If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawa Kirchhoffa

Prawa Kirchhoffa opisują jak sumować natężenia prądów wpływających do węzła oraz napięć wokół pętli obwodu. Te dwa równania stanowią podstawę zaawansowanej analizy obwodów. Stworzone przez Willy McAllister. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji Akamai.
Prawa Kirchoffa dla prądu i napięcia są kluczowe dla rozwiązywania obwodów. Te dwa prawa, plus dodatkowe równania dla pojedynczych elementów (opornik, kondensator, cewka indukcyjna) tworzą zestaw reguł który wystarczy do rozwiązywania najprostszych obwodów.
Ten artykuł zakłada że znasz następujące definicje: węzeł, rozdzielony węzeł, gałąź, pętla
Artykuł zawiera zadania, więc miej w pobliżu kartkę i ołówek.

Prądy wpływające do węzła

Zanim omówimy teorię, zastanów się nad jednym przykładem. Na schemacie pokazane są cztery gałęzie przez które prąd wpływa i wypływa z poniższego rozproszonego węzła. Natężenia wyrażono w miliamperach, oprócz jednego, i, którego wartość nie jest znana.
Zadanie 1: Ile wynosi i?
Wybierz 1 odpowiedź:

Kolejny przykład rozważymy na literach, zamiast podstawiać liczbowe wartości natężeń. Mamy węzeł z którym połączone jest pięć gałęzi. W każdej z nich może (lub nie) płynąć prąd o natężeniu oznaczonym od i1doi5.
Wszystkie strzałki skierowane są do węzła. Wybór kierunku jest umowny. W tym momencie nie ma znaczenia, czy strzałki będą skierowane do środka czy jakkolwiek inaczej. Strzałki określają nam kierunek przepływu prądu o dodatnim natężeniu.
Rozważmy jedną z gałęzi w której płynie i1.
Gdzie trafia prąd?
W pierwszej kolejności, prąd o natężeniu i1 wpływa do węzła (oznaczonego czarną kropką).
Co dalej?
Oto czego i1 nie może zrobić: Po pierwsze, i1 nie zostanie wewnątrz węzła. Węzeł nie może gromadzić w sobie ładunku. Po drugie, ładunek niesiony w i1 nie może "zeskoczyć" z przewodów i zniknąć. Ładunek, w normalnych warunkach, tak się nie zachowuje.
Co nam pozostaje? Prąd musi wypłynąć z węzła przy pomocy jednej lub więcej gałęzi.
Dla węzła z naszego przykładu możemy zapisać ten fakt równaniem,
i1+i2+i3+i4+i5=0.
Jeżeli wartość i1 jest dodatnia, więc zgodnie z naszą konwencją, wpływa on do węzła, to jeden lub więcej z pozostałych wyrazów musi być ujemny i wypływać z węzła.
Tę obserwację zgrabnie opisuje pierwsze prawo Kirchhoffa, nazywane również prądowym.

Prądowe prawo Kirchhoffa

Prądowe prawo Kirchhoffa głosi, że suma natężeń wszystkich prądów wpływających do węzła musi równoważyć się z sumą natężeń wszystkich prąd z niego wypływających. Można zapisać je w postaci równania:
iwej=iwyj.

Prądowe prawo Kirchhoffa - sprawdzenie wiedzy

Wartości natężeń prądów podano w miliamperach, mA.
Zadanie 2: Ile wynosi i5?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 3: Ile wynosi i3 w poniższym rozproszonym węźle?
Wybierz 1 odpowiedź:

Napięcie dokoła pętli

Poniższy obwód z czterema opornikami i źródłem napięciowym możemy rozwiązać korzystając z prawa Ohma. Następnie przyjrzymy się rozwiązaniu i poczynimy pewne obserwacje. Najpierw wyznaczymy natężenie prądu, a następnie napięcia na każdym z oporników.
Widać, że mamy do czynienia z obwodem szeregowym. Przez wszystkie elementy przepływa więc prąd o tym samym natężeniu i. Wartość natężenia i wyznaczymy po wyznaczeniu zastępczego oporu szeregowego:
Rszereg=100+200+300+400=1000Ω.
Natężenie prądu wyznaczymy z prawa Ohma:
i=VRseries=20V1000Ω=0,020A=20mA.
Znamy już więc natężenie prądu. Teraz wyznaczymy napięcia na czterech opornikach. Wróćmy do pierwszego schematu i dodajmy oznaczenia napięć na każdym z pięciu elementów obwodu:
Stosując prawo Ohma jeszcze czterokrotnie, wyznaczymy napięcie na każdym z oporników:
vR1=iR
vR1=20mA100Ω=+2V
vR2=20mA200Ω=+4V
vR3=20mA300Ω=+6V
vR4=20mA400Ω=+8V
Znamy już natężenie prądu i wszystkie napięcia. Obwód jest więc rozwiązany.
Na schemat możemy nanieść napięcia, zwane również napięciami elementów. Węzłom nadamy też nazwy od a do e, tak, byśmy mogli odnosić się do nich.
Zróbmy szybkie sprawdzenie. Sumując napięcia wszystkich oporników dostajemy:
2V+4V+6V+8V=20V.
Napięcia oporników sumują się do napięcia źródła. Ma to sens, a w dodatku potwierdza nasze obliczenia.
Teraz zrobimy to samo - zsumujemy napięcia. Zastosujemy nieco inną procedurę. Podążymy "dokoła pętli". Nie odkrywamy niczego nowego, po prostu przestawiamy wyrazy w tym samym obliczeniu.

Procedura sumowania napięć elementów dokoła pętli

Krok 1: Wybierz węzeł początkowy.
Krok 2: Wybierz kierunek ruchu wokół pętli (zgodnie albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Krok 3: Poruszaj się dokoła pętli.
Kolejne elementy dodawaj do rosnącej sumy zgodnie z kilkoma zasadami:
  • Po napotkaniu nowego elementu, zwróć uwagę na jego znak od strony na którą trafisz.
  • Jeśli znak jest dodatni, na elemencie odnotujemy spadek napięcia. Odejmij napięcie tego elementu.
  • Jeśli znak jest ujemny, na elemencie odnotujemy skok napięcia. Dodaj wartość napięcia na tym elemencie.
Krok 4: Kontynuuj dokoła pętli póki nie wrócisz do początkowego węzła i uwzględniaj wszystkie elementy na jakie trafisz.

Zastosowanie procedury w pętli

Wykonajmy procedurę krok po kroku.
  1. Zaczynamy od lewego dolnego rogu, w węźle a.
  2. Ruszamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Schemat rozwiązanego obwodu.
  1. Pierwszym elementem, który napotkamy jest źródło napięciowe. Dotrzemy do niego od strony ujemnego potencjału, więc doświadczymy skoku napięcia. Zgodnie z trzecim krokiem procedury, sumowanie zaczniemy od napięcia źródła, biorąc je ze znakiem dodatnim.
vpętla=+20V, po przejściu przez źródło trafimy do węzła b.
Kolejnym elementem jest opornik o wartości 100Ω. Trafiamy na dodatni zacisk. Zgodnie z procedurą, wartość napięcia odejmiemy więc od sumy.
vpętla=+20V2V, przez opornik 100Ω do węzła oznaczonego c.
Idziemy dalej. Następny jest opornik o wartości 200Ω. Znów trafimy na dodatni zacisk, więc napięcie ponownie odejmiemy od sumy.
vpętla=+20V2V4V, przez opornik 200Ω do węzła d.
Jeszcze dwa elementy i zamkniemy pętlę,
vpętla=+20V2V4V6V, przez opornik 300Ω do węzła e.
vpętla=+20V2V4V6V8V, po napotkaniu opornika 400Ω.
(Sprawdź, czy na ostatnich dwóch elementach zgadzają się znaki.)
  1. Koniec. Wróciliśmy do węzła a. Ile wynosi suma vpętla?
vpętla=+20V2V4V6V8V=0
Napięcia dokoła pętli sumują się do zera. Zaczęliśmy i skończyliśmy w tym samym węźle, więc napięcie początkowe i końcowe są jednakowe. W trakcie "spaceru" natknęliśmy się na skoki i spadki napięcia, które wzajemnie się znoszą po powrocie do miejsca startu. Dzieje się tak, gdyż siła elektryczna jest zachowawcza. Wróciwszy do tego samego punktu nie doświadczymy skoku ani spadku całkowitej energii.
Zrobimy jeszcze jeden przykład. Tym razem posługiwać będziemy się nazwami zmiennych zamiast wartościami parametrów. Na poniższy schemat, który już dobrze znamy, naniesiono oznaczenia węzłów i napięć. Bieguny napięć oznaczone są w sposób, który mógłbyś się nie spodziewać. Wszystkie strzałki wskazują ten sam kierunek dokoła pętli. Taka konwencja pozwoli nam zobaczyć pewną fajną cechę pętli.
Przejdźmy się dokoła pętli, sumując napotkane napięcia. Zaczynamy w węźle a w lewym dolnym rogu. Poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (to arbitralny wybór, mamy tu pełną dowolność).
Po wyjściu z węzła a, napotykamy ujemny zacisk źródła napięciowego. Następuje więc skok napięcia o wartości vab woltów. W takim razie wyraz z tym napięciem będzie miał znak dodatni.
Kontynuujemy ruch po pętli, z węzła b do c do d do e i wracamy do węzła a, w międzyczasie dodając napięcia do naszej sumy. Bieguny wybrano tak, że na każdym oporniku trafiamy na znak . Wszystkie elementy wchodzą do sumy ze znakiem +. Ostatecznie nasza suma wygląda następująco:
+vab+vR1+vR2+vR3+vR4.
Zastanówmy się, jaka może być wartość tej sumy.
Pętla zaczyna się i kończy w tym samym węźle, więc początkowe i końcowe napięcie jest jednakowe. Przeszliśmy całą pętlę sumując napięcia i skończyliśmy z tym samym napięciem. Napotkane wartości napięć muszą więc sumować się do zera. W naszym przykładzie możemy to wyrazić przez:
vab+vR1+vR2+vR3+vR4=0.
Napięciowe prawo Kirchhoffa zgrabnie opisuje zachowanie się napięć dokoła pętli.

Napięciowe prawo Kirchhoffa

Napięciowe prawo Kirchhoffa brzmi: Suma napięć w dowolnej pętli obwodu elektrycznego wynosi zero.
Napięciowe prawo Kirchhoffa można zapisać w ogólnej postaci równaniem:
nvn=0.
gdzie suma po indeksach n przebiega po wszystkich elementach w pętli.
Inne sformułowanie napięciowego prawa Kirchhoffa brzmi: W dowolnej pętli, suma skoków napięć równa jest sumie spadków napięć,
vskok=vspadek.
Napięciowe prawo Kirchhoffa ma kilka przyjemnych własności:
  • Pętlę możesz rozpocząć w dowolnym węźle. Po przejściu dokoła pętli z powrotem do początkowego węzła, suma wszystkich napięć wyniesie będzie równa zeru.
  • Prawo obowiązuje niezależnie od kierunku sumowania. Nie ma znaczenia, czy sumę wykonasz zgodnie czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  • Jeśli w obwodzie występuje wiele pętli, napięciowe prawo Kirchhoffa obowiązuje dla każdej z nich.

Same dodatnie napięcia?

Być może zastanawiasz się, jak to możliwe by istniał obwód, w którym na wszystkich elementach występuje dodatnie napięcie, skoro mają sumować się do zera. Nie ma żadnego problemu. Strzałki napięć i oznaczenia biegunów definiują nam jedynie kierunek odniesienia. Po zanalizowaniu obwodu, jeden lub więcej elementów wykaże ujemne napięcie względem strzałki, co zawsze wyjdzie w trakcie obliczeń.

Napięciowe prawo Kirchhoffa - sprawdzenie wiedzy

Zadanie 4: Ile wynosi vR3?
Przypomnienie: Sprawdź znak na każdym elemencie na który trafisz "chodząc" dokoła obwodu.
Wybierz 1 odpowiedź:

Podsumowanie

Poznaliśmy się z dwoma nowymi znajomymi.
Natężenia prądów wpływających do węzła możemy rozpisać stosując prądowe prawo Kirchhoffa,
nin=0.
Dla elementów połączonych w pętlę stosujemy napięciowe prawo Kirchhoffa,
nvn=0.
Naszych nowych znajomych czasem nazywa się ich inicjałami, PPK i NPK.
Nauczyliśmy się również, jak ważne jest pilnowanie znaków przy poszczególnych natężeniach prądu i napięciach. Każde sprawdzenie jest żmudnym procesem, w którym kluczowe jest dbanie o szczegóły. Jest to główna cecha dobrego elektrotechnika.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.