If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Czym jest równanie stanu gazu doskonałego?

Dowiedz się jak ciśnienie, objętość, temperatura i ilość gazu są ze sobą powiązane.

Co to jest gaz doskonały?

Gazy to bardzo złożone struktury. Składają się z ogromnej liczby szybko poruszających się cząsteczek, które mogą zderzać się ze sobą i wzajemnie oddziaływać. Ponieważ dokładny opis prawdziwego gazu byłby niezwykle trudny, wprowadzono pojęcie gazu doskonałego - jest to przybliżenie, którym modelujemy gaz rzeczywisty, co pozwala nam przewidzieć pewne jego zachowania. Przez gaz doskonały rozumiemy hipotetyczny gaz, którego cząsteczki spełniają następujące reguły:
  1. Cząsteczki gazu doskonałego nie przyciągają ani nie odpychają się wzajemnie. Jedynie interakcje, jakie zachodzą, to doskonale sprężyste zderzenia między dwoma cząsteczkami lub odbicie się cząstki od ściany pojemnika, w którym znajduje się gaz.
  2. Cząsteczki gazu doskonałego mają zerową objętość. Gaz zajmuje pewną objętość jedynie w tym sensie, że jego cząsteczki są rozrzucone w dużym obszarze przestrzeni, ale pojedyncze cząstki rozumiemy tutaj jako punkty, które same przez się nie mają objętości.
Zapewne te założenia wydaja Ci się mocno przesadne - oczywiście masz racje. Żaden gaz nie jest w tym sensie doskonały, jednak w bardzo wielu przypadkach takie przybliżenie jest wystarczające. W codziennych warunkach, a więc w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym, wiele gazów zachowuje się, jakby istotnie były "doskonałe".
Gdy ciśnienie gazu jest zbyt wysokie (np. sto razy większe niż ciśnienie atmosferyczne) lub gdy temperatura jest bardzo niska (np. 200o C), traktowanie go jako gaz doskonały przestaje być zasadne. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o gazach nie-doskonałych, przeczytaj ten artykuł.

Równanie gazu doskonałego (dla ilości materii wyrażonej w molach)

Ciśnienie p, objętość V oraz temperatura T są ze sobą powiązane równaniem gazu doskonałego. Związek ten jest niezwykle prosty i właśnie dlatego, w większości przypadków, przybliżamy rzeczywisty gaz jako doskonały (oczywiście czasem to przybliżenie nie jest wystarczające).
pV=nRT
Gdzie p to ciśnienie gazu, V to objętość zajmowana przez gaz, T to temperatura gazu, R to pewna stała, a n to liczba moli cząstek w gazie.
Używając równania gazu doskonałego łatwo popełnić błąd, myląc się w jednostkach przy podstawianiu wartości liczbowych. Jeżeli stała gazowa wyrażona jest jako R=8,31JKmol, należy podstawić ciśnienie p w paskalach Pa, objętość V w m3, a temperaturę T w kelwinach K.
W momencie, gdy stała gazowa dana jest jako R=0,082LatmKmol, wartość ciśnienia P należy podać w atmosferach atm, objętość V w litrach l, a temperaturę T w kelwinach K.
Dla lepszej przejrzystości, poniżej umieszczamy te zasady w formie tabeli.
Miana wielkości we wzorze PV=nRT
R=8,31JKmolR=0,082LatmKmol
Ciśnienie w paskalach PaCiśnienie w atmosferach atm
Objętość w m3Objętość w litrach L
Temperatura w kelwinach KTemperatura in kelwinach K

Równanie gazu doskonałego (dla ilości materii wyrażonej liczbą cząsteczek)

Jeżeli chcesz użyć N liczby cząsteczek zamiast n moli, możesz napisać równanie gazu doskonałego następująco:
pV=NkBT
Gdzie P to ciśnienie gazu, V to objętość zajmowana przez gaz, T to temperatura gazu, N to liczba cząsteczek w gazie, a kB to stała Boltzmanna:
kB=1,381023JK
Chcąć użyć równania gazu doskonałego w tej formie (ze stałą Boltzmanna wyrażoną j.w.), musisz wyrazić ciśnienie p w paskalach Pa, objętość V w m3, a temperaturę T w kelwinach K.
Jednostki w pV=NkBT
kB=1,381023JK
Ciśnienie w paskalach Pa
Objętość w m3
Temperatura w kelwinach K

Równanie gazu doskonałego (bez ilości materii)

Równanie gazu doskonałego można zapisać jeszcze na inny sposób. Jeżeli liczba moli n (a więc i również liczba pojedynczych cząstek N) nie zmienia się w czasie, również wyrażenia nR i NkB pozostają stałe. Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy gaz znajduje się w zamkniętym, szczelnym pojemniku. W równaniu możemy przerzucić ciśnienie, objętość i temperaturę na jedną stronę, otrzymując:
nR=NkB=pVT= constant
Widzimy, że tak długo, jak liczba moli (a więc i cząsteczek) nie zmienia się, również wartość pVT pozostaje stała, bez względu na to, jakim przemianom podlega gaz. Innymi słowy, jeśli początkowo gaz znajduje się w pewnym określonym stanie 1 (z ciśnieniem p1, objętościom V1 i temperaturą T1), a następnie przejdzie do stanu 2 (z ciśnieniem p2, objętością V2 i temperaturą T2), to niezależnie od tego, jak będzie przebiegało przejście między stanami, poniższa równość pozostanie prawdziwa:
p1V1T1=p2V2T2
Forma ta jest bardzo przydatna, kiedy chcemy porównać dwa stany tego samego gazu. Nie zawiera ona żadnych stałych, wobec czego możemy podstawiać wartości liczbowe w dowolnych jednostkach, pod warunkiem, że będą to te same jednostki dla obu stron równania (np. jeżeli wyrazimy V1 w m3, również V2 musi być podane w m3). Temperatura musi być zawsze podana w stopniach Kelvina.

Jak rozwiązywać zadania z użyciem równania stanu gazu doskonałego?

Przykład 1: Jak wiele moli powietrza znajduje się w piłce do koszykówki NBA?

Według wymogów NBA, ciśnienie powietrza w piłce musi wynosić 1,54 atm, a jej promień 0,119 m. Przyjmijmy, że temperatura powietrza wewnątrz piłki wynosi około 25o C (czyli temperatura pokojowa).
a. Wyznacz liczbę moli powietrza w piłce.
b. Wyznacz liczbę cząsteczek powietrza w piłce.
Oby rozwiązać problem, użyjemy równania stanu gazu doskonałego. Szukając liczby moli, posłużymy się następującą wersją:
pV=nRT(użyj równania stanu w formie, w którym ilość materii wyrażona jest w molach))
n=pVRT(wyraź liczbę moli przez pozostałe wartości)
n=PV(8,31JKmol)T(wybierz, w jakich jednostkach wyrazisz stałą gazową)
Wyraziwszy stałą gazową, musimy teraz podać w odpowiednich jednostkach wartości ciśnienia (paskale), objętości (m3) i temperatury (kelwiny).
Przeliczamy wartośc ciśnienia:
1,54 atm(1,013105 Pa1 atm)=156000 Pa.
Znając wzór na objętość kuli 43πr3, możemy wyznaczyć objętość gazu wewnątrz piłki.
V=43πr3=43π(0,119 m)3=0,00706 m3
Temperatura 25o C wyrażona w kelwinach będzie miała wartość:
TK=TC+273 K. T=25o C+273 K=298 K.
Teraz podstawmy te zmienne to naszego równania:
n=(156000 Pa)(0,00706 m3)(8,31JKmol)(298 K)(wszystkie wartości wyrażone są w kompatybilnych jednostkach)
n=0,445 moli
Dalej, chcąc wyznaczyć liczbę cząsteczek powietrza N w piłce, korzystamy z faktu, iż wiemy ile cząsteczek przypada na jeden mol.
N=0,445 moli(6,021023 cząsteczek1 mol)=2,681023 cząsteczek
Mogliśmy również rozwiązać całe zadanie inaczej: na początku użyć wersji równania stanu gazu doskonałego ze stałą Boltzmanna do wyznaczenia liczby cząsteczek, a następnie na tej podstawie wyliczyć liczbę moli.

Przykład 2: Gaz w lodowej kąpieli

Gaz znajduje się w szczelnie zamkniętym pudełku; początkowo jego temperatura wynosi T=293 K, a ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. W pewnym momencie pudełko zostaje umieszczone w lodowej kąpieli, a jego temperatura stopniowo obniża się aż do T=255 K.
Wyznacz wartość ciśnienia gazu po osiągnięci temperatury 255 K.
Ponieważ znamy początkową temperaturę i ciśnienie gazu, a pytanie jest o ciśnienie końcowe (dla którego znamy odpowiadającą mu temperaturę), użyjemy wersji równania stanu gazu doskonałego, w którym nie występuje ilość materii. Możemy to zrobić, gdyż liczba cząsteczek gazu w pudełku przez cały czas pozostaje stała.
p1V1T1=p2V2T2(zapisujemy równanie w odpowiedniej formie)
p1VT1=p2VT2(objętość gazu na końcu jest taka sama, jak na początku, gdyż ścianki pudełka są sztywne)
p1T1=p2T2(dzielimy obustronnie przez V)
p2=T2p1T1(wyrażamy przez znane wartości ciśnienie końcowe p2)
p2=(255 K)1 atm293 K(podstawiamy wartości liczbowe)
P2=0,87 atm(obliczamy wartość końcową)
Zwróćmy uwagę, że początkowe ciśnienie było wyrażone w atmosferach wobec czego końcowe również jest podane w atmosferach. Gdybyśmy chcieli otrzymać wynik w paskalach, moglibyśmy wyrazić początkowe ciśnienie w paskalach i dalej przeprowadzic obliczenia j.w., albo po prostu zmienić jednostki w końcowym wyniku na paskale:
p2=0,87 atm(1,013105 Pa1 atm)=88200 Pa(zmiana jednostek z atmosfer na paskale)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.