If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Co mówi druga zasada dynamiki Newtona?

Z tego artykułu dowiesz się jak działanie siły powoduje, że ciało przyspiesza. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Czym jest druga zasada dynamiki Newtona?

Spośród wszystkich praw fizyki, jakich się nauczysz, druga zasada dynamiki Newtona jest prawdopodobnie najważniejsza i najbardziej uniwersalna. Pojawia się ona w bardzo wielu działach fizyki, dlatego jest niezwykle istotne, by doskonale są opanować.
Wiemy, że obiekty mogą przyśpieszać jedynie wtedy, gdy znajdują się pod wpływem sił. Druga zasada dynamiki Newtona dokładnie mówi nam, o ile przyśpieszy obiekt pod wpływem przyłożonej siły wypadkowej.
a=ΣFm
Żeby było jasne, a jest przyśpieszeniem obiektu, ΣF jest wypadkową siłą działającą na obiekt, m jest masą obiektu.
Analizując drugie prawo dynamiki Newtona możemy zauważyć, iż wartość przyspieszenia jest wprost proporcjonalna to sumarycznej (wypadkowej) siły ΣF i odwrotnie proporcjonalna do masy m analizowanego ciała. Innymi słowy, gdy wartości wszystkich sił wzrosły dwukrotnie, również wartość przyspieszenia uległaby podwojeniu. I analogicznie, gdyby masa ciała zwiększyła się dwa razy, przyspieszenie zmalałoby o połowę.

Co oznacza siła wypadkowa?

Kiedy na ciało działa wiele sił, skierowanych w różnych kierunkach, przez siłę wypadkową rozumiemy sumę wszystkich sił przyłożonych do danego ciała ΣF. Siła jest wektorem, zatem dodawanie sił przebiega trochę inaczej niż dodawanie liczb. Dodając do siebie wektory musimy uwzględniać ich kierunki i zwroty. Siła wypadkowa jest sumą wektorów wszystkich pojedynczych sił.
Rozważmy np. dwie siły o wartościach 30N i 20N, które działają na owieczkę i skierowane są w przeciwnych kierunkach. Musimy przyjąć jakąś konwencję oznaczeń, jaki zwrot uznamy za dodatni - niech zatem dodatnią wartość mają siły skierowane w prawo. Wówczas:
ΣF=30 N20 N
ΣF=10 N, w kierunku w prawo
Gdyby w zadaniu pojawiło się więcej poziomych sił, nie byłoby ono wiele trudniejsze - należałoby dodać wszystkie siły skierowane w prawo i odjąć wszystkie skierowane w lewo.
Ponieważ zarówna siły, jak i przyspieszenie są wartościami wektorowymi, drugą zasadę dynamiki Newtona należałoby przedstawiać w formie a=ΣFm. Z takiego zapisu jasno widać, iż przyspieszenie ciała zawsze skierowane jest w tę samą stronę, co wypadkowa siła. Innymi słowy, jeśli wypadkowa siła ΣF skierowana jest w prawo, również przyspieszenie a skierowane jest w tamtą stronę.

Jak korzystamy z drugiej zasady dynamiki Newtona?

Jeśli mamy do czynienia ze skomplikowanym problemem, w którym występuje wiele sił działających, warto rozpatrzeć oddzielnie ruch w różnych kierunkach (w ogólności trzech, a gdy wiemy, że ciało pozostaje w jednej płaszczyźnie, wystarczą dwa).
Innymi słowy, możemy zapisać równanie dla ruchu w poziomie:
ax=ΣFxm
Mówi nam ono, iż pozioma składowa przyspieszenia ax równa jest poziomej składowej wypadkowej siły ΣFx (czy też sumie poziomych składowych wszystkich sił - kolejność nie ma tu znaczenia) podzielonej przez masę.
Podobnie dla kierunku pionowego mamy:
ay=ΣFym
Pionowa składowa przyspieszenia ay równa jest pionowej składowej siły wypadkowej ΣFy podzielonej przez masę.
Chcąc stosować to podejście, musimy uważać, aby poziome przyspieszenie porównywać tylko z poziomymi składowymi sił i w drugą stronę - pionowe przyspieszenie z pionowymi siłami. Takie rozdzielenie jest poprawne, gdyż siły działające w poziomie nie mają żadnego wpływu na pionowe przyspieszenie i vice versa. Dla przykładu rozważmy kurę o masie m do której przyłożono cztery siły: F1, F2, F3 i F4 o kierunkach i zwrotach jak na rysunku poniżej.
Siły F1 i F3 działają w poziomie, zatem mają wpływ na poziomie przyspieszenie. Zapisując drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu w poziomie, przyjmując konwencję, że dodatni znak maja przyspieszenia skierowane w prawo, otrzymujemy
ax=ΣFxm=F1F3m
Podobnie, siły F2 i F4 działają pionie więc mają wpływ na pionową składową przyspieszenia. Przyjmujemy konwencję, iż dodatni znak odpowiada siłom skierowanym do góry; wówczas
ay=ΣFym=F2F4m
Uwaga: Częstym błędem który ludzie popełniają, jest podstawienie siły pionowej do równania w osi poziomej, lub na odwrót.

Co robimy, kiedy siła jest skierowana pod kątem?

Kiedy siła skierowana jest po kątem, wciąż możemy analizować niezależnie ruch w pionie i w poziomie. Pojawia się jednak problem - nasza nowa siła wpływa na każdy z tych ruchów.
Na przykład, powiedzmy że siła F3 działająca na kurczaka, jest teraz skierowana pod kątem θ, tak jak widzimy na rysunku poniżej.
Siła F3 jako całość ma wpływ zarówna na pionowe jak i poziome przyspieszenie, jednak możemy rozłożyć ją na składowe - tylko pozioma składowa F3 ma wkład do poziomego przyspieszenia; analogicznie tylko pionowa składowa F3 może mieć wpływ na przyspieszenie w pionie. A zatem rozbijmy siłą F3 na składowe poziomą i pionową, jak na rysunku poniżej
Widzimy teraz, iż siła F3 jest po prostu sumą poziomej siły F3x i pionowej F3y.
Stosując funkcje trygonometryczne, możemy wyznaczyć wartości tyc składowych - dla poziomej F3x=F3cosθ a dla pionowej F3y=F3sinθ.
Teraz możemy napisać drugie prawo Newtona dla składowych poziomych
ax=ΣFxm=F1F3xm=F1F3cosθm
I analogicznie dla pionowych
ay=ΣFym=F2F4+F3ym=F2F4+F3sinθm

Jak rozwiązywać zadania dotyczące drugiej zasady dynamiki Newtona?

Przykład 1: Żółw Newton

Na 1,2-kilogramowego żółwia o imieniu Newton działają cztery siły, jak na rysunku poniżej.
Ile wynosi pozioma składowa przyspieszenia żółwia Newtona?
A pionowa?
Aby wyznaczyć wartość poziomego przyspieszenia zapiszmy drugą zasadę dynamiki Newtona dla kierunku poziomego.
ax=ΣFxm(druga zasada dynamiki Newtona dla kierunku poziomego)
ax=(30 N)cos3022 N1,2 kg(podstawiamy wartości sił, pamiętając odpowiednich znakach).
ax=26 N22 N1,2 kg(jeśli używasz kalkulatora, upewnij się, że jest on w trybie odczytywania kątów w stopniach, a nie w radianach!)
ax=3,3ms2(i oto mamy wynik!)
Analogicznie znajdujemy pionową składową przyspieszenia.
ay=ΣFym(druga zasada dynamiki dla ruchu w pionie)
ay=16 N12 N(30 N)sin301,2 kg(podstawiamy wartości sił, pamiętając o odpowiednich znakach).
ay=16 N12 N15 N1,2 kg(upewniamy się, że kalkulator jest w dobrym trybie)
ay=9,2ms2(i już policzone!)

Przykład 2: Ser na nitkach

Kawałek sera powieszony jest za pomocą dwóch nitek, które działają na niego siłami F1 i F2, jak na rysunku poniżej. Ponadto jest on przyciągany grawitacyjnie przez Ziemię z siłą 20 N.
Jaka jest wartość siły F1?
Jaka jest wartość siły F2?
Zacznijmy od zapisania drugiej zasady dynamiki Newtona dla ruchu w pionie. Nie znamy żadnej siły poziomej, dana jest jednak jedna z pionowych - ciężar sera 20 N. Zawsze warto zacząć od tego równaniu, które zawiera mniej niewiadomych.
ay=ΣFym(druga zasada dynamiki dla ruchu w pionie)
ay=F1sin6020 Nm(podstawiamy wartości sił z odpowiednim znakiem)
0=F1sin6020 Nm(ser spoczywa, więc składowa pionowa przyspieszenia równa jest zero)
0=F1sin6020 N(mnożymy obie strony przez masę m.)
F1=20 Nsin60(wyznaczamy F1)
F1=23 N(i oto wynik!)
Szukając wartości F2 postępujemy analogicznie (teraz, gdu znamy F1, w równaniu na składowe poziome pojawi się również tylko jedna niewiadoma).
ax=ΣFxm(druga zasada dynamiki Newtona dla składowych poziomych)
ax=F1cos60F2m(podstawiamy siły z odpowiednim znakiem).
ax=(23 N)cos60F2m(podstawiamy wartość F1=23 N wyliczoną powyżej).
0=(23 N)cos60F2m(ser spoczywa, więc pozioma składowa przyspieszenia równa jest zero).
0=(23 N)cos60F2(mnożymy obie strony przez masę m.)
F2=(23 N)cos60(wyznaczamy F2)
F2=11,5 N(liczymy i mamy wolne!)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.