If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odpowiedź swobodna układu RL

Odpowiedź naturalna układu RL. Stworzone przez Willy McAllister. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji Akamai.
Zbadamy odpowiedź naturalną obwodu zawierającego opornik i cewkę, analogicznie do naszych wcześniejszych rozważań dla układu RC.
Z tego typu układem RL zetkniesz się dość często. Pojawia się za każdym razem, gdy w obwodzie występuje uzwojony fragment drutu. Przykładem jest przekaźnik mechaniczny zawierający uzwojenie, które pełni rolę elektromagnesu. Cewki znajdują się w niemal każdym źródle zasilania oraz w wielu filtrach. Każdy przewód i ścieżka na płytce drukowanej posiadają niewielką samoindukcję, która może mieć istotny wpływ na pracę bardzo szybkich obwodów.
W takim układzie musimy brać pod uwagę upływ czasu. Dokładne zrozumienie wymaga sięgnięcia po pojęcia rachunku różniczkowego. Do opisu zachowania układu RL posłużymy się pochodnymi.

Do czego zmierzamy

Przez cewkę, która jest wpięta do obwodu wraz w opornikiem, płynie początkowy prąd o natężeniu I0, które zanika wykładniczo zgodnie z równaniem:
i(t)=I0eRt/L,
gdzie I0 oznacza natężenie prądu w chwili t=0. Zależność ta opisuje odpowiedź naturalną układu.
Stała czasowa układu RL wynosi τ=LR.
Stała czasowa jest miarą nachylenia funkcji wykładniczej, a wyrażona jest w sekundach.

Odpowiedź naturalna opisuje działanie obwodu odizolowanego od wpływu otoczenia - nie wpływa do niego energia. Jest to najprostsze działanie obwodu. Gdy obwód jest częścią większego układu, odpowiedź naturalna jest kluczowym czynnikiem determinującym zachowanie całego układu.

Konfiguracja odpowiedzi naturalnej w układzie RL

Chcąc zmusić układ RL do działania, wezwiemy niewidzialnego pomocnika, który doprowadzi do układu trochę energii. Następnie odejdzie na bok a my, nie ruszając układu, będziemy obserwować to, co się będzie działo.
Po prawej stronie schematu mamy cewkę L i opornik R, tworzące obwód, który chcemy zbadać. Po lewej stronie jest nasz "pomocnik" w postaci źródła prądowego I, opornika R oraz przełącznika znajdującego się w pozycji zamkniętej.
Powiedzmy, że przełącznik był zamknięty od długiego czasu. Niebieska pętla pokazuje przepływ prądu w obwodzie:
Skąd wiadomo, że cały prąd płynie przez cewkę a nie przez opornik? Mówi nam o tym równanie cewki:
v=Ldidt
Napięcie wejścia jest stałe, nie zmienia się w czasie.
To oznacza, że różniczka natężenia prądu po czasie didt=0.
Po wstawieniu do równania cewki otrzymujemy v=L0=0. Napięcie na cewce (oraz na obu opornikach) wynosi 0. Z prawa Ohma wiemy, że przy napięciu 0V, przez opornik nie płynie prąd.
Natężenie prądu płynącego przez cewkę jest stałe. W takiej sytuacji mówimy, że cewka "wygląda" jak zwarcie. Napięcie na zaciskach wynosi 0V, tak jak w przypadku idealnego kawałka przewodu.

Warunki początkowe

Przez cewkę płynie prąd. W chwili t=0 otwieramy przełącznik. Spróbujmy określić jakie są warunki początkowe.
Otwarcie przełącznika sprawiło, że nasz pomocniczy obwód (I,R0) jest teraz odpięty od układu RL. Po stronie pomocnika, prąd o natężeniu I zaczyna płynąć przez R0. Pomocnik wykonał już swoje zadanie i od tej pory będziemy go ignorować. Po stronie układu RL, prąd natychmiast zaczyna płynąć przez opornik R:

Warunki początkowe - podsumowanie

W chwili t=0 przed otwarciem obwodu pomocniczego, przez cewkę płynie prąd, który oznaczymy jako I0. Na cewce i na oporniku zmierzymy napięcie 0V.
W nieco późniejszej chwili t=0+, przełącznik jest już otwarty. Prąd o natężeniu I0, wciąż płynący przez cewkę L, pojawia się również na oporniku R.
Natężenie prądu na cewce nie zmienia się, a wręcz nie może zmienić w sposób natychmiastowy. Zatem tuż przed i tuż po otwarciu przełącznika, natężenie prądu na cewce jest identyczne.
Przez cały miniony czas aż do t=0+, przez cewkę płynie prąd o stałym natężeniu I0:

Odpowiedź naturalna układu RL - opis intuicyjny

Spróbujmy wydedukować, co stanie się dalej. Chcielibyśmy wyznaczyć i i v w funkcji czasu.
Powyżej stwierdziliśmy, że tuż po otwarciu przełącznika przez cewkę płynie prąd o natężeniu I0. Co dzieje się z napięciem?
Na oporniku pojawił się skok natężenia prądu z 0 do I0. Napięcie reaguje natychmiast i skacze do wartości v(0+)=I0R.
Znamy teraz zarówno natężenie prądu jak i napięcie tuż po otwarciu przełącznika. Zastanówmy się nad stanem końcowym, który układ osiągnie po upływie odpowiednio długiego czasu.
W odróżnieniu od idealnej cewki albo kondensatora, opornik rozprasza energię w postaci ciepła. Ciepło bierze się z energii zgromadzonej w polu magnetycznym cewki (które zresztą jest jedynym źródłem energii w naszym obwodzie z odpowiedzią naturalną). Jeśli poczekamy odpowiednio długo, cała energia, która na początku znajdowała się w cewce, przekształci się w ciepło wydzielone przez opornik. Kiedy tak się stanie, i i v wszędzie w obwodzie będzie wynosiło zero. Oto stan końcowy naszego układu.
Określiliśmy jak wygląda i(t) i v(t) w stanie początkowym i końcowym:

Co dzieje się pomiędzy?

Postaramy się wypełnić teraz część pomiędzy chwilą t(0+) a stanem końcowym. Zgadujemy, na razie, że te dwa segmenty połączone są gładką krzywą. Istnieją podstawy by sądzić, że na początku szybkość zmian jest wyższa niż później. Natężenie prądu ma wyższą wartość, więc szybkość rozpraszania energii na oporniku również jest wyższa. Kierując się intuicją, naszkicujemy przewidywany przebieg krzywych prądu i napięcia.
Za chwilę okaże się, że to całkiem dobry strzał, jeśli chodzi o odpowiedź naturalną układu RL. Kierując się samą intuicją udało nam się znaleźć stan końcowy i początkowy oraz naszkicować przybliżony kształt stanu przejściowego. Nie wiemy jeszcze jak szybki jest zanik parametrów, ani jak długi czas zajmie osiągnięcie "odległego" w czasie momentu.
W następnym kroku znajdziemy dokładne rozwiązanie, posiłkując się odrobiną rachunku różniczkowego.

Formalne wyprowadzenie odpowiedzi naturalnej układu RL

Naszym celem jest wyprowadzenie odpowiedzi naturalnej układu RL, czyli równań opisujących i i v w funkcji czasu. Skorzystamy z tych samych kroków, co w przypadku wyprowadzenia odpowiedzi naturalnej układu RC.
Załóżmy, że przez cewkę L płynie początkowy prąd o natężeniu I0.

Modelowe elementy

Przypomnimy charakterystyki prądowo-napięciowe (i-v) naszych dwóch komponentów:
Dla opornika jest to równanie prawa Ohma:
vR=iR
Natomiast równanie i-v cewki ma postać:
vL=Ldidt

Zamodelujmy obwód

Poczynając od lewego górnego rogu, rozpiszemy równania drugiego prawa Kirchhoffa, poruszając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara:
vL+vR=0
Ldidt+iR=0
Zapisaliśmy równanie różniczkowe przedstawiające modelowe zachowanie obwodu.
Od teraz vR będziemy oznaczać po prostu - v.

Rozwiążmy obwód

Powyższe równanie jest równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu.
Przejdziemy teraz, krok po kroku, przez rozwiązanie tego typu równania różniczkowego. Jednym ze sposobów jest zgadnięcie postaci rozwiązania, a następnie sprawdzenie, czy spełnia ono nasze równanie. Zrobiliśmy tak wcześniej analizując odpowiedź naturalją układu RC. Dokładnie tak samo postąpimy tym razem.
Próbujemy rozwiązać równanie różniczkowe przez wymyślenie funkcji opisującej zmianę natężenia prądu w czasie, i(t), wstawienie jej do równania i sprawdzenie, czy jest ono spełnione.
Ldidt+iR=0 (równanie różniczkowe)
Tak jak dla układu RC, spróbujemy z funkcją wykładniczą z przestrajalnymi parametrami K i s.
i(t)=Kest
  • t oznacza czas
  • i(t) oznacza natężenie prądu w funkcji czasu
  • K i s są stałymi, które chcemy wyznaczyć
  • K jest czynnikiem amplitudowym który przeskalowuje natężenie w górę bądź w dół.
  • s musi mieć miano 1/t, tak by wyraz w wykładniku był bezwymiarowy.
Podstawmy zapostulowane rozwiązanie do naszego równania i sprawdźmy czy jest spełnione:
Lddt(Kest)+R(Kest)=0
Zajmiemy się najpierw pochodną pierwszego wyrazu:
ddt(Kest)=sKest
Podstawmy wyznaczoną pochodną do naszego równania:
sLKest+RKest=0
Możemy wyciągnąć przed nawias wyraz Kest.
(sL+R)Kest=0
Otrzymaliśmy równanie opisujące rozważany przez nas obwód z zapostulowanym i(t).
Teraz możemy wyznaczyć dwie stałe, K i s, występujące w równaniu. Dowiedzmy się, czy możemy wybrać ich wartości tak, by nasze równanie było spełnione.
Moglibyśmy podstawić K=0. Oczywiście równanie będzie wtedy spełnione, ale jest to mało ciekawe. Nie wprowadzamy żadnego prądu i nic się nie dzieje.
Drugim trywialnym rozwiązaniem jest est=0. Możemy wybrać dowolną ujemną liczbę za s i cierpliwie czekać, aż t osiągnie +. Czyli będziemy siedzieć przez całą wieczność czekając, aż prąd spadnie do zera. Znowu nudy.
Trzecim i ostatnim rozwiązaniem jest sL+R=0. To już trochę ciekawsze. Równość ta jest spełniona, gdy:
s=RL
Udało się znaleźć wyrażenie na parametr s. Możemy podstawić do równania na natężenie prądu:
i(t)=KeRt/L
Ostatnim krokiem jest znalezienie K - czynnika amplitudowego. Odniesiemy się do warunków początkowych. W chwili przełączenia obwodu, przez cewkę płynął prąd o znanym natężeniu. By wyznaczyć K, wstawmy do naszego równania wszystko co wiemy na temat stanu układu w chwili t=0+. Natężenie prądu wynosi i(0+)=I0.
i(0)=I0=KeR0/L
I0=Ke0
K=I0
Zrobione! Wyznaczyliśmy wartości obu parametrów, tak by nasze rozwiązanie spełniało równanie różniczkowe. Znamy już natężenie prądu w dowolnej chwili po otwarciu przełącznika.
Ogólna postać odpowiedzi naturalnej układu RL wynosi:
i(t)=I0eRt/L,
Zależność napięcia od czasu v(t) wyznaczymy wprost z prawa Ohma:
v(t)=Ri(t)
v(t)=RI0eRt/L

Kształt odpowiedzi naturalnej układu RL

Wykresy przedstawiają odpowiedź naturalną odpowiedzi naturalnej układu RL. Dla t0, natężenie prądu wynosi I0. Po chwili t=0, natężenie spada wykładniczo do osiągnięcia 0. Szybkość zmiany (nachylenie krzywej) jest najwyższe na początku gdy natężenie prądu jest najwyższe. Nachylenie funkcji wykładniczej określane jest przez stosunek R/L.
Dla czasu t0, napięcie na cewce wynosi dokładnie 0. W chwili t=0 pojawia się nagły skok spowodowany tym, że natężenie prądu zaczyna się zmieniać. Jego wysokość zależy od wartości początkowego natężenia I0 oraz oporu R, a, co ciekawe, nie zależy od indukcyjności cewki L. Przebieg zmian napięcia jest podobny. Ma kształt krzywej eksponencjalnej zanikającej stopniowo do 0.
Porównaj wykresy wyliczone ze wzorów z naszymi wcześniejszymi szkicami. Okazuje się, że przebieg naszkicowanych funkcji był odpowiedni.

Stała czasowa układu opornik-cewka

Wykładnik musi mieć postać niemianowanej liczby. Jednostki, w których wyraża się ułamek R/L muszą skrócić się z t. W takim razie L/R wyraża się w sekundach.
L/R nazywamy stałą czasową połączenia opornik-cewka. Ma te same własności, co iloczyn RC w przypadku obwodu opornik-kondensator. Do oznaczania jej używamy greckiej litery τ (tau). W przypadku pary opornik-cewka możemy napisać:
τ=LR
Stała czasowa naszego układu wydłuża się, czym większą cewkę albo czym mniejszy opornik umieścimy w obwodzie (w odróżnieniu do stałej czasowej układu RC, która wydłuża się przy zwiększeniu zarówno C jak i R.)
Równanie odpowiedzi naturalnej możemy wyrazić za pomocą τ:
i(t)=I0et/τ
Gdy t jest równe stałej czasowej, w wykładniku e pojawia się wartość 1, a funkcja przyjmuje wartość 1/e, czyli około 0,37. Stała czasowa mówi nam, jak szybko spada natężenie prądu. Po upływie 1 stałej czasowej, natężenie spada do 37% swojej wartości początkowej.

Odpowiedź naturalna układu RL - przykład

Przeróbmy razem jeden przykład. Rozwiążemy poniższy obwód:
zadanie 1
Ile wynosi i po zamknięciu obwodu?
i=
mA

Zadanie 2
Ile wynosi v po zamknięciu obwodu?
v=
V

Otwieramy przełącznik w chwili t=0.
Zadanie 3
Ile wynosi i na cewce w chwili, w której otwarto obwód?
i=
mA

Zadanie 4
Ile wynosi stała czasowa, τ ?
τ=
s

Zapisz postać i(t) i v(t) po t=0.
i(t)=____, v(t)=____
Odpowiedź naturalna obwodu z naszego przykładu wygląda następująco:

Podsumowanie

Odpowiedź naturalna układu RL wyraża się przez funkcję eksponencjalną:
i(t)=I0eRt/L,
gdzie I0 jest natężeniem prądu w chwili t=0.
Stała czasowa układu RL przyjmuje postać τ=LR.

Dodatek - rozwiązywanie równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych

Przypomnijmy: Równanie układu LC jest równaniem różniczkowym w postaci:
Ldidt+iR=0
Poniżej przedstawiono kroki prowadzące do rozwiązania tego równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych. Jeśli zaznajomiłeś się z tą techniką ucząc się rachunku różniczkowego i całkowego, możesz rozwiązać równania układów RL i RC (równania różniczkowe pierwszego rzędu) bez zgadywania rozwiązań.
Ldidt=iRLdii=Rdt0tLdii=0tRdtL[lni(t)lni(0)]=RtLln(i(t)/I0)=Rtln(i(t)/I0)=Rt/Li(t)/I0=eRt/Li(t)=I0eRt/L
Wcześniej uzyskaliśmy tę samą odpowiedź korzystając ze zgadniętego rozwiązania.
Sal przygotował serię filmów opisujących, jak rozwiązać równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.