą wykonaną przez siłę. Wprawdzie obie te wielkości zależą od działającej na ciało siły, ale są zupełnie różne. Porównanie własności popędu siły i pracy wykonanej przez siłę przedstawia poniższa tabela.
Popęd siłyPraca
Iloczyn wypadkowej siły przez...czasprzesunięcie (iloczyn skalarny)
Zmianapędu ciałaenergii ciała
Własnościwektorskalar

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.