If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Co to ciężar?

Cieżar to inne określenie na siłę grawitacji działającą na dane ciało. O grawitacji mówimy nawet często "siła ciężkości". Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Czym jest ciężar?

Ciężar W (bardziej precyzyjnie - siła ciężkości) jest to inne określenie na siłę grawitacji Fg. Działa ona na wszystkie ciała znajdujące się blisko Ziemi, przez cały czas - Ziemia przyciąga je do siebie. Wartość siły grawitacji działającej na dane ciało znajdujące się niedaleko powierzchni Ziemi można wyznaczyć przemnażając masę tego obiektu m przez przyspieszenie grawitacyjne g=+9,8m s2.
Siła grawitacji Fg=mg (czyli "ciężar") działa na wszystkie ciała na Ziemie, bez względu na to, w jaki sposób się one poruszają czy też jakie inne siły na nie oddziałują. Innymi słowy, siła grawitacji o wartości mg przyciąga do powierzchni Ziemi wszystkie obiekty, bez względu na to, czy w danym momencie spadają, rzucone lecą pod jakimś kątem, leżą na stoliku czy przyspieszają w windzie. Ciało nie musi się poruszać pod wpływem własnego ciężaru, gdyż jaka inna siła może go równoważyć, jednak siła grawitacji zawsze pozostaje obecna.

Czy ciężar to co innego niż masa?

Tak, pojęcie ciężaru różni się od masy. Przez ciężar W rozumiemy siłe grawitacji Fg działającą na dane ciało. Masa m jest natomiast miarą bezwładności tego ciała (czyli tego, jak trudno jest zmienić jego prędkość). Ciężar i masa są powiązane - im większa masa, tym większy ciężar W=mg. Np. ciężar ciała o masie m=2kg wynosi W=(2 kg)(9,8m s2)=19,6 N.
Ciężar ciała zmieni się, gdy oddali się ono od powierzchni Ziemi (ale dopiero na bardzo dużych odległościach!) albo gdy ciało zostanie umieszczone na innej planecie. W obu wypadkach powodem zmiany ciężaru będzie inna wartość siły grawitacji, działającej na ciało. Masa natomiast pozostanie niezmieniona - bez względu, czy obiekt znajduje się tu, na Ziemi, w przestrzeni kosmicznej czy na Księżycu.
W języku potocznym często używa się określeń masa i ciężar w tym samym znaczeniu, należy jednak pamiętać, że w fizyce masa (miara bezwładności) wyrażana jest w kg, natomiast ciężar (ponieważ jest przykładem siły) - w N.

Jak wyglądają przykładowe zadania dotyczące siły grawitacji?

Przykład 1: Ciężar samolotu

Samolot o masie 4500 kg startuje z lotniska, przyspieszając zarówno do przodu jak i w górę. Siła związana z działaniem silników wynosi 6700 N i skierowana jest w kierunku lotu, natomiast wartość oporu powietrza wynosi 4300 N.
Jaka siła grawitacji działa na samolot podczas startowania?
Wartość siły grawitacji wynosi mg, niezależnie od tego, jak przyspieszeniom poddawany jest samolot! Możemy zatem łatwo wyznaczyć jej wartość, korzystając ze wzoru:
Fg=mg(równanie na siłę grawitacji)
Fg=(4500 kg)(9,8 m s2)=44100 N(podstawiamy i liczymy)

Przykład 2: Znajdowanie masy

Ciężar słonia afrykańskiego wynosi 25000 N.
Jaka jest jego masa?
Ciężar to innymi słowy siła grawitacji mg działająca na dany obiekt. Możemy wyznaczyć masę, korzystając ze wzoru W=Fg=mg.
W=mg(równanie wiążące ciężar z masą)
25000 N=m(9,8 m s2)(podstawiamy wartości liczbowe)
m=25000 N(9,8 m s2)(przekształcamy wzór m)
m=25000 N(9,8 m s2)=2551 kg(i mamy końcowy wynik!)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.