If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Czym jest strumień indukcji magnetycznej?

Learn what magnetic flux means and how to calculate it.

Co to strumień indukcji magnetycznej?

Strumień indukcji magnetycznej jest miarą całkowitej ilości pola magnetycznego, które przechodzi przez daną powierzchnię. Pojęcie to jest przydatne w przypadkach, gdy chcemy opisać zjawiska związane z oddziaływaniem sił magnetycznych na jakiś rozciągły obiekt. Wartość strumienia indukcji magnetycznej przez powierzchnię zależna jest nie tylko do samego pola, ale również od wyboru tej powierzchni - m. in. jej wielkości (iw większa powierzchnia, tym większy strumień), a także orientacji (czyli tego, który kierunek wektora indukcji magnetycznej rozumiemy jako dodatni, a który ujemny).
Pojęcie strumienia indukcji magnetycznej można łatwo wyjaśnić odwołując się do linii pola magnetycznego. Każda linia przechodząca przez zadaną powierzchnie daje wkład do całkowitego strumienia indukcji. Liczba linii przebijających powierzchnie to jednak nie wszystko - istotny jest również kąt między nimi, a powierzchnią. Wkład od każdej linii jest największy, gdy pada ona prostopadle na powierzchnie i spada, gdy kąt ulega zmniejszeniu. Licząc strumień indukcji bierzemy pod uwagę jedynie składową wektora indukcji magnetycznej, która jest prostopadła to wybranej powierzchni.
Rozważmy najprostszy przypadek: niech powierzchnia będzie płaska, a jej pole wynosi A. Znajduje się ona w jednorodnym polu magnetycznym o wektorze indukcji magnetycznej B, a kąt między tym wektorem i wektorem prostopadłym do powierzchni wynosi θ. Wówczas wartość strumienia indukcji zadana jest wzorem:
Φ=BAcosθ
W przypadku, gdy pole padałoby prostopadle na powierzchnie, wzór uprościłby się do postaci BA. Na rysunku 1 przedstawione są dwie przykładowe sytuacje, gdzie pole pada na powierzchnie pod dwoma różnymi kątami, co wpływa na wartość strumienia.
Rysunek 1: Pole magnetyczne przebijające zadaną powierzchnię (zaznaczoną na niebiesko) pod kątem (z lewej) i prostopadle (z prawej).
Figure 1: Strumień pola magnetycznego przez powierzchnię (zaznaczoną kolorem niebieskim) nachyloną pod kątem (po lewej) i ustawioną prostopadle do pola magnetycznego (po prawej).
Ćwiczenie 1:
Jeżeli obydwie niebieskie powierzchnie zaznaczone na rysunku 1 mają jednakowe pola, a kąt θ wynosi 25, jaka jest zależność między strumieniem indukcji przez lewą powierzchnię w stosunku do strumienia przez prawą?

Jak zmierzyć strumień indukcji magnetycznej?

W układzie SI jednostką strumienia indukcji jest weber (na cześć niemieckiego fizyka, współwynalazcy telegrafu Wilhelma Webera), a jej symbol to Wb.
Ponieważ strumień indukcji magnetycznej jest pewną miarą pola magnetycznego, można go mierzyć magnetometrem, tak samo jak indukcję pola magnetycznego. Wyobraźmy sobie, że poruszamy (bez obracania) małym magnetometrem pow obszarze o powerzchni 0.5 m2 niedaleko jakiegoś magnetycznego materiału i odczytujemy (niezależnie od położenia) wartość 5 mT. W takim przypadku wartość strumienia indukcji wynosi (5103 T)(0,5 m2)=0,0025 Wb. Gdyby odczyty magnetometru zmieniały się w zależności od położenia, chcąc wyznaczyć wartość strumienia musielibyśmy znać uśrednione wskazanie przyrządu.
W tym momencie warto wprowadzić jeszcze jedno pojęcie - gęstość strumienia indukcji magnetycznej. Jak łatwo się domyśleć, mierzona jest ona w Wb/m2, gdyż wymnożona przez pole powierzchni musi dać po prostu strumień pola. Widzimy stąd, że można ją także wyrażać w Teslach, jak wartość indukcji pola magnetycznego. Istotnie, ponieważ gęstość strumienia indukcji magnetycznej dana jest w punkcie (nie wymaga wyboru żadnej powierzchni), możemy ją utożsamiać z wartością indukcji pola magnetycznego.
Ćwiczenie 2:
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki pomiaru indukcji niejednorodnego pola w pobliżu jakiegoś magnetycznego materiału. Zielona linia symbolizuje pętlę z przewodnika - jaki jest strumień indukcji pola przez tę pętle, przy założeniu, że pole magnetyczne pada prostopadle do powierzchni?
Rysunek 2: Wyniki pomiarów indukcji pola magnetycznego w otoczeniu pętli z przewodnika (zielona linia); wyniki podane w mT, a pole pojedynczej kratki wynosi 1cm2.
Rysunek 2: Wyniki pomiarów indukcji pola magnetycznego w otoczeniu pętli z przewodnika (zielona linia); wyniki podane w mT, a pole pojedynczej kratki wynosi 1cm2.

Do czego to się przydaje?

Istnieje kilka powodów, dla których warto posługiwać się pojęciem strumienia indukcji magnetycznej przez powierzchnię zamiast po prostu indukcją magnetyczną jako taką.
  1. W wykonanej z przewodnika pętli, znajdującej się w polu magnetycznym indukuje się, zgodnie z prawem Faradaya , siła elektromotoryczna, której wartość zależy od zmian strumienia pola magnetycznego przechodzącego przez pętle. Więcej na temat zjawiska indukcji magnetycznej możesz przeczytać w naszym artykule o prawie Faradaya. Efekt ten wykorzystuje się w prądnicach, w których wykonane z przewodnika pętle wirują w polu magnetycznym, co schematycznie przedstawiono na Rysunku 3. W tym przypadku strumień pola przepływającego przez pętlę z drutu zmienia się na skutek obrotu pętli. Dzięki pojęciu strumienia pola magnetycznego inżynierowie potrafią obliczyć siłę elektromotoryczną generowaną w obwodach o najróżniejszym kształcie.
    Rysunek 3: Uproszczony schemat prądnicy - przewód obraca się w stałym polu magnetycznym (domena publiczna).
    Rysunek 3: Uproszczony schemat prądnicy - przewód obraca się w stałym polu magnetycznym (domena publiczna).
  2. Do tej pory zajmowaliśmy się strumieniami pola przez proste, płaskie powierzchnie, ale w praktyce umiemy obliczać strumienie pola przez powierzchnie o dowolnym kształcie. Także przez powierzchnie zamknięte, takie jak sfera, wewnątrz których zamknięty jest obszar, którym się interesujemy. Zamknięte powierzchnie są o tyle ciekawe, że z równań pola magnetycznego wynika, że całkowity strumień przez taką powierzchnię musi wynosić zero, ponieważ nie istnieją elementarne ładunki magnetyczne, tak zwane monopole. Przypomnij sobie, że magnes zawsze ma dwa bieguny i pomimo uporczywych poszukiwań fizykom nie udało się do tej pory (o ile nam wiadomo) odkryć monopol magnetyczny To właśnie oznacza, że wypadkowy strumień pola magnetycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą musi wynosić zero, jako że linie pola, które wpływają do wewnątrz powierzchni nie mogą kończyć się w środku, a zatem muszą gdzieś obszar ograniczony tą powierzchnię opuścić, dokładnie równoważąc strumień pola wchodzącego strumieniem pola wychodzącego. Korzystając z tego rozumowania udaje się często uprościć rozwiązanie zadań o polu magnetycznym.

Strumień indukcji magnetycznej w pobliżu przewodu z prądem

Ćwiczenie 1:
Na rysunku 4 pokazano prostokątną pętle z przewodnika umieszczoną w pobliżu przewodu z prądem. Korzystając z danych liczbowych umieszczonych na rysunku, oblicz strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię ograniczoną tą pętlą. Jeśli nie wiesz, jak policzyć indukcję magnetyczną w pobliżu przewodu z prądem, przypomnij sobie artykuł o polu magnetycznym. Wskazówka: warto narysować sobie na wykresie, jak zależy wartość indukcji magnetycznej w zależności od odległości od przewodu.
Rysunek 4: Strumień indukcji magnetycznej przez pętle umieszczoną w pobliżu przewodu z prądem.
Rysunek 4: Strumień indukcji magnetycznej przez pętle umieszczoną w pobliżu przewodu z prądem.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.