If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Całka oznaczona jako granica sum Riemanna

Sumy Riemanna nie tylko pomagają nam aproksymować całki oznaczone, ale również formalnie definiować całki oznaczone. Naucz się jak to działa i jak możemy poruszać się pomiędzy reprezentacją pola powierzchnii jako całki oznaczonej i sum Riemanna.
Całka oznaczona reprezentuje pole pod krzywą będącą wykresem funkcji, a sumy Riemanna pozwalają nam przybliżać to pole. Pozostaje pytanie: czy istnieje sposób na znalezienie dokładnej wartości całki oznaczonej?

Sumy Riemanna z "nieskończoną" liczbą prostokątów

Wyobraźmy sobie, że chcemy znaleźć pole pod wykresem funkcji f(x)=15x2 pomiędzy x=2 a x=6.
Używając notacji całki oznaczonej, możemy wyrazić dokładne pole:
2615x2dx
Możemy przybliżyć to pole używając sum Riemanna. Niech R(n) będzie prawostronną sumą Riemanna przybliżającą nasz obszar za pomocą n prostokątów o równych szerokościach.
Na przykład, na rysunku przedstawiono R(4). Można zauważyć, że jest to przeszacowanie rzeczywistej powierzchni.
Obszar pod wykresem funkcji f pomiędzy x=2 a x=6 jest przybliżony za pomocą 4 prostokątów o równych szerokościach.
Możemy poprawić nasze przybliżenie dzieląc obszar na większą liczbę prostokątów o mniejszej szerokości, to znaczy używając R(n) dla większych wartości n.
Można zauważyć, jak niedokładność przybliżenia zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby prostokątów od 1 do 100:
Stworzone przy pomocy programu Geogebra.
Oczywiście wraz z dalszym wzrostem liczby prostokątów jeszcze bardziej zbliżymy się do rzeczywistej powierzchni, ale przybliżenie zawsze pozostanie tylko przybliżeniem.
A gdybyśmy mogli użyć sumy Riemanna z nieskończonym podziałem odcinka na równe przedziały? Czy byłoby to możliwe? Cóż, nie możemy przyjąć wartości n=, ponieważ nieskończoność nie jest liczbą, ale moglibyśmy przypomnieć sobie sposób na przeniesienie czegoś do nieskończoności...
Granice!
A dokładnie, poniższa granica:
limnR(n)
Niesamowity fakt #1: Ta granica naprawdę daje nam dokładną wartość 2615x2dx.
Niesamowity fakt #2: Nie ma znaczenia, czy użyjemy prawostronnej sumy Riemanna, lewostronnej sumy Riemanna czy jakiegokowiek innego prostego przybliżenia. W nieskończoności zawsze otrzymamy dokładną wartość całki oznaczonej.
(Ścisły dowód tych faktów jest zbyt skomplikowany, żeby przedstawić go w tym artykule, ale nie stanowi to problemu - interesuje nas jedynie intuicja dotycząca związku pomiędzy sumami Riemanna a całkami oznaczonymi.)
Do tej pory używaliśmy R(n) jako symbolu zastępczego dla prawostronnej sumy Riemanna z n przedziałami. Teraz zajmijmy się znalezieniem odpowiedniego wyrażenia.
Szybkie przypomnienie: Szukamy Δx, stałej szerokości każdego prostokąta i xi, wartości x w prawym rogu i-tego prostokąta. Wówczas f(xi) da nam wysokość każdego prostokąta.
Δx=62n=4nxi=2+Δxi=2+4nif(xi)=15(xi)2=15(2+4ni)2
Zatem pole i-tego prostokąta to 4n15(2+4ni)2, i sumujemy to dla wartości i od 1 do n:
R(n)=i=1n(2+4in)245n
Teraz możemy przedstawić rzeczywiste pole jako granicę:
=2615x2dx=limnR(n)=limni=1n(2+4in)245n

Z definicji, całka oznaczona to granica sumy Riemanna

Powyższy przykład to szczególny przypadek ogólnej definicji całki oznaczonej:
Całka oznaczona funkcji ciągłej f na przedziale [a,b], oznaczana jako abf(x)dx, to granica sumy Riemanna przy liczbie przedziałów dążącej do nieskończoności. To jest,
abf(x)dx=limni=1nΔxf(xi)
gdzie Δx=ban i xi=a+Δxi.

Jeśli jesteśmy pytani o zapisanie sumy Riemanna z całki oznaczonej...

Wyobraźmy sobie, że zostaliśmy poproszeni o zapisanie poniższej całki oznaczonej jako granicy sumy Riemanna.
π2πcos(x)dx
Najpierw znajdź Δx:
Δx=ban=2ππn=πn
Teraz, kiedy znamy już Δx, możemy znaleźć xi:
xi=a+Δxi=π+πni=π+πin
Zatem,
π2πcos(x)dx=limni=1nπncos(π+πin)

Poćwicz zapisywanie sum Riemanna z całek oznaczonych

zadanie 1
03exdx=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2
1elnxdx=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Często popełniany błąd: niepoprawne wyznaczenie Δx

Na przykład, w Zadaniu 2 student mógłby zdefiniować Δx jako en albo 1n zamiast e1n. Innym przykładem typowego błędu może być użycie dx jako Δx. Pamiętaj, że dx jest używane tylko w notacji całkowej, nie przy sumowaniu. Informuje nas, że całkowanie odbywa się względem x.

Inny często popełniany błąd: niepoprawne wyznaczenie xi

Student mógłby zapomnieć o dodaniu a do Δxi, czego rezultatem byłoby błędne wyrażenie. Na przykład, w Zadaniu 2 student mógłby zdefiniować xi jako e1ni zamiast 1+e1ni.

Jeśli jesteśmy pytani o zapisanie całki oznaczonej na podstawie granicy sumy Riemanna...

Wyobraźmy sobie, że poproszono nas o znalezienie całki oznaczonej, która jest równoważna poniższej granicy:
limni=1nln(2+5in)5n
To znaczy, że musimy znaleźć przedział całkowania [a,b] oraz funkcję podcałkową f(x). Wówczas odpowiednia całka to abf(x)dx.
Wiemy, że każda suma Riemanna składa się z dwóch części: szerokości Δx i wysokości f(xi) każdego prostokąta sumy. Patrząc na konkretną granicę, możemy dokonać rozsądnych wyborów dla obu części.
limni=1nln(2+5in)5n
Prostokąty o jednakowej szerokości: Wyrażenie 5n dobrze reprezentuje szerokość naszych prostokątów, Δx, ponieważ nie zależy od indeksu i. Oznacza to, że Δx będzie takie samo dla każdego składnika sumy, a właśnie tego oczekujemy od sumy Riemanna, w której każdy prostokąt na mieć taką samą szerokość.
Prostokąty o różnych wysokościach: Wyrażenie ln(2+5in) zależy od i, co sprawia, że dobrze reprezentuje wysokość, f(xi). Najbardziej naturalnym wyborem xi jest 2+5in, więc zostaniemy przy nim, co oznacza że całkowana przez nas funkcja to f(x)=ln(x).
Aby znaleźć krańce przedziału całkowania, a i b, pomyślmy o ogólnych definicjach Δx i xi w odniesieniu do całek oznaczonych.
Jak zdefiniowano powyżej, xi=a+Δxi . W tym szczególnym przypadku, xi=2+5in, co można zapisać jako 2+5ni, więc a musi być równe 2.
Zgodnie z powyższą definicją, Δx=ban . W tym szczególnym przypadku, Δx=5n. Oba mianowniki są równe n, więc liczniki też muszą być sobie równe: ba=5. Wiemy już, że a=2, więc możemy wywnioskować, że b=7.
Po połączeniu wszystkich informacji, całka oznaczona która jest równa granicy tej sumy Riemanna ma postać:
27ln(x)dx

Poćwicz zapisywanie całek oznaczonych na podstawie sum Riemanna

Zadanie 3.A
Zadanie 3 przeprowadzi Cię przez poszczególne etapy znalezienia całki oznaczonej reprezentowanej przez wyrażenie:
limni=1n(3+4in)24n
Czym jest Δx w tym wyrażeniu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Typowy problem: trudności w znalezieniu Δx w wyrażeniu na sumę Riemanna

Kiedy sumowane wyrażenie jest rozbudowane i zawiera wiele ułamków, znalezienie w nim Δx może być trudne.
Pamiętaj, że Δx musi być czynnikiem sumowanego wyrażenia w postaci kn, gdzie k nie zawiera indeksu sumowania i

Inny typowy problem: trudności w znalezieniu granic sumowania

Zwróć uwagę, że w Zadaniu 3 fakt, że Δx=4n powiedział nam, że ba=4. To przydatna informacja, ale bez wyznaczenia a nie dowiemy się, jakie są a i b. Byliśmy w stanie znaleźć a korzystając z faktu, że xi=3+4in.
Częto popełnianym błędem jest natychmiastowe założenie, że jeśli np. Δx=4n, to przedziałem całkowania jest [0,4].

Ostatni typowy problem: Ogólne trudności w analizie wyrażenia

Niektórzy studenci po prostu nie wiedzą, gdzie zacząć.
Zacznijmy od sumowanego wyrażenia. Powinieneś być w stanie zidentyfikować dwa czynniki: jeden w postaci kn (gdzie k nie zawiera indeksu sumowania i) i drugi, który jest funkcją i. Pierwszy czynnik daje Ci Δx, a drugi f(xi).
Zadanie 4
limni=1n4+5in5n=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Potrzebujesz więcej praktyki? Wypróbuj to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.